2019-2023 dönemi Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • TÜSEB, Sağlık Bilimi ve Teknolojisi alanında bilgi üreterek, ülkemize ve insanlığa hizmet etmek amacıyla 2014 yılında kurulmuş ve 2015 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Bilim ve teknoloji alanında, serbest rekabete dayalı, şeffaflık ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde, bilimsel araştırmalar yapılacak ve desteklenecektir. Üniversite ve sanayi işbirliği modeli ile bilginin ürüne dönüştürülerek, planlı ve sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlanması amaçlanmaktadır.

  Kamu ve özel kurumlarla ortaklıklar yapılarak araştırmacılara bilimsel ortam sağlanacak, bilimsel araştırmalar yapılacak, koordine edilecek ve inovasyon teşvik edilecektir. AR-GE’ye katkı sağlanarak, sağlık bilim ve teknolojisi ekosistemleri geliştirilecek, yeni ürünlerin üretimi ve var olanların geliştirilmesi sağlanacaktır.

  Ülkemizde sağlık bilim ve teknolojisinin geliştirilmesi için sağlık vadisi ve sağlık teknolojileri geliştirme bölgeleri kurulacaktır. Yurt içi ve dışında sağlık kurumları, araştırma merkezleri, enstitülerle altyapı, insan kaynağı ve finansman imkânlarını kullanarak işbirliğine girilecektir. Sağlık Bakanlığı tarafından talep edilecek araştırmalar yapılacak ve ülkemiz uluslararası sağlık bilim ve teknolojileri platformlarında temsil edilecektir.

  TÜSEB, sağlık bilim ve teknolojileri alanında ülke ihtiyaçları doğrultusunda aşağıda kurulmuş olan araştırma enstitülerine, gerektiğinde yenilerini ekleyerek sağlık araştırmaları sahasında yapılanmasını tamamlayacak ve işbirliği ağını kuracaktır.

  Bu amaçla kurulan Enstitüler;

  Türkiye Kanser Enstitüsü

  Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü

  Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü

  Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü

  Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü

  Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü

  Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü’dür.

  Kuruluş kanunundaki görev ve sorumluluklar ile Üst Politika belgelerinde yer alan rol ve sorumluluklar doğrultusunda proje geliştirme, proje yürütme, Ar-Ge faaliyetlerini koordine etme, fonlama ve destekleme faaliyetlerimiz ile Sağlık Bakanlığı’nın kararlıkla yürüttüğü yerlileşme ve millileşme çalışmalarına katkıda bulunma temel önceliğimizdir.

  Prof. Dr. Adil MARDİNOĞLU

  Başkan

 • A1- Faaliyetlerin etkili ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi için kurumsallaşma çalışmalarını tamamlamak

  A2- Sağlık alanında Ar-Ge yapmak, yaptırmak ve bilimsel çalışmalar ile araştırma projelerini hayata geçirmek ve koordine etmek

  A3- İlaç ve tıbbi cihaz sektöründe küresel pazardaki rekabet gücümüzü artırmak

  A4- Biyoteknolojik ilaçlarda Ar-Ge, üretim ve nitelikli insan kaynağı konularında ülkemizde ekosistem oluşturmak

  A5- Klinik araştırmalarda ülkemizin bölgede lider ülke konumuna gelmesini sağlamak için çalışmalar yapmak

  A6- Sağlık hizmetlerinde kalite standartlarını sürekli yükseltecek akreditasyon programları ve kalite iyileştime sistemleri geliştirmek ve uygulamak

 • H1.1- İdari, mali ve teknik yapıları oluşturmak ve gerekli mevzuatı hazırlayarak yürürlüğe koymak

  H1.2- Fiziki mekan ve tefrişat ihtiyacını karşılamak

  H1.3- Enstitüler bünyesinde bulunan bilim kurullarının üye sayılarını tamamlamak ve aktif çalışmasını sağlamak

  H2.1- Sağlıkta bilimsel çalışmalar ile Ar-Ge projelerini hazırlamak ve hayata geçirmek

  H2.2- Sağlıkta Ar-Ge ve diğer çalışmaları desteklemek, koordine etmek ve bu kapsamda yurtdışı Türk araştırmacıların ve nitelikli yabancı araştırmacıların ülkemize katkılarını artırmak

  H3.1- Küresel pazardaki rekabet gücümüzü artırmak için ilaç, tıbbi cihaz ve tanı kitini geliştirmek

  H3.2- İlaç ve tıbbi teknolojiler alanında entegre bir sağlık ekosistemi olarak kurulacak Sağlık Vadisi ile ilaç ve tıbbi cihaz üretim alanlarının yer alacağı Sağlık Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde liderlik yapmak

  H3.3- İhracat odaklı daha yüksek katma değerli ürünler üretmek ve satışını yapmak için şirket kurmak ve ortaklıklara girişmek

  H4.1- Biyoteknolojik ilaçlara yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması amacıyla, altyapı ve yetkinliklerin geliştirilmesini sağlamak ve nitelikli insan kaynağı oluşturmak için gerekli çalışmaları yapmak

  H4.2- Kimyasal, bitkisel, biyolojik ve radyofarmasötik (nükleer) hammaddelerin üretimine yönelik altyapı geliştirmek

  H4.3- Stratejik ürün olan aşı, insülin ve diğer biyoteknolojik ürünleri yerlileşme ve millileşme kapsamında geliştirmek

  H5.1- Ruhsat öncesinde yapılan klinik araştırmaların koşul aranmaksızın Ar-Ge faaliyeti kapsamına alınmasını sağlamak, klinik araştırmaların Ar-Ge desteklerini farklılaştırmak

  H5.2- Klinik araştırma taraflarının ve kamuoyunun klinik araştırmalar konusunda farkındalık düzeyini artırmak

  H5.3- İyi Laboratuvar Uygulamaları sertifikasına sahip pre-klinik araştırma merkezlerinin kurulumuna destek vermek

  H5.4- Klinik araştırmalarda uluslararası desteklerden (AB fonları vb. ) alınan payın artırılması için uluslararası düzeyde Türkiye’nin görünürlüğünü artıracak ağlara üyelikler sağlamak

  H6.1- Sağlık hizmetlerinde kalite standartlarını sürekli yükseltecek, uluslararası geçerlilikte akreditasyon ve mükemmeliyet merkezi sertifikasyon programları uygulamak

  H6.2- Sağlık hizmetlerinde klinik kaliteyi iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirmek ve sağlık kuruluşlarında kalite yönetim sistemlerinin oluşturulması, uygulanması, iyileştirilmesi ve sürekliliği için çalışmalar yapmak ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını desteklemek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]