2019-2023 dönemi Sağlık Bakanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Anayasamızın 56. maddesine göre sağlık, devletin doğrudan veya dolaylı olarak sorumluluğunu üstlendiği bir kamu hizmetidir. Bir taraftan artan nüfusu ile dinamik bir yapı gösteren ülkemiz, diğer taraftan uzayan yaşam süresi ile birlikte daha fazla yaşlı bir nüfusa sahip olmaktadır. Gelişen toplumumuzun sağlığını korumak en temel görevimiz olmakla birlikte, özellikle yaşla birlikte ortaya çıkan hastalıklar nedeniyle ayaktan ve yataklı hasta hizmeti arzında da artışa ihtiyaç duyulmaktadır.

  Bir taraftan temel sağlık göstergelerimizde iyileştirmeler sağlanırken diğer taraftan hastaya zamanında ulaşılması, yerinde müdahale, ihtiyaç duyulan yatak sayısının ve niteliklerinin artırılması, cihaz parkının genişletilmesi, evde sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması en temel görevlerimizdendir. Son yıllarda yapılan çalışmalar ile ülkemizde sağlık hizmetine erişemeyen vatandaşımız kalmadığı gibi yapılan yenilik ve uygulamalar, tüm ülkeler tarafından ilgiyle izlenmektedir.

  Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın hayata geçtiği 2003 yılından bu yana ülkemizin temel sağlık göstergeleri önemli ölçüde iyileşmiştir. Sosyal devlet olmanın bir gereği olarak bütün bu kazanımlar vatandaşlarımıza ilave mali yük getirmeden gerçekleştirilmiştir. Temel sağlık göstergelerimizin korunması ve daha iyi seviyelere yükseltilmesi için yapılacak çabalar yine bu doğrultuda devam edecektir.

  Uygulanan politikalar sağlık çıktıları, finansal erişim ve memnuniyet alanlarında katedilen mesafenin yanı sıra finansal olarak sürdürebilir olması yönüyle de çok önemlidir. Bilindiği gibi ülkemiz kişi başı sağlık harcamasında Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ortalamasının yarısından daha az bir kişi başı sağlık harcaması payı ile daha yüksek bir memnuniyet düzeyi yakalamıştır. Ancak hasta memnuniyetinde geldiğimiz düzeyi yeterli görmüyoruz, bunu daha da yükseltmeye yönelik çabalarımız devam etmektedir.

  Tüm toplum olarak sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç hâlindeki herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye’nin, kamu, üniversite ve özel sektör ayırımı yapılmaksızın, tüm ülke kaynaklarının seferber edildiği, riskli grupları önceleyerek toplumun en ücra köşesine ulaşabilen, tüm toplumu sağlıklı olmaya teşvik eden, verimli, hakkaniyetli, sürdürülebilir; vatandaşımızın alışkanlıkları, inançları ve beklentilerine saygı göstererek onların ihtiyaçlarını karşılayan bir sağlık sistemine sahip olarak hedeflerimize erişeceğimize inanıyorum.

  Önümüzdeki beş yılın sağlık hizmetlerini şekillendirecek olan bu plan, paydaşlarımızın görüş ve önerileri mümkün olduğu kadar yansıtılarak sağlıkta gelişim, kalite ve sürdürülebilirlik odaklı bir stratejik yaklaşımla hazırlanmıştır.

  Vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetlerin sürdürülebilir olması için sağlık hizmetlerinde kullandığımız malzemelerin, cihazların ve cerrahi aletlerin mümkün olduğunca millîleşme ve yerlileşmesi için çalışacağız. Yerlileşme yolu ile dış ülkelere bağımlılık seviyemizi beş yıllık süreçte en az yarı yarıya indirmeyi hedefliyoruz.

  Stratejik plan çalışmalarında emeği geçen merkez ve taşra teşkilatlarımızdaki bütün çalışma arkadaşlarıma, paydaşlarımıza, her zaman daha ileriye gitmemiz için bizi cesaretlendiren vatandaşlarımıza en içten şükranlarımı sunuyorum. Vatandaşlarımızın sağlığına önemli katkıda bulunacağına ve dünya ülkelerinin sağlık hizmetlerine örnek teşkil edeceğine inandığım bu yeni sürecin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

  Dr. Fahrettin KOCA

                                                                                                                          Sağlık Bakanı

 • A1- Sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve yaygınlaştırmak

  A2- Birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirerek sağlık sistemi içerisindeki etkinliğini artırmak

  A3- Sağlık hizmetlerinin erişilebilir, etkili, etkin ve kaliteli sunumunu sağlamak

  A4- Sağlık hizmetlerinde bütünleşik sağlık hizmet modelini hayata geçirmek

  A5- Vatandaş ile sağlık çalışanının memnuniyetini artırmak ve sağlık sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak

  A6- Ülkemizin sosyoekonomik kalkınmasına ve küresel sağlığa katkıda bulunmak; sağlık endüstrilerinde milli teknolojiyi geliştirmek ve yerli üretimi artırmak

 • H1.1.- Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kazandırmak ve geliştirmek

  H1.2- Hareketli hayat alışkanlıklarını kazandırmak ve geliştirmek

  H1.3- Tütün ve tütün ürünleri ile mücadeleyi sürdürmek ve kullanımlarını azaltmak

