2019-2023 dönemi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Ülkemiz hava ulaştırması alanında, “Ulaşamadığın yer senin değildir” prensibinden hareket ederek
  hayata geçirdiği küresel ve bölgesel havacılık politikası kapsamındaki gelişmeler sonucunda, kıtaları ve ülkeleri havayoluyla birbirine bağlayan en önemli ülke konumuna yükselirken, bu süreçte Türk Hava Yolları 126 ülke ile dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu işletmesi konumuna erişmiştir.

  Yolcu sayısı, uçak trafiği, uçuş ağı, havaalanları, yer hizmetleri, uçak bakım ve onarım, havacılık güvenliği, seyrüsefer konuları dâhil olmak üzere ülkemiz, sivil havacılığın tüm alanlarında büyük bir atılım gerçekleştirmiştir. Türk sivil havacılık sektörü, taşınan yolcu msayısı bakımından 2018 yılında bir önceki yıla göre %9 artış göstererek ne kadar güçlü ve sarsılmaz olduğunu kanıtlamıştır. Güçlü ve her geçen gün büyüyen havacılık endüstrisi ve pazarına sahip olan Türkiye, yıllara dayanan engin tecrübesi ve ilham verici başarı hikâyesini bir araya getirerek yeni stratejik hedeflere emin adımlarla yürümektedir.

  Sivil hava taşımacılığının yanı sıra havacılık teknolojileri konusunda da son dönemde büyük hamle yapan Türkiye, milli sertifikasyonu yapılan ilk yerli eğitim uçağı olan HÜRKUŞ, yerli helikopteri T-625 ve insansız hava aracı konularındaki çalışmaları ile ulusal tip sertifikasyonunu da yapabilen hava aracı tasarımcı ve üreticisi ülke hâline gelmektedir.

  Sivil havacılığın sürdürülebilir büyümesindeki diğer bir unsur da nitelikli personel ihtiyacının karşılanmasıdır. İki yıl önce temelini attığımız ve 2018 yılında hizmete giren Türk Sivil Havacılık Akademisi” bölgesel/küresel işbirlikleri ile ülkemizden ve dünyadan her seviyede havacılık profesyonellerine uluslararası standartlarda eğitim verecek şekilde hizmete sunduğumuz önemli bir merkezdir. Önümüzdeki beş yıl, bu önemli projenin sonuçlarını almaya başladığımız bir dönem olması bakımından önem taşımaktadır.

  Uluslararası havacılık örgütlerinin karar alma mekanizmalarında etkin rol üstlenen Türkiye, küresel
  havacılık sisteminin gelişmesine ICAO hedefleri doğrultusunda en büyük katkıyı sağlayan ülkelerden biridir. Türkiye, gerek sivil havacılık sektöründe yaşanan olumlu gelişmeler gerekse uluslararası alanda gösterdiği başarılar neticesinde, 2016 yılında 39. ICAO Genel Kurulu’nda ICAO’nun karar organı olan Konsey üyeliğine seçilmiştir. Bu görev, 2019-2023 sivil havacılık hedeflerimizin gerçekleştirilmesi ve sürdürülebilir büyümenin sağlanmasının yanı sıra elde edilen birikim ve tecrübenin diğer ülkelerle paylaşılması bakımından da önem arz etmektedir.

  Söz konusu gelişmelere ilave olarak, kararlılıkla uygulanan yenilikçi politikalar sonrası uluslararası düzenlemeler ve standartlar hızla hayata geçirilmiş, sektörümüzün küresel ölçekte daha güvenilir ve bilinir olması sağlanmış olup, küresel ve bölgesel işbirliklerinin en çok tercih edilen aktörlerinden biri hâline gelinmiştir.

