2020-2024 dönemi Balıkesir Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Ülkemizin eğitim sisteminde üniversitelerin önemli bir yeri bulunmaktadır. Üniversite; eğitim, araştırma ve bilgi üretiminin kaynağıdır. Bilgi üretimi ise değişme, gelişme ve ilerleme demektir. Bu süreçte Balıkesir Üniversitesi, kentiyle ve toplumuyla bütünleşmeyi, bilimsel faaliyetlerini halka kaliteli hizmet olarak yansıtmayı, ülkemizin daha çağdaş seviyelere ulaştırılması için öncülük etmeyi görev edinmiştir. Milli ve yerli duruşunu her platformda gösteren Üniversitemiz, nitelikli, donanımlı yeni ve dinamik bir neslin gelişimi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmektedir. Toplumun ve üniversitelerin de kurumsal ve aynı zamanda insan merkezli bir anlayışla örgütlenmesi fikrinden hareketle, her alanda kamu yararı ilkesini gözeterek hizmet üretmeye çalışmaktadır. Eğitim-öğretimin yanı sıra araştırma ve uygulama faaliyetleri ile uluslararası alanda ülkemizi başarıyla temsil eden Balıkesir Üniversitesi, sosyal, kültürel ve bilimsel anlamda da bölgemize yeni ve sürekli açılımlar sunmaktadır. 

  Öngörülen geleceğe ulaşmanın ilk adımını planlama çalışmalarının oluşturduğu düşüncesinden hareketle, üniversite olarak 2006 yılından itibaren stratejik planlama çalışmaları gerçekleştirmekteyiz. Stratejik planlama çalışmalarını kanuni bir gereklilik olmaktan ziyade ortak geleceğimizi yaratma çabası olarak görüyor ve önemsiyoruz. Bir öncekinden daha iyiye ulaşma düşüncesi ile 2020-2024 yılları arasındaki amaç, hedef ve faaliyetlerimizi içeren dördüncü stratejik planımızı hazırlamış bulunmaktayız. Planda Üniversitemizin önümüzdeki beş yıl boyunca uygulayacağı amaçlar ve hedefler belirlenmiş, bunların nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin faaliyetler sıralanmıştır. Ayrıca her birime düşen görevler, birimler arası eşgüdüm ve iş birliği yolları ile çalışanlar için önceliklerini belirleyecekleri referans noktaları verilmiştir.

  Planın hazırlanmasında katkısı bulunan tüm Üniversitemiz personeli ile paydaşlarımıza teşekkür ederim.

  Prof. Dr. İlter KUŞ

  Rektör

 • A1- Eğitim – öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi

  A2- Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi

  A3- Bölgenin ve ülkenin kalkınmasını sağlayacak araştırma – geliştirme faaliyetlerinin iyileştirilmesi

  A4- Üniversitenin belirlemiş olduğu temel yetkinlikler çerçevesinde seçilen Eğitim alanlarında (Turizm İşletmeciliği, Mühendislik, Eğitim, Tarım – Hayvancılık Girişimciliği) öğrencilerde ve paydaşlarda girişimcilik motivasyonunu sağlayacak Eğitim-Öğretim müfredatı ve sertifika programları gerçekleştirmek

 • H1.1- Ulusal ve uluslararası akreditasyon sayısının artırılması

  H1.2- Eğitim- öğretim altyapısını iyileştirerek kalitenin artırılması

  H2.1- Kalite kültürünün yaygınlaştırılması

  H2.2- Nitelikli akademik ve idari personel istihdamının sağlanması ve gelişimine destek verilmesi

  H3.1- Lisansüstü eğitimin niteliğini ve niceliğini geliştirerek bilimsel yayınların sayısının artırılması

  H3.2- Üniversite bünyesinde yürütülen faaliyetlerin bölgesel kalkınmaya etkisinin artırılması

  H4.1- Girişimcilikle ilgili eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi

  H4.2- Balıkesir Üniversitesi Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından girişimcilik alanlarında sertifika eğitimlerinin verilmesi

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]