  H1.4- Alkolün zararlı etkilerinden tüm toplumu korumak

  H1.5- Uyuşturucu kullanım oranlarını azaltmak

  H1.6- Ruh sağlığına ilişkin risklerden bireyleri korumak ve ruhsal bozukluklar konusunda farkındalığı artırmak

  H1.7- Toplumsal farkındalığı artıracak sistematik iletişim faaliyetleri ile sağlıklı hayat tarzını yaygınlaştırmak

  H1.8- Kendi sağlığının öneminin farkında olan, sağlık sistemini etkin olarak kullanan ve sağlık okuryazarlığı yüksek bir toplum oluşturmak

  H2.1- Kuvvetlendirilmiş bir aile hekimliği yapısıyla çok disiplinli ve tercih edilen birinci basamak sağlık hizmetleri vermek

  H2.2- Birinci basamak performans sistemini tüm paydaşlar için kalite, memnuniyet ve çıktı odaklı bir yapıya dönüştürmek

  H2.3- Bütün adımları baştan sona planlanmış, standart ve bireyin takibini etkin şekilde yapan sistemler ve teknolojik araçları bünyesinde barındıran birinci basamak hizmet süreçleri oluşturmak

  H2.4- Birinci basamak sağlık personeli yetkinliklerini; uzmanlık programları, eğitim müfredatlarında yapılacak iyileştirmeler ve hizmet içi eğitimlerle destekleyerek geliştirmek

  H3.1- Sağlık hizmetlerinde klinik kaliteyi iyileştirmek

  H3.2- Ayakta tedavi ve acil servis sağlık hizmetlerindeki etkinlik ve verimliliği artırmak

  H3.3- Sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliğini artırmak ve sürdürülebilirliğini korumak

  H3.4- Acil durum ve afetlerde sağlık hizmetlerini daha hızlı ve kaliteli verecek şekilde güçlendirmek

  H3.5- Kamu hastanelerinde uygulanan performans yönetimini ve ek ödeme yöntemini sağlık sisteminin amaç ve ihtiyaçlarına uygun şekilde güncellemek

  H4.1- Bulaşıcı olmayan hastalıkların erken teşhisinde ve hastalıklara bağlı komplikasyonların yönetilmesinde etkinliği artırmak

  H4.2- Anne sağlığına yönelik koruyucu tedbir ve destek sağlayacak sistem geliştirerek anne ölümlerini en aza indirmek

  H4.3- Bebek ve çocuk sağlığı alanında risk faktörlerini önleyen ve koruyucu hizmet sunan sistemi güçlendirerek bebek ve çocuk ölümlerini en aza indirmek

  H4.4- Bulaşıcı hastalıklardan kaynaklı hastalık yükünü en aza indirmek

  H 4.5- Bireylerin ruh sağlığını takip etmek, korumak ve iyileştirmek

  H4.6- Bedensel ve zihinsel şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan bireylerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak

  H4.7- Çalışan sağlığı hizmetlerini iyileştirerek çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek

  H 4.8- Göç sağlığı hizmetlerinde etkinliği ve kapasiteyi artırmak

  H4.9- Uyuşturucu ve diğer bağımlılık yapıcı ürünlere yönelik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinde erişim ve kaliteyi artırmak

  H4.10- Uluslararası sağlık risklerine karşı halkımızı etkin bir şekilde korumak

  H4.11- Çevresel faktörlerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak

  H4.12- Sağlık sorumluluğunun geliştirilmesine yönelik çok paydaşlı yönetişim modelini güçlendirmek

  H5.1- Sağlık hizmetlerinden duyulan vatandaş memnuniyetini artırmak

  H5.2- Sağlık çalışanlarının memnuniyetini sürekli olarak iyileştirmek

  H5.3- Tedarik zincirinin etkinliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için uçtan uca yönetim yapısı oluşturmak

  H5.4- Sağlık hizmet sunumu ve karar alma süreçlerinde bilgi teknolojilerinin kullanımını artırarak sağlık sistemini güçlendirmek

  H5.5- Sağlıkta insan kaynakları sürdürülebilirliğini sağlamak ve planlamasını iyileştirmeye devam etmek

  H5.6- Sağlıkta insan kaynaklarının yetkinlik düzeyini artırmak ve sağlık yönetimini daha etkin hale getirmek

  H5.7- Şehir Hastanesi Modeli ile sağlık hizmet sunumunu güçlendirmek

  H5.8- Sağlık finansman modelini finansal sürdürülebilirlik ve bireylerin finansal riskten korunmasını da dikkate alarak güncellemek

  H6.1- İlaçların, biyolojik ürünlerin ve tıbbi cihazların erişilebilirliğini, güvenliliğini ve akılcı kullanımını sağlamak ve kozmetik ürünlerde güvenliliği tesis etmek

  H6.2- Sağlıkta AR-GE ve yenilikçiliği teşvik etmek, millîleşme ve yerlileşmeyi sağlamak, ihracatı artırmak

  H6.3- Ülkemizin sağlık turizminde tercih edilen ülkeler arasına girmesini sağlamak 

  H6.4- Küresel ve bölgesel sağlık politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında lider – belirleyici ülkeler arasında olmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]