2020-2024 dönemi Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Türkiye’nin sosyal bilimler alanında ilk ve tek ihtisas devlet üniversitesi olarak 2013 yılında kurulan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi sosyal bilimler alanında eğitim, araştırma, sosyal girişimcilik ve sosyal sorumluluk hususlarında standartları belirleme, öncü çalışmalar yapma ve gelişimlerine liderlik yapma misyon ve vizyonu ile hareket etmektedir. Alanında ilk ve tek olmanın verdiği iddialı misyon ve vizyonunu gerçekleştirebilmesi, şüphesiz, doğaçlama değil, uzun vadeli ve planlı bir yönetim yaklaşımını gerektirmektedir. Bu doğrultuda, ASBÜ’nün ilk stratejik planı standart bir planın ötesine geçerek arka planda rol oynayan uzun vadeli master, gelişim ve rekabetstratejilerinin de yönlendirici etkisiyle şekillenmiştir. Bu bakımdan söz konusu 5 yıllık stratejik plan, kurucu niyeti ve iradeyi yansıtan ve uzun yıllar referans alınarak uygulamaya aktarılabilecek tercihler, öncelikler ve perspektifler içeren bir metin olarak ortaya çıkmıştır.

  2013 yılından bu yana geçen süre içerisinde ASBÜ kuruluş aşamasını büyük ölçüde tamamlamış ve kurumsallaşma aşamasının sorunları üzerinde çalışmaya başlamıştır. Kurumsallaşma aşamasında söz konusu iddialı misyon ve vizyonunu gerçekleştirmeye götürecek sistem ve süreçleri tasarlama ve etkinleştirme, kurumsal mimarisini belirleme ve inşa etme, kurumsal kapasitesini tanımlama ve çevikleştirme, performans ve kalite standartlarını belirleme ve gerçekleştirme, akademik ve idari insan kaynağınıtamamlama ve yetkinleştirme, kurum kültürünü, çalışma felsefesi ve ilkelerini yerleşik hale getirme gibi çalışmalara öncelik verecektir. Kurumsallaşma aşamasını izleyecek sonraki iki gelişim aşamasını uluslarasılaşma ve küresel rekabette saygın bir konuma ulaşma şeklinde belirleyen ASBÜ 20 yıllık bir zaman diliminde sosyal bilimler alanında Türkiye’de varlığından gurur duyulan, dünyada saygın bir üniversite olmayı hedeflemektedir.

  Bu stratejik planda kurumsallaşma çalışmalarına ağırlıklı vermekle beraber bir yandan eksik kalan kuruluş çalışmalarını tamamlamak, diğer yandan uluslararasılaşma ve küresel rekabette saygın bir konuma yükselebilmenin altyapısını oluşturmak ana çalışmalar olarak öngörülmektedir. Plan döneminde, piyasa standartlarına göre uzman yetiştirmenin ötesinde toplumun çeşitli kesimlerinin (kamu, özel ve sivil alan) ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli araştırmacılar yetiştirmeyi, bir araştırma üniversitesi olarak lisansüstü programlara ağırlık vermeyi, sosyal olguların karmaşıklığının gerektirdiği disiplinler arası yaklaşımı derinleştirerek yaygınlaştırmayı, çok sayıda araştırma merkezi kurarak araştırma yönelimli olmayı ve belirli alanlarda uzmanlaşmayı, sahip olduğu farklı enstitüler ile ulusal/ yerel sınırların ötesinde Doğu ve Batı dünyasının sosyal olgularını keşfetmeyi, iş birliği ve destekler ile uzun vadeli ve büyük ölçekli araştırma projeleri gerçekleştirmeyi, bilimsel ilerlemeler için ampirik olduğu kadar kuramsal bilgi üretimini teşvik etmeyi, çok dilli ve çok kültürlü bir eğitim ortamı oluşturmayı, ilk sosyal inovasyon teknoloji geliştirme bölgesini kurarak sosyal girişimciliği teşvik etmeyi ve bölgesel kalkınmaya katkı sunmayı, toplumun farklı kesimlerine yönelik sosyal sorumluluk projeler geliştirerek sosyal sorunlara çözüm sunmayı ve bütün bunların da etkisiyle kurumsallaşma sürecini hızlı bir şekilde tamamlayarak alanında ulusal ve uluslararası rekabetçi bir konuma gelmeyi hedeflemektedir. 2020-2024 dönemini kapsayan bu stratejik plan ilk olması nedeniyle yoğun bir emek ve sahiplenmeyle hazırlandı. Planın hazırlanması sürecinde emeği geçen bütün çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ederim.


