2019-2023 dönemi Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Tarım; her dönemde ve her toplumda beslenmenin sağlanması, milli gelire ve istihdama katkı sağlaması, ihracata doğrudan ve dolaylı etki etmesi nedeniyle ekonomilerde stratejik öneme sahip olmuştur.

  Anadolu topraklarında da tarımsal üretimin tarihte var olmuş pek çok medeniyetten daha eski olduğu bilinmektedir. Bakanlık olarak amacımız sürdürülebilir bir tarım için ortak akılla uzun vadeli projeksiyonların hayata geçirilmesini sağlamak ve ülkemiz ekonomisindeki gelişime paralel olarak tarımı daha ileri noktalara taşımaktır.

  Stratejik Planlar, ülkemizin kalkınmasını sağlamak ve milletimizin refahını artırmak için belirlediğimiz hedeflere ulaşma yolunda birer taahhüt niteliğinde amaçları içermektedir. Stratejik Planlama; kurumların bugününü ve geçmişini analiz ederek geleceğe yönelik amaç ve hedeflerini, stratejilerini, risk ve tehditlere karşı önlemlerini proaktif bir bakış açısıyla belirleyen yol haritasıdır.

  Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 1938’den beri faaliyet alanındaki ürünlere ilişkin görevlerini başarıyla sürdürmüş olup 2023 ve 2071 hedefleri doğrultusunda sorumluluklarını yerine getirerek piyasaya güven vermeye devam edecektir.

  TMO’nun gelecek beş yıllık amaç ve hedeflerini içeren 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı’nın ülkemiz ve Genel Müdürlüğümüz için hayırlı olmasını diler, hazırlanma sürecinde görev alan arkadaşlarıma teşekkür ederim.

  BEKİR PAKDEMİRLİ
  Tarım ve Orman Bakanı

 • A1- Faaliyet konusu ürünlerle ilgili piyasalarda istikrar sağlanacaktır.

  A2- Paydaş beklentileri karşılanacak ve paydaş memnuniyeti sağlanacaktır.

  A3- Kuruluşumuz iştigal alanına giren ürünlerle ilgili olarak tüm fiziki alım işlemlerinin lisanslı depolar üzerinden ve Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) yoluyla yapılması sağlanacaktır.

  A4- Gelişen teknoloji etkin şekilde kullanılacaktır.

  A5- Haşhaş faaliyetlerinde verimlilik arttırılacaktır.

  A6- Merkez ve taşra teşkilatında iş süreçleri iyileştirilecektir.

 • H1.1- Yurt içi hububat (buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, mısır, çeltik) piyasa fiyatları TMO alım fiyatına göre +/- %25 bandında tutulacaktır.

  H1.2- Öngörülemeyen durumlar için yıllık en az 1.5 milyon ton buğday, 250 bin ton arpa, 150 bin ton mısır, 50 bin ton çeltik stoku tutulacaktır.

  H2.1- 5 yılda en az 20 sektör toplantısı yapılacaktır.

  H2.2- Dış paydaş memnuniyeti en az %60 oranında tutulacaktır.

  H2.3- İç paydaş memnuniyeti en az %60 oranında tutulacaktır

  H3.1- Uzun Süreli Kiralama (USK) garantisi kapsamında özel sektöre lisanslı depo yaptırılarak ülkemizdeki lisanslı depo kapasitesi 5 yıl sonunda %25 oranında artırılacaktır.

  H3.2- Ürün alım işlemlerinin tamamı 5 yıl sonunda ELÜS yoluyla yapılacaktır.

  H4.1- Merkezi WEB tabanlı sisteme geçirilmesi planlanan uygulama modüllerinin tamamı dönüştürülecektir.

  H4.2- Donanım ve sistem güvenliği altyapısı yenilenecektir.

  H5.1- Haşhaş kapsülünde ortalama morfin oranı %0.56’dan %0.85’e çıkarılacaktır.

  H5.2- AAF’nin yıllık morfin üretim kapasitesi 170 ton/yıla yükseltilecektir.

  H5.3- 2023 yılı sonuna kadar üretimi yapılan afyon alkaloidleri dışında noskapin, tebain ve kodein gibi yüksek alkaloid ihtiva eden yeni ürünler üretim aşamasına getirilecektir.

  H6.1- AAF’de iş akış şemaları plan dönemi sonunda tamamlanacaktır.

  H6.2- Taşra şube müdürlüklerinde iş akış şemaları plan dönemi sonunda tamamlanacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

   Henüz eklenmemiş
 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Performans Programları
  Henüz eklenmemiş
Faaliyet Raporları
  Henüz eklenmemiş

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]