2021-2025 dönemi İzmir Demokrasi Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • 20.08.2016 tarihinde 10 fakülte, 3 ensti tü ve 3 yüksekokul ile kurulan, Cumhurbaşkanlığı’nın 21.01.2017 tarihve 2017/8 sayılı kararı ile Rektör olarak atandığım İzmir Demokrasi Üniversitesi, 2017-2018 eğiti m-öğreti m yılında ilk öğrencilerini alarak millî ve manevî değerler ışığında eğiti m ve öğreti m hayatı na başlamıştı r. Üniversitemizin vizyonu; özgün ve yenilikçi bilimsel çalışmaları ve sunduğu nitelikli eğiti m-öğreti m hizmetleriyle, toplumsal gelişime öncülük eden, sorumluluk sahibi mezunlarıyla insanlığın geleceğine katkı sunan ve uluslararası tanınırlığı olan seçkin bir araştı rma üniversitesi olmaktı r.
  Üniversitemiz kurulduğu günden bugüne geçen zaman diliminde gerçekleşti rdiği akademik faaliyetler
  ile ülkemizin genç üniversiteleri içinde hızla büyümektedir. Tüm bölümlerimizde kontenjan doluluğunu sağlayan Üniversitemizde, öğrencilerimiz alanında yetkin ve dinamik öğreti m elemanlarından eğiti m alma ayrıcalığına sahip olmaktadır.
  2020 yılının Mart ayında tüm dünyayı etkisi altı na alan Covid-19 salgını, halen etkisini sürdürmekte olup
  ülkemizde yüksek öğreti m faaliyetlerini de köklü bir şekilde etkilemişti r. Üniversitemiz, Yükseköğreti m Kurulu tarafı ndan yüz yüze eğiti me ara verilmesi kararı sonrasında eğiti m-öğreti m faaliyetlerine çevrim içi canlı derslerle devam edebilen ilk 10 üniversite içinde yer almıştı r.
  Önümüzdeki beş yıla ilişkin üniversitemizin amaç ve hedefl erinin ortaya konduğu ilk stratejik planın uygulama döneminde, plan kapsamında belirlemiş olduğumuz amaç ve hedefl erin gerçekleşti rilmesine dönük faaliyetlere özel önem gösterilecek, üniversitemizin araştı rma üniversitesi olma hedefi ne uygun olarak araştı rma altyapısının güçlendirilmesi önceliğimiz olacaktı r. Ayrıca Üniversitemizin eğiti m-öğreti m faaliyetlerini yeterli ve çağdaş fi ziki mekanlarda sürdürebilmesi için tahsis edilen yeni yerleşke alanının bu amaçla düzenlenmesi ve faaliyete geçirilmesine dönük çalışmalara ağırlık verilecekti r. Türkiye’nin millî ve manevî değerlerine bağlı, çağın gereklerine uygun bilgi birikimine sahip ve donanımlı bireyler ile yükseleceğinin bilincinde olarak akademik faaliyetlerimiz hız kesmeden devam edecektir.
  2021-2025 dönemine ilişkin olarak akademik ve idari personelimizin katkıları ve paydaşlarımızın görüşleri
  ile geniş katı lımla hazırlanan Üniversitemizin ilk stratejik planının hayırlı olmasını diliyor, amaç ve hedeflerimizin gerçekleşti rilmesi konusunda tüm çalışma arkadaşlarımın azamî özveri ve gayretle çaba göstereceklerine inanıyor, şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum.

 • Amaç 1: Bilimsel ve sanatsal araştırmaları nicelik ve nitelik olarak geliştirmek.

  Amaç 2: Araştırmacı, yenilikçi ve eleştirel düşünceyi destekleyen, nitelikli eğitim ve öğretimi sağlamak.

  Amaç 3: Bilimsel alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde, saygınlığı ve tanınırlığı artırmak.

