2019-2023 dönemi Gazi Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Doksan üç yıllık tarihi ile Türkiye’nin en köklü yükseköğretim kurumlarından biri olan ve bünyesinde 11 fakülte, 5 enstitü, 2 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu ve 35 araştırma merkezi yer alan Gazi Üniversitesinde 2018 yılında 5.538’i ön lisans, 27.449’u lisans, 318’i tezsiz yüksek lisans, 6.824’ü yüksek lisans ve 3.189’u doktora düzeyinde olmak üzere toplam 43.318 öğrenci öğrenim görmüştür. Üniversitemizde eğitim, tıp, diş hekimliği, eczacılık, sağlık bilimleri, fen, mühendislik, mimarlık, teknoloji ve spor bilimleri gibi alanlarda öğrenime devam edilmektedir.

  Deneyimli ve nitelikli akademik kadrosu ile Türkiye’nin lider ve marka üniversitelerinden biri olan Gazi Üniversitesi, 2017 yılında araştırma üniversitesi olarak seçilmiştir. Ayrıca Üniversitemiz URAP (University Ranking by Academic Performance) tarafından yapılan 2018-2019 üniversite sıralamasına göre iki sıra yükselerek altıncı sırada yer almıştır. Times Higher Education’ın 2019 yılına ait “Alanlara Göre En İyi Üniversiteler Sıralaması”nda eğitim alanındaki listede ise Üniversitemiz 301-400 aralığındaki sırasıyla ilk üç içinde yer alma başarısını göstermiştir.

  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme” başlıklı 9. Maddesi ve Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu kapsamında Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planı hazırlanmıştır.

  Üniversitemiz 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı, katılımcı bir anlayışla hazırlanmış olup 20/07/2017 tarihli Senato kararı ile kurulan Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Kurulu vasıtasıyla stratejik plan süreçleri yürütülmüştür.

  Tematik bir yaklaşımla hazırlanan 2014-2018 Dönemi Stratejik Planında 6 stratejik amaç, 35 stratejik hedef ve 150 performans göstergesine yer verilmiştir. Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, örgüt geliştirme, insan kaynakları, topluma hizmet ve sağlık hizmetleri temalarında belirlenen hedeflerin çoğuna ulaşılmıştır.

  Eğitim ve araştırmada öncü, sorgulayıcı ve yenilikçi, insana saygılı, topluma karşı sorumlu, etik değerlere bağlı, liyakat esaslı, aidiyeti gelişmiş, özgüveni olan, tarih ve kültüre bağlı, coğrafi sorumluluklarının farkında olan Gazi Üniversitesi, araştırma üniversitesi olmasının da bilinciyle uluslararası alanda tercih edilen, yoğun disiplinlerarası programlar sunan, kamu-üniversite-sanayi işbirlikleri ve bilimsel projelerde öncü olacak bir bilim ve teknoloji merkezi olmak üzere çalışmalarına devam etmektedir.

  Vatansever, araştırmacı ve uluslararası nitelikli öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen Gazi Üniversitesi, stratejik planda belirtilen amaçlara ulaşmak adına 5018 sayılı Kanun’a uygun olarak fiziksel ve iktisadi kaynaklarını etkin kullanan, şeffaf, hesap verebilir, bilimsel ve etik değerlerden ayrılmayan bir yönetim anlayışını benimsemiştir. En büyük hedefimiz verimli, güçlü ve kaliteli bir yapıya sahip olmaktır. 2019-2023 Dönemi Stratejik Planının hazırlanmasında emeği geçen tüm personelimize teşekkürlerimi sunarım.

  Kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz olunur.

