2019-2023 dönemi Fırat Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Fırat Üniversitesi olarak öncelikli hedefimiz; kurumsal yapısı güçlü ve uluslararası tanınırlığa kavuşmuş bir üniversite bilinciyle paydaşlarının beklentilerini önemseyen, ürettiği bilgi, teknoloji ve sosyal sorumluluk projeleri ile topluma hizmeti hedefleyen bir yönetim anlayışı çerçevesinde, üniversitemizi ülkemiz ve dünya üniversiteleri arasında üst sıralara taşımaktır.

  Üniversitemiz, her geçen gün değişen ve büyüyen yapısıyla geleceğin teminatı olan gençlerimize kaliteli bir eğitim vererek, onları yarınlara hazırlamaktadır. Ayrıca kaynaklarını en iyi şekilde ve verimli kullanarak öğrencilerinin ve personelinin sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarını karşılama yolunda da çaba sarf etmektedir. Bu amaca ulaşmanın ana bileşenleri; girişimci, yenilikçi, sosyal sorumluluğa sahip, çevresel değerleri önemseyen ve özgüveni yüksek olan nitelikli bireylerin yetiştirilmesi, bilim ve teknoloji alanında yetkin elemanların üniversitemize kazandırılmasıdır.

  2019-2023 Stratejik Planı, Fırat Üniversitesi’nin misyon ve vizyonuna ulaşması yolunda, ilke ve değerlerimiz göz önüne alınarak hazırlanmış bir yol haritasıdır. Üniversitemizin deneyimleri ve birikimleri sonucu ortaya çıkan yeni hedefler ve önümüzdeki dönemlerde yapılacak olan çalışmalar, plan içerisinde açık bir şekilde ortaya konulmuştur.

  2019-2023 Stratejik Planının başarıya ulaşması, büyük oranda iç ve dış paydaşlarımızın birlikte oluşturacağı sinerjiye bağlıdır. Önceki dönemde olduğu gibi, 2019-2023 döneminde de Stratejik Planda öngörülen hedeflerin yüksek oranda gerçekleşeceğine inanıyorum.

  Sevgi ve saygılarımla.

        

                                                                                                    Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ

                                                                                                    Rektör

 • A1- Eğitim-Öğretim ve Sosyal Yaşam Kalitesini Artırmak

  A2- Bilimsel Araştırma Faaliyetlerini Geliştirmek

  A3- Topluma Yönelik Hizmetleri Geliştirmek

  A4- Üniversite-Kamu-Özel Sektör İşbirliğini Güçlendirmek

  A5- Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek

 • H1.1- Eğitim-öğretimin niteliğinin geliştirilmesi

  H1.2- Öğrenme ile ilgili fiziki altyapının iyileştirilmesi

  H1.3- Sosyal yaşam ile ilgili fiziki altyapının iyileştirilmesi

  H1.4- Uluslararasılaşma niteliğinin geliştirilmesi

  H1.5- Eğitimde farklı seçenekler oluşturmak üzere yeni birimlerin kurulması

  H2.1-  Üniversitemiz akademisyenleri tarafından yapılan bilim/sanat çalışmalarının artırılması

  H2.2- Üniversitemizde gerçekleştirilen dış kaynaklı projelerin artırılması

  H2.3- Ulusal öncelikli alanlara yönelik bilimsel faaliyetlerin desteklenmesi ve küme çalışmalarının geliştirilmesi

  H2.4- Araştırma faaliyetlerinin/altyapısının güçlendirilmesi

  H2.5- Fırat Teknokent ve Fırat TTO bünyesinde şirket, proje, fikri sınai ve mülkiyet hakları çalışmalarının geliştirilmesi

  H3.1- Topluma yönelik eğitim, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin artırılması

  H3.2- Sağlık hizmetleri için yeni birim ve altyapıların kurulması

  H3.3- Üniversite Hastanesinde hizmet niteliğinin artırılması

  H3.4- Üniversite Hastanesinde toplam kapasitenin ve hasta memnuniyetinin artırılması

  H3.5- Veteriner Hizmetlerinin ve Hayvancılık Araştırmalarının Geliştirilmesi

  H4.1- Yerel ve bölgesel kamu ve özel sektör paydaşları ile teknoloji ve Ar-Ge tabanlı ve sürdürülebilir işbirliklerinin artırılması

  H4.2-  Fırat Üniversitesi ve Fırat Teknokent bünyesinde Akredite Laboratuvar ve Kalibrasyon Merkezi oluşturulması

  H4.3- Savunma Sanayiine ve yüksek teknoloji sektörüne yönelik araştırma ve proje faaliyetlerinin teşvik edilmesi

  H5.1- Öğrenciler, mezunlar ve personelin kurum kültürü, aidiyet duygusu ve paydaşlık bağlarının kuvvetlendirilmesi

  H5.2- Öğrencilerin ve personelin memnuniyet düzeylerinin artırılması

  H5.3- Tüm birimlerde kurumsallaşmanın güçlendirilmesine yönelik olarak iç kontrol sistemi farkındalığının artırılması

  H5.4- Yönetim bilgi sisteminin tüm alanlara yaygınlaştırılarak etkin bir şekilde kullanımının sağlanması

  H5.5- Kalite güvence sisteminin güçlendirilmesi

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]