  Amaç 4: Orta ve uzun vadede amaç ve hedefl erin gerçekleşti rilmesine yönelik kurum kültürünü oluşturmak.

  Amaç 5: Üniversitenin kurumsal, teknolojik ve fi ziksel altyapısını güçlendirmek.

 • Amaç 1: Bilimsel ve sanatsal araştırmaları nicelik ve nitelik olarak geliştirmek.
  Hedef 1.1: Stratejik plan döneminde nitelikli bilimsel ve sanatsal araştırma ve yayınların sayısı her yıl %5
  oranında artırılacaktır.
  Hedef 1.2: Öğretim elemanlarının bilimsel ve sanatsal çalışmalarına yapılan destekler artırılacaktır.
  Hedef 1.3: Kamu ve özel sektör kuruluşları ile araştırma iş birlikleri kurulması ve geliştirilmesi sağlanacaktır.
  Amaç 2: Araştırmacı, yenilikçi ve eleştirel düşünceyi destekleyen, nitelikli eğitim ve öğretimi sağlamak.
  Hedef 2.1: Araştırmacı, eleştirel, bilimsel düşünceyi geliştiren pedagojik eğitim-öğretim süreç, yöntem ve organizasyonlar tasarlanacaktır.
  Hedef 2.2: Öğretim elemanları ve öğrencilerin deneyimlerinin ulusal ve uluslararası boyutta güçlendirilmesi sağlanacaktır.
  Hedef 2.3: Donanımlı derslik, laboratuvar, atölye, sağlık merkezleri, öğrenci yaşam merkezi, teknokent, kültür ve sanat merkezleri gibi olanaklar artırılacaktır.
  Hedef 2.4: Stratejik Plan döneminde, çift anadal eğitimi alma imkânı sunan programların sayısı artırılacaktır.
  Amaç 3: Bilimsel alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde, saygınlığı ve tanınırlığı artırmak.
  Hedef 3.1: Basın ve halkla ilişkiler birimi kurularak, dış paydaşlara yönelik tanıtım etkinlikleri artırılacaktır.
  Hedef 3.2: Her fakülte tarafından yılda en az bir kez bilimsel ve/veya sanatsal (kongre, sempozyum, bienal, trienal, çalıştay veya panel gibi) etkinlik yapılacaktır.
  Hedef 3.3: Öğretim üyelerinin ve öğrencilerin ulusal ve uluslararası bilimsel ve sanatsal faaliyetlere
  katılımlarının artırılması sağlanacaktır.
  Hedef 3.4: Üniversitelere yönelik olarak düzenlenen ulusal veya uluslararası fuar ve benzeri etkinliklere katılım sayısı artırılacaktır.

  Amaç 4: Orta ve uzun vadede amaç ve hedefl erin gerçekleşti rilmesine yönelik kurum kültürünü oluşturmak.
  Hedef 4.1: Personelin kuruma bağlılığını artı rıcı faaliyetler yürütülecekti r.
  Hedef 4.2: Dış paydaşlarla ilişkiler ve iş birlikleri gelişti rilecekti r.
  Hedef 4.3: İş sağlığı ve güvenliği bilinci, altyapısı gelişti rilecek ve güçlendirilecekti r.
  Amaç 5: Üniversitenin kurumsal, teknolojik ve fi ziksel altyapısını güçlendirmek.
  Hedef 5.1: Plan süresince üniversitenin yeni yerleşke alanında, en az bir derslik binası, bir idari bina, bir
  öğrenci sosyal etkinlik merkezi ve bir merkezi laboratuvar binasının kullanıma alınması sağlanacaktı r.
  Hedef 5.2: Bilişim destekli hizmetler iyileşti rilecek ve gelişti rilecekti r.
  Hedef 5.3: Bilişim teknolojileri ile desteklenmiş kullanıcı odaklı çalışma alanları iyileşti rilerek, kütüphane
  hizmetlerinin kalitesi artı rılacaktı r.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]