2019-2023 dönemi Selçuk Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Selçuk Üniversitesi, 23 fakülte, 6 enstitü, 5 yüksekokul, 22 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuvarı, 44 uygulama ve araştırma merkezi ve 76.000 civarında öğrencisi ile Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden biridir.

  Köklü bir tarihe ve kurumsal bir kimliğe sahip üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planı, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen bir Aday Araştırma Üniversitesi olarak Selçuk Üniversitesinin “dünya çapında bir araştırma üniversitesi” olmasını en temel amaç olarak görmektedir. Bu amaca ulaşabilmek için “uluslararasılaşma” ekseninde ana hedefler belirlenmiş olup bu hedefin etkili araçlarından biri olan Avrupa Yükseköğretim Alanı gerekliliklerinin tamamlanması da stratejilerimizi şekillendirmiştir.

  Rekabetçi, girişimci, yenilikçi, paydaşlarla işbirliğine dayalı ve toplumsal sorumluluk sahibi bir üniversite modelinin oluşturulmasında akademik özgürlük, kurumsal özerklik ve katılımcı yönetişim vazgeçilmez ilkelerimizdendir. Dünya çapında üniversite sıralamalarında üst konumlarda yer almak için kalite güvence sistemleri ve akreditasyonla topluma karşı şeffaf ve hesap verebilir bir eğitim-öğretim, araştırma ve kamu hizmeti sunmayı hedefleyen Selçuk Üniversitesinin yeni stratejik planı, eğitim ve araştırma başta olmak üzere insan kaynakları ve kurumsallaşma, sosyal faaliyetler, toplumla ilişkiler ve uluslararası ilişkileri kapsayan başlıklarda hazırlanmıştır.

  Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Planı’nın hazırlanmasına katkılarından dolayı Selçuk Üniversitesi “Stratejik Plan Hazırlama Kurulu” üyeleri başta olmak üzere akademik ve idari çalışanlarımıza, öğrencilerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür eder; öncü ve her açıdan tercih edilen bir Selçuk Üniversitesinin oluşturulması çalışmalarında hepimize başarılar dilerim.

  Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN

  Selçuk Üniversitesi Rektörü

 • A1- Eğitim-öğretim kalitesini uluslararası düzeyde rekabet edilebilir hâle getirmek.

  A2- Toplumsal ve ekonomik faydayı önceleyen çıktı odaklı, sürdürülebilir, etkin araştırma faaliyetlerini geliştirmek/desteklemek.

  A3- Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.

  A4- Paydaşlara ve topluma yönelik sunulan hizmetleri geliştirmek ve kalitesini artırmak.

 • H1.1- Plan dönemi sonunda lisansüstü öğrenci oranını % 25 seviyesine ulaştırmak.

  H1.2- Üniversitenin uluslararası niteliğini geliştirmek.

  H1.3- Kalite güvence sistemi ve akreditasyonu yaygınlaştırmak.

  H1.4- Uzaktan eğitim faaliyetlerini yaygınlaştırmak.

  H2.1- Bilimsel yayınların nitelik ve niceliğini arttırmak.

  H2.2- Öncelikli araştırma alanlarında yapılan çalışmaların sayını artırmak ve niteliğini geliştirmek. H2.3- Disiplinler arası ve uluslararası ortak çalışmaların nitelik ve niceliğini artırmak.

  H2.4- Araştırma altyapısını geliştirmek ve iyileştirmek.

  H2.5- Üniversite-sektör/sanayi iş birliğine dayalı Ar-Ge, girişimcilik faaliyetlerini geliştirmek ve projeleri ticari ürüne dönüştürmek.

  H3.1- Hedef dönemi sonuna kadar kütüphanenin altyapısını güçlendirmek, kaynak kapasitesini artırarak hizmet kalitesini yükseltmek.

  H3.2- Eğitim ve araştırma alanları ile idari alanların fiziki altyapısını ve teknolojik donatısını iyileştirmek.

  H3.3- Kullanılan yazılım/otomasyon sistemlerinin güncellenerek/yenilenerek veri analizi ve raporlama imkanı sağlayan entegre bir yönetim bilişim sistemini oluşturulmak.

  H4.1- Mezunlarımızla ilişkileri güçlendirerek etkileşimi artırmak.

  H4.2- Öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif alanlarda sunulan hizmetlerin kapasitesini ve kalitesini artırmak.

  H4.3- Toplumun ihtiyaçları doğrultusunda sağlık hizmetlerin kapasitesinin artırılması ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesi.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]