2019-2023 dönemi Türk Tarih Kurumu Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • BAKAN SUNUŞU
  Ülkemizin 24 Haziran 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçmiş olmasıyla beraber kalkınma hedeflerine yönelik plan ve programlarla, önemli değişiklikler yapılmıştır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuatı gereği hazırlanan ve hâlihazırda uygulanmakta olan Türk Tarih Kurumu 2018-2022 Stratejik Planı, bu çerçevede, yeni stratejik amaçlar, hedefler ve bu hedeflere yönelik performans göstergeleri belirlenerek 2019-2023 dönemini kapsayacak şekilde yeniden hazırlanmıştır.
  Kamu idarelerinde, makro düzeyde bütçe hazırlanması ve uygulaması ile kaynakların etkin, şeffaf ve stratejik önceliklere göre kullanılmasında temel araç olan stratejik planlar mali yönetime etkinlik kazandırmanın yanında kurumsal kültürün ve kimliğin gelişmesine de katkı sağlamaktadır.
  “Türk ve Türkiye tarihini çağdaş sosyal bilim anlayışıyla araştırmak ve yaymak; bu alandaki araştırmaları desteklemek ve toplumdaki tarih bilincini geliştirmek” misyonuna sahip olan Kurumumuz, geçmişte olduğu gibi, önümüzdeki dönem içerisinde de yürüteceği faaliyetlerle tarih alanında üstlenmiş olduğu sorumluluğu fazlasıyla yerine getirecektir.
  Bakanlığıma bağlı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Türk Tarih Kurumu 2019-2023 Stratejik Planını gerek mali alanda gerekse tarih, kültür gibi sosyal alanlarda ülkemize katkıda bulunması ümidiyle kamuoyunun bilgisine sunarken, planın hazırlanmasında emeği geçen kurum çalışanlarına da teşekkür ederim.


  Mehmet Nuri ERSOY
  Kültür ve Turizm Bakanı

 • Amaç 1: Türk ve Türkiye tarihi üzerinde, özgün ve evrensel yetkinlikte bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılmasını sağlamak, bu araştırmaların sonuçlarını yayımlamak, eğitim ve kurslar yoluyla paylaşmak.
  Amaç 2: Bilimsel tarih araştırmaları temelinde, bilimde ve eğitimde mükemmelliği özendirmek, toplumda tarih bilincini ve kültürünü geliştirmek
  Amaç 3: Türk ve Türk tarihçiliğini uluslararası platformlarda etkin bir konuma getirmek.
  Amaç 4: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek.

 • H1.1- Kazı ve yüzey araştırmalarına destek verilecektir.

  H1.2- Kurumun öncelikli alanlarında kurum bünyesinde kapsamlı projeler yürütülecek ve kurum dışında hazırlanan projelere destek verilecektir.

  H1.3- Her yıl kurumun desteklediği projelerin ve kurum dışında yapılan nitelikli araştırmaların sonuçlarını içeren eserler yayımlanacak, nitelikleri yükseltilecektir.

  H1.4- Türk ve Türkiye tarihi üzerine kongre, sempozyum, çalıştay vb. bilimsel etkinlikler düzenlenecek ve sonuçları yayımlanacaktır.

  H2.1-Kurum Kütüphanesi ve arşivindeki belge ve yayınların geniş kitlelere ulaştırılması sağlanacaktır.

  H2.2- Her yıl lisans öğrenciler ile kurum projeleri öncelikli olmak üzere tespit edilen konularda araştırma yapacak yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs verilecektir.

  H2.3- Kurum yayınlarının daha geniş kitlelere ulaştırılması sağlanacaktır.

  H2.4- Toplumda tarih bilinci ve kültürünü geliştirmeye ve teşvik etmeye yönelik etkinlikler düzenlenecektir.

  H3.1- Uluslararası akademik ve bilimsel kuruluşların toplantı ve faaliyetlerine etkin katılım sağlanacaktır.

  H3.2- Her yıl, kurum tarafından yapılan/yaptırılan araştırmalarda uygun bulunanlarla ilgili kitap sayısı yaygın yabancı dillerde yayımlanacaktır.

  H3.3- Uluslararası kitap fuarları ile sempozyum ve kongrelerde kurum kitapları sergilenecektir.

  H3.4- Her yıl araştırmacılara belirlenen kıstaslar doğrultusunda uluslararası toplantılara katılım desteği sağlanacaktır.

  H3.5- Diğer ülkelerdeki benzer oluşumlarla işbirlikleri kurulacak, ortak çalışmalar yapılacaktır.

  H4.1- Kurumun fiziki ve teknolojik donanımı ile altyapısı geliştirilecektir.

  H4.2-İnsan kaynağı ve Kurum kültürü geliştirilecektir.

  H4.3- Bilimsel altyapının geliştirilmesi için uzman istihdamı sağlanacak, bu bağlamda üniversitelerle daha sıkı işbirlikleri kurulacaktır.

  H4.4- Kurumun mali ve stratejik yönetimi güçlendirilecektir.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]