2018-2022 dönemi Bitlis Eren Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme” başlıklı 9’uncu maddesi hükmü çerçevesinde kamu kurumları; kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak suretiyle katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamakla yükümlü kılınmışlardır.

  Üniversiteler, insanlığın ortak aklını geliştiren, insanlık adına bilgi üreten ve ürettiği bilginin insanlık yararına nasıl kullanılacağını gösteren, toplumların önünü açan, onların ufuk çizgilerini belirleyen, öncelikli olarak bulundukları bölge insanına, ülkeye ve evrensel anlamda tüm insanlığa artı değer katmak için bilimsel veriler ışığında çalışan en seçkin eğitim kurumları olmuştur.

  2007 yılında kurulan Bitlis Eren Üniversitesi yükseköğretimin gereklerine ve planlı bir yönetim anlayışına uygun olarak amaç ve hedeflerini belirleyip bu doğrultuda değişmekte ve gelişmektedir. Bu anlayışla oluşturulan Stratejik Plan, çalışma ekibimizin özverili katkılarıyla hazırlanan 2018-2022 dönemi Stratejik Planı, üniversitemizin çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürütmesini ve belirlenen stratejik amaçlara ulaşmasını sağlayacak bir yol haritası niteliğindedir.

  Önümüzdeki beş yılı şekillendirecek olan 2018-2022 dönemini kapsayan yeni stratejik planımızı kamuoyunun bilgisine arz eder ve stratejik planlama sürecinde özverili çalışmalarıyla planın oluşmasında önemli katkıları olan Stratejik Planlama Ekibi başta olmak üzere çalışmalara katkı sağlayan idari ve akademik birimlerde stratejik planın hazırlanması sürecinde görev alan tüm personelimize teşekkürlerimi sunarım.

                                                                                               Prof. Dr. Erdal Necip YARDIM

                                                                                                               Rektör

 • A1- Kamu-özel sektör işbirliği içinde bölgenin ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına ve entegrasyonuna öncülük etmek.

  A2-  Eğitim-öğretimde nitelik ve niceliği esas alan, değişim ve dönüşümü evrensel standartlarda sağlayarak kaliteyi yükseltmek ve tercih edilen üniversiteler arasına girmek.

  A3- Üniversitenin bütün yerleşkelerinde fiziki mekân, alt yapı ve çevreyle ilgili sorun ve ihtiyaçlar çerçevesinde öğrenci, çalışan ve diğer paydaşların yaşam kalitesini yükseltmek.

  A4- Üniversitenin kurumsal kapasitesini ve kimliğini geliştirmek.

  A5- Ulusal ve uluslararası düzeyde bilim, sanat ve teknolojiye uyum sağlayarak bilimsel nitelikli araştırma ve proje yapan, uygulama ve araştırma merkezlerinin etkililiğini ve verimliliğini artıran girişimci bir üniversite olmak.

 • H1.1- Bitlis’teki yeraltı, yerüstü ve potansiyel enerji kaynaklarının etkin kullanımına yönelik her yıl en az 3 yeni proje veya faaliyet yapılacaktır.

  H1.2- Üniversite ve iş dünyası arasında iş birliği ve iletişimi artırmaya yönelik bölgenin sektörel sorunları konulu yılda en az 2 faaliyet (toplantı, panel, çalıştay, konferans, sempozyum, kongre) düzenlenecektir.

  H1.3- Ticari, sınai ve zirai kurumlar arasındaki işbirliğini geliştirerek üniversitenin bölgesel konumu güçlendirilecektir.

  H1.4- Kamu ve özel sektör işbirliği kapsamında bölgenin doğal, tarihî ve kültürel değerlerini tanıtıp geliştirmeye yönelik olarak her yıl en az 3 faaliyet yapılacaktır.

  H2.1- Ulusal ve uluslararası değişim faaliyeti sayısını her yıl % 20 oranında artırmak.

  H2.2- Öğretim elemanı başına düşen SCI, SCI-Exp., SSCI, SSCI-Exp uluslararası endekslerdeki ortalama yayın sayısı her yıl % 4 puan artırılacaktır.

  H2.3- Mevcut ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programları niteliğini dönem sonuna kadar %5 oranında artırmak.

  H2.4- Üniversitemizde düzenlenen bilimsel etkinliklerin (Kongre, Sempozyum, Panel, Teknik gezi vb.) sayısını artırmak.

  H2.5- Eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunan bölüm ve laboratuvarların en az 2 tanesinin ulusal veya uluslararası akreditasyona sahip olmasını sağlamak.

  H3.1- İhtiyaç duyulan eğitim-öğretim ve idari hizmetlere yönelik binaların % 80’ini tamamlamak ve açılması planlanan birimler için çevreye saygılı yeni binaların inşasını sağlamak.

  H3.2- Üniversitemiz yerleşkelerinde sosyal yaşam, sportif ve kültürel etkinlik alanlarını artırmak.

  H3.3- Mensuplara daha iyi hizmet verebilmek için mevcuda ilave olarak araç, makine ve ek teçhizatlar satın almak.

  H3.4- Bilişim teknolojilerinde kullanılan yazılım ve donanım ekipmanlarının yenilenmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

  H3.5- Engelli ve çevre dostu yerleşke imkânlarını artırmak.

  H4.1- Bitlis Eren Üniversitesi kurumsal kimliğini geliştirerek üniversite aidiyetini güçlendirmek.

  H4.2- Toplam Kalite Yönetim Sistemi kapsamında 2022 yılı sonuna kadar dokümantasyon işlemleri tamamlamak.

  H4.3- Bitlis Eren Üniversitesi kurumsal kimlik rehberi oluşturularak dönem sonuna kadar bütün personelin rehberde belirlenen kurallara uyması sağlanacaktır.

  H4.4- Akademik ve idari birimlerde görev yapan yöneticilere her yıl bir kere yetkinlik ve kapasite geliştirme eğitimi verilmesini sağlamak.

  H4.5- Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi adına mevcut iç kontrol sistem sürecini geliştirmek.

  H5.1- Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini daha etkin hale getirerek bölge ve ilimiz için her yıl en az 10 kurum, kuruluş veya araştırmacıya analiz hizmeti vermek.

  H5.2- Üniversitemiz bünyesinde araştırma merkezi, laboratuvar ve atölyelerin kurulması ve mevcutların geliştirilerek bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak.

  H5.3- Bilimsel araştırma ve yayınların sayısını dönem sonuna kadar her yıl artırmak.

  H5.4- Üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığını artıracak yılda en az 2 ulusal ve en az 2 uluslararası faaliyete katılmak veya düzenlemek.

  H5.5- Rahva kervansarayında (El-aman Hanı) Bitlis Eren Üniversitesi Uluslararası Osmanlı Eserleri Kütüphanesini kurmak.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]