  Genel Müdürlüğümüz tarafından yaklaşık 4 aylık süre boyunca; Havaalanı Emniyeti, Havacılık Güvenliği, Seyrüsefer ve Meteoroloji sahalarında yapılan inceleme ve denetimler sonucunda İstanbul Havalimanının ICAO standartlarına uygun olduğu tespit edilerek sertifikalandırılmıştır. Bunun akabinde İstanbul Havalimanının ilk etabı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla birlikte hizmete açılmıştır. Ülkemiz, Türk Sivil Havacılığının göz kamaştırıcı gelişiminin bir nişanesi olarak inşa edilen İstanbul Havalimanı ile birlikte Dünya Sivil Havacılığının en önemli merkezlerinden biri hâline
  gelme yolunda hızla ilerlemektedir.

  Uluslararası alanda bilgi, teknoloji ve eğitim imkânları en üst seviyede kullanılarak ülkemizin rekabet gücünün geliştirilmesine katkı sağlanması amacı doğrultusunda; hava araçlarına yönelik sertifikasyon kabiliyetinin geliştirilmesi, havacılık sektörünün pilot ihtiyacının yerli kaynaklardan sağlanması ve Türkiye’nin sivil havacılık eğitim üssü hâline gelmesi stratejik hedeflerimiz arasında önemli yer tutmaktadır.

  Türk sivil havacılığının emniyetli ve sürdürülebilir gelişimi konusunda bize her türlü desteği veren
  Bakanımız Sayın Mehmet Cahit TURHAN başta olmak üzere, yeni dönemdeki hedef ve projelerde havacılık sektörümüzün gelişimine katkı sağlayacak herkese katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunarak 2019-2023 SHGM Stratejik Planımızı takdim ediyoruz.

  Saygılarımla.

  BAHRI KESICI
  Genel Müdür

 • A1. Havacılık Emniyeti ve Güvenliğinin En Üst Düzeyde Sürdürülmesinin Sağlanması

  A2. Uluslararası alanda bilgi, teknoloji ve eğitim imkânları en üst seviyede kullanılarak Ülkemizin
  rekabet gücünün geliştirilmesine katkı sağlanması

  A3. Sivil Havacılık Sektörünün Sürdürülebilir Gelişimini Teminen Strateji ve Politika Geliştirilmesi
  ve Uygulanmasının Sağlanması

  A4. Kurumsal Kapasitenin Gelişiminin Sağlanması

 • H1.1. ICAO emniyet gerekliliklerinin sağlanması

  H1.2. Güvenlik ve kolaylık dengesi gözetilerek siber saldırılar da dâhil yasa dışı faaliyetlere karşı güvenlik seviyesinin artırılması

  H1.3. Mevzuatın uluslararası gerekliliklerle uyumunun paydaşlarla işbirliği içerisinde artırılması

  H1.4. Etkin denetim ve gözetim yapılması

  H2.1. Hava araçlarına yönelik sertifikasyon kabiliyetinin geliştirilmesi

  H2.2. Havacılık sektörünün pilot ihtiyacının yerli kaynaklardan sağlanması

  H2.3. Türkiye’nin sivil havacılık eğitim üssü hâline gelmesi

  H3.1. SHGM’nin temsil kabiliyet ve kapasitesini geliştirerek uluslararası alanda daha etkin bir konuma sahip olması

  H3.2. Genel, Amatör ve sportif havacılığın geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması

  H3.3. Sivil havacılık faaliyetlerinde çevreye duyarlı politikalar geliştirilmesi

  H4.1. SHGM’nin ulusal ve uluslararası mevzuata ve hızlı büyüyen sektöre uygun olarak yeniden yapılandırılması

  H4.2. Nitelikli personelin temini ve istihdamı için SHGM’nin cazip hale getirilmesi

  H4.3. SHGM'nin bilgi ve teknolojik altyapısının geliştirilmesi

  H4.4. Yönetim sistemlerinin SHGM içinde etkinliğinin artırılması ve sistemler arası entegrasyon sağlanması

  H4.5. SHGM'nin kamuoyu ve paydaşlar nezdinde bilinirliği ve ulaşılabilirliğinin artırılması

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]