2019-2023 dönemi Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • İşyurtları Kurumu; hükümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarının korunup geliştirilmesi veya bir meslek ve sanat öğrenmeleri amacına yönelik olarak çalışmalarını sağlamak üzere işyurtları açmak, bu suretle üretilen ekonomik değerleri pazarlamak amacıyla kurulmuş özel bütçeli, Adalet Bakanlığına bağlı bir kuruluştur. Bu bağlamda, hükümlü ve tutukluların mesleki eğitimleri sağlanması yanında ayrıca Adalet Bakanlığının merkez ve taşra teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarının yatırım ve cari ihtiyaçlarını da karşılamaktadır.


  İşyurtları Kurumu, bağımsız ve tarafsız yargının verdiği kararlar doğrultusunda hükümlü ve tutukluların çağdaş infaz anlayışı çerçevesinde infazlarının yerine getirilmesine önemli katkı sağlamaktadır. Ceza infaz kurumlarında asayiş ve güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olunmakta, infazın yerine getirilmesi rolüne ek olarak eğitim ve üretim merkezleri olarak faaliyet gerçekleştirilmektedir.


  İşyurtlarında eğitim ve öğretim amacıyla çalıştırılan hükümlü ve tutukluların, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve teknolojinin yakalanması adına, işyurdu müdürlüklerinde ar-ge birimleri aracılığıyla sürekli bir çalışma yapılmaktadır.


  Bunun yanında, işyurdu atölye ve tesislerinde uygulanmak üzere yeni teknolojiler de takip edilmektedir. Yeni işkoları açılarak işyurdu faaliyetinde yer alan hükümlülerin, iş alanlarında aranan kalifiye insan olarak yetişmeleri sağlanmaktadır. Bunun sonucu olarak hükümlü ve tutukluların tahliye sonrası daha rahat iş bulma imkânı ile hem hayata tutunmaları hemde tekrar suç işlemeyerek, kendisine, ailesine ve topluma yararlı bir birey olmalarının temelleri atılmaktadır.


  İşyurdu faaliyetlerinin toplumda akıllarda kalması ve tercih edilmesi adına, Ülkemizin çeşitli bölgelerinde fuar ve organizasyonlar planlanmakta ve bunun yanında görsel ve yazılı basında, işyurdu atölye ve tesislerinde hükümlü ve tutuklularca CE, TSE, ISO, HELAL sertifikasyonu gibi kalite sertifikasyonlarıyla üretilen ürünlerin aşamaları hakkında eğitim yapılarak, bu faaliyetler neticesinde, kamu kaynaklarının verimli ve toplum yararına kullanıldığı konusunda da bilgilendirme yapılması planlanmaktadır.


  Ülkemizde ve dünyada büyük beğeni toplayan örnek alınan İşyurtları Kurumunun, 2019-2023 Stratejik planının hayırlara vesile olmasını, amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini temenni ederim.

                                                                                                             Abdulhamit GÜL 

                                                                                                                    BAKAN

 • A1. Hükümlü ve tutukluların meslek edinmesini sağlayarak topluma yeniden kazandırılması.
  A2. Ürün ve hizmetlerde kaliteyi yükseltmek.
  A3. İşyurdu faaliyetlerinin tanıtımını yapmak.

 • H1.1:Çalışan hükümlü ve tutuklulara mesleki eğitim verilecektir.
  H1.2: İşyurdu müdürlüğünde sigorta primi ödenerek çalıştırılan hükümlü ve tutuklu sayısı her yıl
  artırılacaktır.
  H1.3: 180 olan işkolu sayısı 2023 yılına kadar artırılacaktır.
  H1.4: 74 olan özel sektör işbirliği sayısı her yıl artırılacaktır.

  H2.1: İşyurdu atölyelerinde kullanılan 16.412 adet makine ve teçhizat ihtiyaç dahilinde modernize
  edilecektir.
  H2.2: İşyurtlarında çalışan personele mesleki eğitim verilecektir.
  H2.3: 2023 yılı sonuna kadar işyurdu müdürlüğü personelinin kendi branşında özel sektörce düzenlenen fuar veya sergilere katılımı sağlanacaktır.
  H2.4: 2023 yılı sonuna kadar tüm işkollarında kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve kişiler ile işbirliği yapılmaya devam edilecektir.
  H2.5: 2023 yılı sonuna kadar işyurtlarında üretilen ürün ve hizmetlerle ilgili olarak CE, TS, ISO, HELAL, GİMDES sertifikaları gibi kalite belgelerinden en az birinin alınmasına devam edilecektir.
  H3.1:İşyurdu müdürlükleri, Başkanlığımızın yıllık program çerçevesinde düzenlediği sergi, fuar ve
  benzeri organizasyonlara katılacaktır.
  H3.2: İşyurdu müdürlüklerinde oluşturulan Tanıtım Pazarlama birimleri görev alanları çerçevesinde kamu ve özel sektör kuruluşlarına ziyaret gerçekleştireceklerdir.
  H3.3: Ulusal veya yerel yayın yapan görsel ve yazılı basın kuruluşlarınca Başkanlığımız ve işyurdu
  müdürlüklerinin faaliyetleri tanıtılacaktır.
  H3.4: İşyurtları Kurumu ve işyurdu müdürlüklerinin ürün kataloğu, tanıtım broşürleri ve filmleri ihtiyaca bağlı olarak güncellenecektir.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]