  Prof. Dr. Mehmet BARCA

  Rektör

 • A1. Sosyal Bilimler Alanında Bir Araştırma Üniversitesi Yetkinliği Kazanmak

  A2. ASBÜ Eğitim Felsefesi Doğrultusunda Nitelikli İnsan Kaynağı Yetiştirmek

  A3. Araştırmaları ve Üretilen Bilginin Faydaya Dönüşümünü Teşvik Etmek Üzere Sosyal Yenilik ve Girişimciliği Desteklemek

  A4. Tüm Paydaşlarla İşbirliği İçerisinde Çevresel, Kültürel Ve Sosyal Gelişmeye Destek Vererek Toplumsal Sorumluluk Anlayışını Güçlendirmek

  A5. Misyonunu Etkin Bir Şekilde Yerine Getirebilmek İçin ASBÜ Kurumsal Kapasitesini Oluşturmak ve Geliştirmek

 • H1.1. Araştırma performansı bakımından sosyal bilimler alanında Türkiye’de ilk 10 üniversite arasına yerleşmek.

  H1.2. Öncelikli kurumsal araştırma alanlarını belirlemek, bu alanlarda kurumsal kapasite geliştirmek, uzmanlaşmayı sağlayacak merkezler kurmak ve lisansüstü programlar açmak.

  H1.3. Sosyal bilimler alanında öncü ve disiplinler arası araştırmaları tasarlamak, desteklemek ve yürütmek.

  H1.4. Sosyal bilimlerde araştırma altyapısını tanımlamak, geliştirmek ve yetkinliğini artırmak.

  H1.5. Araştırma odaklı proje sayısını artırmak ve bunları bilimsel yayına dönüştürmek.

  H2.1. Öğrencilere ASBÜ eğitim ve öğretim çerçevesinde belirlenen bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmak.

  H2.2. ASBÜ’nün eğitim felsefesi doğrultusunda kurumsal kültür, yapı, altyapı ve yöntemler geliştirmek.

  H2.3. Çok dilli ve çok kültürlü uluslararası bir üniversite olmak.

  H2.4. Disiplinler arası bir yaklaşımla eğitim programları tasarlamak ve uygulamak.

  H2.5. Akademisyen ve araştırmacı yetiştirmeye yönelik ulusal ve uluslararası bilinirliği olan bir üniversite olmak.

  H3.1. Sosyal yeniliği teşvik etmek amacıyla Sosyokent kurmak, büyütmek ve yetkinleştirmek.

  H3.2. Sosyal yeniliği ve girişimciliği destekleyecek kültür ve motivasyon sistemleri geliştirmek.

  H3.3. Toplumun çeşitli kesimlerinin (kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları) bilgi ihtiyacını karşılayan eğitim, danışmanlık ve araştırma merkezi olmak.

  H4.1. Üniversiteye tahsisli mekânlarda yaşanmışlıkları yansıtan müzeler kurmak.

  H4.2. Ulus’un bilim, kültür, sanat ve irfan merkezine dönüşmesine katkı sağlamak.

  H4.3. Toplumsal sorumluluk çerçevesinde farklı kesimlere yönelik çalışmalar yapmak.

  H5.1. ASBÜ şehir kampüsünü gelişim stratejisi çerçevesinde tasarlamak, gerçekleştirmek ve geliştirmek.

  H5.2. Akademik ve idari birimlerin sistem ve süreç altyapısını tanımlamak, gerçekleştirmek ve geliştirmek.

  H5.3. Kurumsallaşma doğrultusunda yönetim sistemlerini (iç kontrol, iç denetim ve kalite güvence sistemi vb.) belirlemek, kurmak ve etkinleştirmek.

  H5.4. Eğitim-öğretim ve araştırma ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kütüphaneyi güçlendirmek ve hizmet kalitesini artırmak.

  H5.5. Akademik ve idari birimlerin personel ihtiyacını nicelik ve nitelik olarak karşılamak ve gelişimlerini sağlamak.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]