2019-2023 dönemi Dışişleri Bakanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Ülkemizde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle birlikte önümüzdeki dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde “girişimci ve insani dış politikamızın” en etkin biçimde yürütülmesi için Dışişleri Bakanlığımız çalışmalarını hassasiyetle devam ettirecektir.

  Bölgesel ve küresel alanda yaşanmakta olan ve birçok ciddi sınamayı beraberinde getiren kapsamlı değişim ve dönüşüm süreci, dış politika gündemimizi de yoğunlaştırmıştır. Bölgemizde ve ötesinde yaşanan gelişmeler, ulusal güvenliğimiz, ekonomimiz ile toplumsal huzur ve refahımız bakımından son derece dikkatle takip edilmesi ve gerektiğinde müdahalede bulunulması gereken süreçleri ortaya çıkarmaktadır. Bu ortam ve koşullar içinde, dış politikada “Yurtta Barış, Dünyada Barış” temel ilkemizin hayata geçirilmesi ve bu yolda girişimci ve insan odaklı yaklaşımımızın uygulamaya konulması büyük önem taşımaktadır.

  Söz konusu yaklaşımdan hareketle, Türkiye 242 misyonla küresel bir erişime sahiptir. İnsanlığı ilgilendiren temel meseleler ve küresel düzenin insanlığın yararına etkin kılınması için görüş ve ses sahibiyiz.

  Bölgesel ve uluslararası düzeyde güvenlik, istikrar ve refah ortamının sağlanmasını teminen yapıcı girişimlerde bulunmakta, komşularımız, yakın çevremiz ve ötesiyle dostluk ve işbirliğini geliştirmekte, çok taraflılık kültürünün yerleştirilmesi ile uluslararası kurumsal yapıların iyileştirilmesi amacıyla katkılar sağlamaktayız.

  Bölgesel krizlerin yönetimi, bölgesel istikrarın güçlendirilmesi, terörizmle kapsamlı mücadele, stratejik ilişkilerimizin ilerletilmesi, ekonomik ve ticari ilişkilerimizin güçlendirilmesi, enerji güvenliğimizin temini, uzak kıtalarla bağlarımızın geliştirilmesi gibi unsurlar önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bunlara ilaveten, kuşkusuz yurtdışında vatandaşlarımızın hak ve çıkarlarının en etkin biçimde korunması ile ülkemizin yumuşak gücünün pekiştirilmesi, her zaman olduğu gibi önümüzdeki dönem bakımından da en büyük önceliği verdiğimiz konular arasında bulunmaktadır.

  Cumhuriyetimizin 100. yıldönümüne giden yolda Bakanlığımızın 2019-2023 Stratejik Planı, tüm bu hususların etkin bir sistematik içinde takibi ve icrası hedefiyle katılımcı bir anlayışla hazırlanmıştır.

  Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından farklı olarak Bakanlığımızca ilk kez hazırlanan 2019-2023 dönemi Stratejik Planı’mızın hazırlık safhasında katkıda bulunan ve emeği geçen herkese teşekkür eder, Planın ülkemize, milletimize ve Bakanlığımıza hayırlı olmasını temenni ederim.

    

         Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

  Dışişleri Bakanı   

 • A1. Ulusal çıkarlarımız doğrultusunda Türkiye’nin bölgesinde ve ötesinde girişimci ve insani dış politika yürütülmesi ve etkinliğinin arttırılması. 

  A2. Terörizmle etkin mücadele edilmesi.

  A3. İnsan odaklı dış politikamız çerçevesinde başta yakın bölgemiz olmak üzere tüm kıtalarda güvenlik, istikrar ve kalkınmanın desteklenmesi.

  A4. Bakanlığımızın kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi.

  A5. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza verilen konsolosluk hizmetleri ve ihtiyaç duyan yabancı devlet vatandaşlarına verilen vize hizmetleri kalitesinin arttırılması. 

  A6. Ülkemizin tanınırlığının ve kamu diplomasisi alanındaki etkinliğinin arttırılması.

 • H1.1. Komşularımız, yakın coğrafyamız ve ötesinde tüm kıtalarla siyasi, ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel alanlardaki ilişkilerimizin ve işbirliğimizin güçlendirilmesi için çalışmalara devam edilecektir.

  H1.2. Uluslararası ve bölgesel örgütlerdeki etkinliğimiz arttırılacaktır.

  H1.3. Dış politikanın daha etkin ve yaygın yürütülebilmesi için yurtdışı temsilcilik sayısı arttırılacak, temsilciliklerimizin işlevi çeşitlendirilecek ve daha aktif hale getirilecektir.

  H2.1. Terörizmin finansmanıyla mücadelede uluslararası eşgüdüm güçlendirilecektir.

  H2.2. Terör örgütlerinin propagandasına karşı uluslararası düzeyde etkin mücadele edilecektir.

  H3.1. Irak’ın yeniden imarı için katkı sağlanacaktır.

  H3.2. Afganistan’ın yeniden imarına katkı sağlanacaktır.

  H3.3. Afrika’nın güvenlik ve istikrarına katkı sağlanması çabalarına devam edilecektir.

  H4.1. Bakanlık birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda Bakanlık personelinin nitelikleri arttırılacaktır.

  H4.2. Bakanlığımız merkez ve yurtdışı teşkilatına ait binaların fiziki alt yapısı iyileştirilecektir.

  H4.3. Bakanlığımız merkez ve yurtdışı teşkilatının bilişim ve teknolojik alt yapısı geliştirilecektir.

  H4.4. Çeviri faaliyetlerinde etkinlik ve koordinasyon güçlendirilecek ve çeviri kalitesi arttırılacaktır.

  H5.1. Konsolosluk Çağrı Merkezi tarafından 7/24 verilen hizmetler daha üst standartlara yükseltilecektir.

  H5.2. E-vize Çağrı Merkezi tarafından 7/24 verilen hizmetlerin standartları yükseltilecektir.

  H6.1. Yurtdışı temsilciliklerimizde, ülkemizin tanıtımına yönelik, kültürel, sanatsal ve sosyal etkinlikler düzenlenecektir.

  H6.2. Bakanlığın diplomasi eğitimi alanındaki kapasitesi arttırılacak ve diğer ülke Dışişleri Bakanlıkları ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]