  1. Eğitim-öğretim kalitesini artırmak, uluslararasılaşmayı ve akreditasyonu yaygınlaştırmak.
  2. Araştırma Üniversitesi vizyonunu güçlendirecek nitelikli ve katma değeri yüksek araştırma-geliştirme çalışmaları yürütmek.
  3. Girişimcilik faaliyetlerini teşvik etmek ve yaygınlaştırmak.
  4. Sosyal sorumluluk bilincini ve hizmet kalitesini artırarak topluma katkı sağlamak.
  5. Ulusal ve uluslararası normlar çerçevesinde kurumsallaşmayı güçlendirmek.
 • 1.1. Stratejik plan dönemi içerisinde, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı en az %15 azaltılarak öğrencilerin laboratuvar ve sosyal alan kullanımları ile güncel teknoloji kullanımlarının artırılması.

  1.2. Uluslararası öğrencilerin tercih ettiği üniversiteler sıralamasında ülkemizdeki ilk beş üniversite, uluslararası üniversiteler sıralamalarında ilk beş yüz üniversite arasında yer alınması.

  1.3. Üniversitedeki akredite edilmiş programların oranın en az %20 artırılması.

  1.4. Disipinlerarası alanlar ile çift ana dal-yan dal program sayılarının en az %10 artırılması.

  1.5. "Araştırmacı öğrenci" kavramının geliştirilerek bu kapsamdaki öğrencilerin araştırma projelerine katılımının %15 düzeyinde artırılması.

  2.1. Ülkemizin bilim stratejileriyle uyumlu ve uluslararası rekabete açık araştırma geliştirme çalışmaları için laboratuvar ve araştırma merkezlerinin fiziki alt yapılarının güçlendirilmesine yönelik yatırımların en az %15 oranında artırılması.

  2.2. Üniversitemizde uluslararası nitelikli ve disiplinlerarası çalışma yapabilen araştırma potansiyeli yüksek akademik personel ve araştırmacı istihdamının en az %10 oranında artırılması.

  2.3. Üniversite birimlerinde gerçekleştirilen nitelikli ulusal, uluslararası ve kurumsal bilimsel araştırma projeleri, patent ve stratejik araştırma sayılarının en az %15 oranında artırılması.

  2.4. Uluslararası ve ulusal indeksli bilimsel yayın organlarında (kitap, dergi, audio/video vb.) yer alan Gazi Üniversitesi adresli nitelikli yayın ve atıf sayılarının en az %20 oranında artırılması.

  3.1. Kamu-Üniversite-Sanayi iş birliğini güçlendirecek, çıktısı ekonomik değere dönüştürülebilir ve/veya Ar-Ge tabanlı girişimcilik projeleri sayısının en az %20 oranında artırılması.

  3.2. Teknopark alanlarının genişletilerek teknotransfer faaliyetleri ve üniversite adresli patent sayılarının en az %10 oranında artırılması.

  3.3. Üniversite bünyesinde kuluçka merkezlerinin açılıp girişimcilik eğitimleri verilerek üniversite içinden ve dışından girişimci sayısının en az %20 oranında artırılması.

  4.1. Farkındalık oluşturacak toplumsal etkinlik sayısının en az %15 oranında artırılması.

  4.2. Engelliler, şehit yakınları, gaziler, yaşlılar, yoksullar ve rehabilitasyon hizmeti gereken kişilere yönelik program sayısının en az %10 oranında artırılması.

  4.3. Sağlık hizmetleri kalitesinin geliştirilmesi ve spor faaliyetleri etkinliklerinin en az %20 oranında artırılması.

  5.1. Mezun/öğrencilerin kurumsal aidiyet duygusunu güçlendirecek etkinlik sayısının en az %20 oranında artırılması.

  5.2. Kurumsallaşmayı güçlendirecek bilgi teknolojileri ve fiziki altyapıyı güçlendirmeye yönelik bütçenin %10 oranında artırılması.

  5.3. Akademisyen ve idari personelin kurumsallaşmaya katkısının artırılması amacıyla hizmet içi eğitim ve etkinlik sayısının %15 oranında artırılması.

  5.4. Kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğinin artırılarak, idari süreçlerin iyileştirme döngülerinin desteklenmesi ve kalite güvence sisteminin güçlendirilmesi.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]