2019-2023 dönemi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Üniversiteler, eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet fonksiyonları ile toplumun sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan değişiminin ve gelişiminin temel itici gücünü oluşturur. Eğitim-öğretim, uzmanlık gerektiren alanlarda ihtiyaç duyulan bireylerin yetiştirilmesi gerektiğini; araştırma, insanoğlunun bilgi birikiminin tarihsel olarak korunmasını, yeni teorik ve pratik bilgi ve teknolojinin üretilmesini, üretilen bilginin gelecek nesillere aktarılmasını ve topluma hizmet ise, araştırma ve eğitim-öğretim fonksiyonlarının bir sonucu olarak ekonomik ve sosyal gelişmenin sağlanmasına dolayısıyla bireysel ve toplumsal refahın arttırılmasına yapılan katkıları kapsamaktadır. Temel fonksiyonlarının yanında üniversiteler, farklı alanlarda ihtisaslaşma ve uzmanlaşma sağlayarak, disiplinlerarası çalışmalar yaparak ve uluslararasılaşma çabaları ile hem bölgesel gelişmeye hem de geniş anlamda insanlığın refahına katkıda bulunurlar. Bu görev ve sorumluluklar, kaynakların doğru planlanması, etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını gerektirmektedir.

  Üniversitemizin mevcut fiziki, teknolojik ve beşeri sermayesinin en yüksek katma değeri ortaya çıkaracak şekilde yönetilmesi, potansiyelinin gerçekçi bir şekilde ortaya çıkarılması ve bölgenin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun şekilde yönlendirilmesi amacıyla 2019-2023 Stratejik Planı hazırlanmıştır. Ortak akıl ve katılımcılık, akademik özgürlük, yenilikçilik, tarafsızlık, toplumsal sorumluluk gibi temel değerler ışığında 2019-2023 Stratejik Planının Üniversitemizi daha iyi bir geleceğe taşımasını temenni ediyorum.

  Stratejik Plan Hazırlama Komisyonumuz ve Stratejik Planlama Kurulumuzun değerli üyeleri başta olmak üzere bu süreçte emeği geçen ve katkılarını esirgemeyen tüm paydaşlarımıza, akademik ve idari personelimize teşekkürlerimi sunuyorum.

  Prof. Dr. Muhsin KAR

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü

 • AMAÇ 1.Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek

  AMAÇ 2.Öncelikli alanlarda ihtisaslaşmış, bölgesel kalkınma odaklı uluslararası standartta bir araştırma üniversitesi olmak

  AMAÇ 3.Toplumsal sorumluluk anlayışını geliştirerek, sorunların çözümüne yönelik etkileşimi arttırmak

  AMAÇ 4.Sürdürülebilir kalite ve verimlilik için akıllı dönüşümü gerçekleştirmek

 • H1.1.Uluslararasılaşmayı geliştirmek için uluslararası öğrenci sayısını ve uluslararası öğrenci/öğretim elemanı hareketliliğini arttırmak

  H1.2.Plan dönemi sonuna kadar lisansüstü eğitim-öğretim programı sayısını 100’e çıkarmak

  H1.3.Eğiticilerin eğitimi kapsamında yapılan faaliyet sayısını ve eğiticilerin eğitimi programlarından yararlanan öğretim elemanı sayısını

  arttırmak

  H1.4.Öğrenci odaklı eğitim ve öğretim yapısını geliştirmek

  H1.5.Eğitim-öğretim planlarını çağın gereklerine göre güncellemek

  H2.1.Öncelikli alanlarda araştırma çıktılarını plan dönemi sonuna kadar toplam araştırma çıktılarının %45’i seviyesine çıkarmak

  H2.2.Öncelikli alanlarda yapılan işbirliği sayısını plan dönemi sonuna kadar %50 arttırmak

  H2.3.Bölgesel kalkınmaya yönelik araştırma çıktılarını plan dönemi sonuna kadar toplam araştırma çıktılarının %25’i seviyesine çıkarmak

  H2.4.Bölgesel kalkınmaya yönelik etkileşim/işbirlikleri sayısını plan dönemi sonuna kadar %50 arttırmak

  H2.5.Araştırma performansını plan dönemi sonuna kadar en az % 20 arttırmak

  H3.1.Topluma yararlı hizmetler için paydaşlarla işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek

  H3.2.Toplumdaki dezavantajlı grupların sorunlarının çözümüne yönelik faaliyetler gerçekleştirmek

  H3.3.Toplumun manevi değerleri ile Niğde İlinin tarihsel ve kültürel varlıklarına yönelik farkındalık oluşturacak faaliyetler yapmak

  H3.4.Topluma hizmet alanında kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri desteklemek

  H3.5.Sağlık hizmeti sunumu için Sağlık Bakanlığı ile Tıp Fakültesi öğretim elemanı hekimleri tarafından birlikte kullanılan Niğde’deki Sağlık

  Bakanlığı tesislerinde, topluma sunulan sağlık hizmetine erişimi arttırmak

  H4.1.Üniversite yerleşkelerini güvenli, çevreye duyarlı, engelsiz yaşam alanı hâline getirmek

  H4.2.Öğrenci/personel memnuniyeti ve aidiyetini arttırmak için yönetim ve hizmet kalitesini iyileştirmek

  H4.3.Kurumsal sürdürülebilirlik için tanınırlığı ve süreçleri geliştirmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]