2019-2023 dönemi Atatürk Araştırma Merkezi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • BAKAN SUNUŞU
  Atatürk Araştırma Merkezi, 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden yapılandırılmış olup, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kuruluşuna dahil, kamu tüzel kişiliğine sahip, özel bütçeli bir kurumdur. Merkezimiz, Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını, Türkiye Cumhuriyeti Tarihini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak, yaymak ve bu konularda yayınlar yapmakla görevlidir.
  Türk kamu yönetiminde son dönemde önemli değişim ve yeniliklerin yasal altyapısı oluşturulmuş, hızlı bir şekilde de uygulamalara başlanmıştır. Yeni yönetim anlayışının anahtar kavramı “stratejik yönetim” olarak belirlenmiştir. Her şeyin çok hızlı değiştiği bir dünyada rekabet üstünlüğünü koruyarak var olabilmek ancak stratejik yönetim sayesinde olacaktır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun ile tüm kamu kurum ve kuruluşları, çalışmalarını stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme sistemi içinde planlamak ve gerçekleştirmekle yükümlü kılınmıştır. Bu çerçevede, stratejik planlama; kuruluşların politika oluşturma kapasitelerinin artırılması, kamu mali yönetiminin iyileştirilmesi, kuruluş performansının izlenmesi ve hesap verme sorumluluğunun değerlendirilmesinde temel araçlardan biri olarak kabul edilmiştir.
  Merkezimiz kaynaklarını önceliklerine göre verimli ve etkin şekilde kullanmak için, kurumun temel görevleri çerçevesinde stratejik amaçlarını, temel ilke ve önceliklerini belirlemiş ve performansları ölçmeye dayalı olarak 2019-2023 Stratejik Planı’nı hazırlamıştır. Şeffaf ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda hazırlanan stratejik plan Kurumun genel ağ sayfası aracılığıyla kamuoyuna sunulacaktır.
  Atatürk Araştırma Merkezi’nin 2019-2023 Stratejik Planının hazırlanmasında emeği geçen hazırlama ekibine teşekkür ederim.


  Mehmet Nuri ERSOY

  Kültür ve Turizm Bakanı

 • 1-Atatürk ve Milli Mücadele ile Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişim sürecini bütün yönleriyle ortaya koyarak geleceğine yön verebilecek bilimsel araştırmalar yapmak ve yaptırmak; bu tür çalışmaları desteklemek, bunların sonuçlarını yayımlamak ve yaymak.

  2- Atatürk ve Milli Mücadele ile Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişim sürecine ilişkin yurt içi ve yurt dışında bilimsel etkinlikler düzenlemek, katılmak ve destek vermek.

  3- Kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve güçlendirmek.

 • 1.1 Atatürk’ün kişiliği, düşüncesi, ilkeleri ve inkılâpları ile Türkiye Cumhuriyeti tarihini ilgilendiren konularda bilimsel araştırmaların yapılmasına yönelik projelere destek verilecektir.

  1.2. Atatürk’ün kişiliği, düşüncesi, ilkeleri ve inkılâpları ile Türkiye Cumhuriyeti tarihini ilgilendiren konularda lisansüstü çalışma yapan öğrenci ve araştırmacılara araştırma bursu verilecektir.

  1.3. Kurum yayınlarının sayısı artırılacak ve daha geniş kitlelere ulaşması sağlanacaktır.

  1.4. Kurum Kütüphanesi ve arşivi, kaynak niteliğindeki bilgi ve belgelerle zenginleştirilecek ve bunlara erişim kolaylaştırılacaktır.

  2.1. Yurt içi ve yurt dışında, Atatürk’ün kişiliği, düşüncesi, ilkeleri, inkılâpları ve Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili bilimsel etkinlikler gerçekleştirilecektir.

  2.2. Yurt içi ve yurt dışında, Atatürk’ün kişiliği, düşüncesi, ilkeleri, inkılâpları ve Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili katkı yapacak bilimsel etkinliklere katılım ve destek sağlanacaktır.

  3.1. Teknolojik altyapı, donanım ve kurumsal iletişim ağı geliştirilecektir.

  3.2. Merkezin insan kaynakları kapasitesi güçlendirilecek, personel motivasyonu ve verimliliği artırılacaktır.

  3.3. Kurum kaynaklarının etkin kullanılması için planlı çalışma düzenine süreklilik kazandırılacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]