2019-2023 dönemi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Her dönemde olduğu gibi günümüzde de özel mülkiyetin artan önemi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün yerine getirdiği hizmetleri daha da hayati kılmaktadır. Ülkemiz gayrimenkulünün tespit ve tescilinde kendisine verilen görevleri, Devlet güvencesi altında yerine getiren Genel Müdürlüğümüz Türk kamu yönetiminin vazgeçilmez unsurlarından biridir.

  Gayrimenkul sahibi olmanın değeri gün geçtikçe artmakta, bu da yürütmüş olduğumuz hizmetleri daha da önemli kılmaktadır. Bu önemin idraki ile özellikle 2002 yılından bu yana hizmet kalitemizin artırılmasına ve ülkemizin büyümesine katkı sağlayacak, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS), Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi (TKMP), Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi (SKGP), Harita Bilgi Bankası (HBB),Tapu Arşiv Bilgi Sistemi (TARBİS), Mekânsal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS), Web-Tapu, e-İpotek, e-Haciz, e-Tebligat, e-Tahsilat, Tapu-Takas, Mimari Projelerin Elektronik Ortamda sunulması, Parsel Sorgulama, 3D Kadastro, akıllı kent uygulamalarına alt yapı teşkil edecek çalışmalarla, e-devlete veri sağlayan ve vatandaşa büyük kolaylık sunan çok önemli projeler yürütülmektedir.

  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yasalarla kendisine verilmiş olan görevlerini ülke genelinde 24 Bölge Müdürlüğü, 81 Kadastro Müdürlüğü ve 972 Tapu Müdürlüğü ile yapılandırılmış etkin ve geniş bir teşkilat ile yürütmektedir.

  Stratejik yönetim anlayışı bugünü analiz edip, yarını tasarlamaya ve şekillendirmeye yardım eden bir bakış açısı, bir düşünme yöntemi ve iyi yönetişim açısından önemli bir adımdır. Bu anlayış doğrultusunda kamu idareleri artık değişen ve gelişen çevreye daha hızlı uyum sağlayabilecek ve daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilecektir. Hazırlanacak stratejik planlar, kamuda stratejik yönetim anlayışının yerleşmesine, kaynakların amaç ve hedefler doğrultusunda kullanılabilmesine, hizmet kalitesinin artmasına, fırsat ve tehditlerin tam ve zamanında belirlenerek etkili bir yönetim yapısının oluşturulmasına hizmet edecektir.

  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nü, hızlı, kaliteli ve güvenilir hizmet sunan, saydam, hesap verebilir, sektöründe lider bir kurum yapabilmek amacıyla 2019–2023 dönemini kapsayan Stratejik Plan hazırlanmıştır. Stratejik planımız beş yılda yapmayı hedeflediğimiz projelerin ve hayata geçirmeyi planladığımız temel faaliyetlerin yol haritası olacaktır.

  Güçlü bir katılımcılık, araştırma ve analiz sürecinin sonunda hazırlanan Stratejik Planımıza yoğun ve titiz çalışmalarıyla katkıda bulunan Stratejik Plan Çalışma Ekibine, dış paydaşlarımıza ve özellikle hazırlık sürecinin tüm aşamalarında büyük gayret ve özveri gösteren tüm personelimize teşekkür eder, 2019-2023 dönemi Stratejik Planımızın Ülkemize ve Genel Müdürlüğümüze hayırlı olmasını dilerim.

  Mehmet Zeki ADLI
  Tapu ve Kadastro Genel Müdür V.

 • A1. Tüm Türkiye’de tek koordinat sistemine geçmek. (Tek Sistem, Tek Koordinat, Tüm Türkiye)

  A2. Taşınmaz değer haritalarını oluşturmak ve mülkiyet bilgileriyle bütünleştirmek.

  A3. Türkiye tapu sistemini kurmak.

  A4. Hizmet sunumunda kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.

 • H1.1: Aynı koordinat sisteminde kesin sayısal veriye ulaşılacaktır.

  H1.2: Tescilsiz alan bırakılmayacaktır.

  H1.3: Çok boyutlu kadastro amaçlı harita üretimi tamamlanacaktır.

  H2.1: Taşınmaz değerleme sisteminin kurulması için gerekli mevzuat çalışmalarının tamamlanacaktır.

  H2.2: Taşınmaz mülkiyet bilgileriyle bütünleşik değer bilgileri oluşturulacak, güncellenecek ve paylaşılacaktır.

  H3.1: Hizmetlerin daha hızlı, kaliteli ve erişilebilir sunulabilmesi için elektronik ortamda gerçekleştirilen tapu işlemlerinin sayısı arttırılacaktır.

  H3.2: TAKBİS ve Tapu Sicili uyumu 4 yıl içinde tam olarak sağlanacaktır.

  H3.3: Tapu işlem belgeleri 3 yıl içinde tasnif edilecek, elektronik ortama aktarılacak ve paylaşılacaktır.

  H4.1: İnsan kaynağı kurum stratejisi doğrultusunda güçlendirilecektir.

  H4.2: Fiziki hizmet alanları geliştirilecek ve hizmetlerin bilinirliği arttırılacaktır.

  H4.3: Bilişim altyapısı modern hizmet standartlarına uygun şekilde sürekli geliştirilecektir.

  H4.4: Uluslararası alanda Kurumun etkinliği ve bilinirliği arttırılacaktır.

  H4.5: Hukuki ve Tarihi değere haiz arşiv dokümanları merkezde toplanacak, tasnif edilecek, restorasyon ve konservasyonu yapılacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]