2018-2022 dönemi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları

 • ÖSYM, 03.03.2011 tarihinde yayımlanan 6114 sayılı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile idari ve mali özerkliğe sahip özel bütçeli bir kamu kurumu yapısına kavuşmuştur. Ulusal ölçekte yıllık ortalama 10 milyon adaya sınav hizmeti sunan ve bu ölçekte ülkemizde ve dünyada tek sınav merkezi olan ÖSYM, uyguladığı sınavlarda geçerli, güvenilir ve adil ölçme, seçme ve yerleştirme yapan kurum olma misyonu ile yoluna devam etmektedir.
  Kurumun temel felsefesi; kendini sürekli yenileyerek ve değişime hızla uyum sağlayarak, tüm çalışmalarını bilimsel yöntemler doğrultusunda planlayıp, geçerli, güvenilir ve adil ölçme ve değerlendirme sistemi oluşturmaktır. Herkes için her yerde olmak, engeli, sağlık sorunu ve özel durumu bulunan adaylara bulundukları ilde hizmet verebilmek, sınav süreçlerinde yenilikçi olmak, hesap verebilir olmak ve toplum nezdindeki güvenilirliği sürdürmeyi var oluş nedeninin temel ilkeleri olarak gören ÖSYM, bu amaçla tüm paydaşları ile birlikte ekip anlayışıyla çalışmalarını sürdürmektedir.
  ÖSYM, 2018-2022 yıllarını kapsayan stratejik planda stratejiler ve hedefler somut olarak belirlenmiştir. Bu plandaki hedefler, ölçülebilir projelere dönüştürülmüş olup bu projelerin gerçekleştirileceği zaman tarihleriyıllık performans programları ile belirlenecektir.
  2018-2022 yıllarını kapsayan stratejik planımızın, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin ve uygulanabilir şekildegerçekleşmesi dileklerimle, planın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.
  Prof. Dr. Mahmut ÖZER
  Başkan

 • AMAÇ 1 Geçerli, güvenilir ve adil sınav hizmetleri sunmak

  AMAÇ 2 Kurumsal kapasiteyi geliştirmek

 • AMAÇ 1

  HEDEF 1 Geçerli, güvenilir ve adil sınav hizmetleri sunmayı sağlayacak sorular üretmek ve test güvenliğini sağlamak

  HEDEF 2 Bütün sınav merkezlerinde, aynı sınav güvenliği ve sınav standartlarını oluşturmak

  HEDEF 3 Elektronik sınav hizmeti veren sınav merkezlerinin sayısını artırmak ve her türlü ölçme yapabilecek altyapıyı 5 yıl içerisinde kurmak.

  HEDEF 4 Engeli/Sağlık Sorunu ve Özel Durumu Olan Adaylara Uygulanan Sınavlarda hizmet kalitesini artırmak

  HEDEF 5 Aday bilgilendirme ve eğitim –yönetim sistemini geliştirmek
  HEDEF 6 Herkes için her yerde olmak

  AMAÇ 2

  HEDEF 1 Organizasyon yapısı ile fiziki ve teknik altyapıyı güçlendirmek

  HEDEF 2 Marka değerin geliştirilmesi

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Performans Programları
Faaliyet Raporları
  Henüz eklenmemiş

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]