2019-2023 dönemi Atatürk Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Atatürk Üniversitesi; bilimsel, kültürel ve düşünsel zenginliğini altmış yılı aşan eğitim deneyimi ile kurumsallaştırarak bölge ve ülke kalkınmasına önemli ölçüde katkı sağlamış; üniversitelerin üstlenmesi gereken sorumluluğun somut bir örneği olmuştur. Yeni nesil üniversite öz ülküsü ile olabileceklerin sınırlarını zorlayan Üniversitemiz hedeflerini dünya standartları doğrultusunda belirlemiş ve bunları gerçekleştirecek stratejileri oluşturmuştur.

  Dünyada ve ülkemizde meydana gelen değişimleri yakından izleyen üniversitemiz, seçkin akademik ve idari personeli, mezun ettiği üstün nitelikli öğrencisi ile bölgemizde ve ülkemizde aydınlık geleceğin şekillenmesinde çok önemli bir işlev görmektedir.

  Üniversitemiz, değişen şartlara ve üniversiteler arası artan rekabet ortamına uyum sağlamak, kaynakları verimli kullanabilmek, gelişimini hızlandırmak, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla etkili iletişim kurabilmek amacıyla 2019–2023 dönemi stratejik planını hazırlamıştır.

  Stratejik Plan, Atatürk Üniversitesi’nin öz görev (misyon) ve öz ülküsü (vizyon) ışığında temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, orta ve uzun vadeli amaçlarını, performans göstergelerini, hedeflere ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içermektedir.

  Büyük Atatürk’ün “Yolda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kâfi değildir, ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır.” ilkesi doğrultusunda “yakın iç ve dış coğrafyanın en saygın üniversitesi olmak” öz ülküsüyle 2019–2023 döneminde uygulanmak üzere hazırlanan stratejik planımızın tüm paydaşlarımız tarafından özümsenmesini ümit ediyoruz.

  Üniversitemizin stratejik planının hazırlanmasında katkı sağlayan ve başarıyla uygulanmasında da destek olacaklarını düşündüğümüz tüm akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize ve diğer paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım.

  Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI
  Rektör

 • A1- Tüm birimlerinde nitelikli eğitim ve öğretim faaliyetleri sunarak bilimsel erki yüksek, yenilikçi, girişimci ve rekabetçi mezunlar vermek

  A2- Bölge ve ülke ekonomisine katma değer oluşturacak ve evrensel bilime katkı sağlayacak Araştırma ve Girişimcilik faaliyetlerini en yüksek düzeye çıkarmak

  A3- Toplumsal taleplere karşı duyarlı olmak ve bu taleplere yön vermek

  A4- Kurumsallaşmayı güçlendirmek

 • H1.1- Üniversite ölçeğinde akredite olan 10 lisans program sayısını, toplam lisans program sayısının %10’una yükseltmek

  H1.2- Uluslararası değişim programlarına katılım sağlayan öğrenci sayısını bir önceki yıla göre % 10 oranında artırmak

  H1.3- Çift ana dal eğitimi alma imkanı sunan program sayısını, toplam program sayısının %5’i oranına yükseltmek

  H1.4- Fiziksel ve teknolojik altyapısı iyileştirilmiş akademik birim sayısını %30 oranında artırmak

  H2.1- SCI, SCI-Exp., SSCI, SSCI-Exp ve AHCI indekslerine giren yayın sayısı/ öğretim üyesi oranını 0,75’e yükseltmek

  H2.2- Kurum dışı (ulusal ve uluslararası kaynaklı) proje sayısını yıllık %10 ve Bilimsel Araştırma Proje sayısını yıllık %20 oranında artırmak

  H2.3- Üniversite kaynaklı patent sayısını 2 katına çıkarmak

  H2.4- Ulusal ve Uluslararası ölçekte ödül alan 2 araştırmacı sayısını %0,15’ten %0,5’e yükseltmek.

  H2.5- Laboratuvarların %30’unda altyapı olanakları ve teknik donanımı iyileştirmek ve uygulamalı birimlerdeki laboratuvarların tamamını akredite etmek

  H3.1- Üniversite hastaneleri ve sağlık merkezlerine yeni birim ve teknolojiler kazandırmak

  H3.2- Ulusal ve Uluslararası ölçekte sağlık turizmi destinasyonu olmak

  H3.3- Bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri yetiştiriciliği, gıda güvenliği ve veterinerlik hizmetleri alanında üretim kapasitesini ve kalitesini artırmak, eğitim ve yayın faaliyetlerini çeşitlendirerek sürekliliğini sağlamak

  H3.4- Hayvan Hastanesinin teknolojik donanımını artırmak, hizmet alanlarını çeşitlendirmek ve hizmet kalitesini yükseltmek

  H3.5- Sportif etkinliklerin sayısı artırılarak özellikle kış sporlarının çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak

  H4.1- İç ve dış paydaşların memnuniyet düzeyini artırmak için periyodik ölçümler yapmak ve paydaşların memnuniyet düzeylerini her yıl bir önceki yıla göre % 2 oranında artırmak

  H4.2- Mezun takip sistemini kurmak ve mezunlarla ilişkileri güçlendirmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]