2019-2023 dönemi Türk Dil Kurumu Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Türk Dil Kurumu Türkçenin yazılı ve sözlü kaynakları üzerine bilime dayalı araştırmalar yapmak; Türkçenin bilim, sanat, edebiyat ve öğretim dili olarak gelişmesini ve her alanda doğru kullanılmasını sağlamak misyonu ile faaliyet göstermektedir.
  Türk Dil Kurumu; Türk dili üzerine araştırmalar yaparak Türkçenin karşı karşıya bulunduğu sorunların belirlenmesini ve çözüm önerilerinin geliştirilmesini bilimsel yöntemlerle gerçekleştirmektedir. Türkçe konusunda paydaşlarının sorularına yanıt aradığı güvenilir bir bilim kurumu olma ilkesiyle hareket etmektedir ve güvenilirlik ilkesinin zedelenmemesi için bilime dayalı ilkesinden asla ödün vermemektedir.
  Halkta Türkçe bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla geniş halk kitlelerine, özellikle de genç nesillere yönelik olarak çeşitli söyleşiler de düzenleyen Türk Dil Kurumu, bu faaliyetlerini yurt sathına yayılması amacıyla yurdumuzun değişik bölgelerinde gerçekleştirmektedir.
  Türk Dil Kurumu bu çalışmalarını, 664 sayılı KHK ile tanımlanan ve belirlenen görevleri çerçevesinde yerine getirebilmek için kendisine tahsis edilen kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması için gereken titizliği göstermektedir. Bu süreçte Kurumun en önemli dayanağı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’dur. Kurum bu Kanun’un 9. maddesine dayanarak hazırlanan ve 2019–2023 yıllarını kapsayacak olan Stratejik Plan’ını bu çerçevede kamuoyuna sunmaktadır.
  Stratejik Plan’da öngörülen çalışmalar dilimizin kendi tabii akışı içerisinde gelişmesini, zenginleşmesini, doğru ve güzel Türkçenin yaygınlaşmasını sağlayacak, insanımızın önünde yeni ufuklar açacaktır.
  Bu Stratejik Plan’ın hazırlanmasında emeği geçenlere ve uygulayacak olan bilim adamlarına teşekkür ederim.


  Mehmet Nuri ERSOY
  Kültür ve Turizm Bakanı

 • Amaç 1: Türkçeyi bilim, kültür, edebiyat ve öğretim dili olarak geliştirmek ve yaygınlaştırmak.
  Amaç 2: Türkçenin her alanda doğru ve verimli kullanılmasına katkıda bulunmak.
  Amaç 3: Türk dilinin zenginliklerinin korunup işlenerek gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak.
  Amaç 4: Bilime dayalı altyapıyı ve kurumsal donanımı güçlendirerek Kurumun Türk dili alanındaki ilmî yetkinliğini ortaya koymak.

 • Hedef 1.1. Türk dilinin çeşitli dönem, alan ve konularına yönelik 250 kitap, 3 süreli yayın ve bu alandaki eserlerin tıpkı baskısı yapılarak yayımlanacaktır.

  Hedef 1.2. Türk dili konularında millî ve milletlerarası kongre, panel, konferans, çalışma toplantısı, bilgi şöleni vb. ilmî toplantı düzenlenecek ve desteklenecektir.

  Hedef 1.3. Türk dili alanında kurum dışında yürütülen ilim araştırmalarından, belirlenen ölçütlere uygun bulunanlar desteklenecektir.

  Hedef 1.4. Her yıl Türk dili alanında öğretim programlarına devam eden 125 kişiye li­sans, 50 kişiye yüksek lisans ve doktora eğitimi alan 50 bilim adamına burs sağlanacaktır.

  Hedef 1.5. Türkiye Türkçesi Köken Bilgisi ve Osmanlı Türkçesi sözlükleri ile bilim, sanat ve spor dallarındaki yabancı terimlerin Türkçe karşılıkları bulunarak 25 adet sözlük hazırla­nacaktır.

  Hedef 2.1. Halkın her kesiminin günlük hayatta dili doğru kullanmasıyla ilgili çalışmalar yapılacaktır.

  Hedef 2.2. Türkçenin doğru ve güzel kullanılması konusunda kamu kurumlarının düzen­lediği hizmet içi eğitimler desteklenecektir.

  Hedef 2.3. Türkçenin halkın farklı kesimlerinde bilinçli kullanılmasına yönelik olarak fu­arlarda açık oturum, konferans, sergi vb. etkinlikler düzenlenecektir.

  Hedef 2.4. Türkçenin korunmasına katkıda bulunan kişi, kurum ve kuruluşlar destekle­necek, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencileri arasında Türkçenin kullanılması konusunda yarışmalar düzenlenecek ve ödüller verilecektir.

  Hedef 3.1. Türk dilinin gelişme sürecinde emeği geçen kişilerin ve yaşanan belli başlı vakaların anılmasına yönelik etkinlikler yapılacaktır.

  Hedef 3.2. Türkçenin özelliklerini, tarihini, gücünü sonraki kuşaklara aktaracak belgesel hazırlattırılacaktır.

  Hedef 3.3. Osmanlı alfabesi ile yazılmış eserler günümüz alfabesine kazandırılacaktır.

  Hedef 3.4. Yaşayan dillerde iki dilli sözlükler hazırlanacaktır.

  Hedef 4.1. Bilgi teknolojilerinin sağladığı imkânlardan da yararlanılarak kütüphane hiz­metlerinin etkinlik düzeyi yükseltilecektir.

  Hedef 4.2. Kurumun insan kaynakları nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir.

  Hedef 4.3. Kurumun fiziki ve teknolojik donanımı güçlendirilecektir.

  Hedef 4.4. Kurum yayınlarının daha geniş kitlelere ulaşması sağlanacaktır.

  Hedef 4.5. Kurum kaynaklarının etkin kullanılması için planlı çalışma düzenine süreklilik kazandırılacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]