2019-2023 dönemi Hakkari Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Bilgi çağının sürekli gelişen ve globalleşen dünyasında düzenli ve planlı çalışmak, çağdaş yönetim anlayışının bir gereği olarak karşımıza çıkmaktadır. Kurumların önceliklerini belirlemesi ve bunları uygulamaya geçirmesi açısından oldukça önemli bir adım olan Stratejik planlama, bu gereğin bir zorunluluğu olarak uygulanmaktadır. Biz de Hakkâri Üniversitesi olarak hedefimize giden yolda yapacaklarımızı açık bir şekilde ifade eden stratejik planımızı tamamlamış bulunmaktayız.

  Bilim dünyasında geleceğin “en”lerini barındıran başarılı Üniversitelerden biri olmak için yaptığımız çalışmaların yönünü belirleyen 2019- 2023 stratejik planımız, ortak akılla oluşturulmuş bir yol haritasıdır. Planlı bir yerleşke yapısıyla konforlu fiziksel imkânlara kavuştuktan sonra akademik eğitim kalitesini üst seviyelere taşımak öncelikli hedeflerimizden biridir. Her türlü bilimsel kaynağa kolayca ulaşılabilen, akademisyen ve öğrenci projelerinin desteklendiği, kamu ve özel sektör ile ortak değer üreten, işbirliklerinin en iyi örneklerini sergileyen bir üniversite kimliği inşa etmek için gerekli adımlarımızı atmaya başladık.

  “Kaliteli eğitim, araştırma ve hizmet sunumu ile bireye ve topluma katkı sunan, yeniliklere açık, bilimsel ve teknolojik ilerlemeyi yakından takip eden, sorgulamadan çekinmeyen, sürdürülebilir üretimi hedef edinen bireyler yetiştirmek” misyonuyla yola çıkan Hakkâri Üniversitesi’nin başarısını yükseltip 2019-2023 hedeflerine ulaşması çalışanlarının, öğrencilerinin, mezunlarının ve paydaşlarının aktif katılımı ile mümkündür. Üniversite olarak tüm akademik- idari personellerimizi, öğrencilerimizi, mezunlarımızı ve Hakkâri Üniversitesi dostlarını stratejik planımızın hazırlık safhalarında olduğu gibi uygulama aşamalarında da aktif olarak destek vermeye davet ediyoruz. Şeffaflık ve katılımcılık ilkeleri çerçevesinde ortaya koyduğumuz planımızın hazırlanmasında stratejik planlama ekibi başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Üniversitemize ve İlimize hayırlı olmasını diliyorum.

  Prof. Dr. Ömer PAKİŞ
  REKTÖR

 • A1- KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
  A2- EĞİTİM VE ÖĞRETİM KALİTESİNİN ARTTIRILMASI
  A3- ÜNİVERSİTEMİZİN AR-GE FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
  A4- PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

 • H1.1- Fakülte ve birimlerin çalışma ortamının iyileştirilmesi

  H1.2- Personelin bilgi ve beceri düzeyinin arttırılması

  H1.3- Çalışanların kurumsal aidiyetlerinin geliştirilmesi

  H2.1- Akademik personel sayısının arttırılması

  H2.2- Staj ve sertifika programı sayısının arttırılması

  H2.3- Lisans ve lisansüstü programların nicelik ve niteliğinin arttırılması

  H3.1- Öğretim elemanlarının araştırma projelerinde rol almalarının teşvik edilmesi

  H3.2- Akademik personelin ulusal ve uluslararası eğitim, değişim ve araştırma programlarına
  katılımın sağlanması

  H4.1-Yerel, ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarına Üniversitemizin
  katılımının arttırılması

  H4.2- Üniversite-dış paydaş iş birliği sayısının arttırılması

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]