2020-2024 dönemi Ağrı İl Özel İdaresi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Kamu yönetimindeki değişmeler, topluma en iyi hizmeti, en verimli ve etkin şekilde sunacak strateji ve yöntemleri geliştirmesi gereken, vatandaşın beklentilerine cevap veren, insan odaklı, yeniliklere açık, erişilebilir, çevreye duyarlı, üretken, bir kamusal yapılanmayı gerekli kılmıştır.
  Stratejik plan, kamu idarelerinin orta ve uzun vadede odaklanmak istediği önceliklerin belirlenmesi, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde mali disiplinin sağlanması, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılması ve etkin kullanılıp kullanılmadığının izlenmesi ile bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesine temel teşkil etmekte ve çerçeve oluşturmaktadır.
  Türkiye’nin 2023 vizyonu doğrultusunda ve geleceğe dönük olarak, ulusal düzeydeki plan ve programlarla ilişkilendirilip, katılımcılık anlayışıyla tüm iç ve dış paydaşların da katkıları alınarak özverili, hızlı ve yoğun bir çalışma sonucu tamamlanmış olan 2020-2024 Ağrı İl Özel İdaresi Stratejik Planı’nın başarılı uygulamalar için bir rehber niteliğinde olmasını dilerim.

 • 1. Mali Yapının Güçlendirilmesi
  2. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
  3. Kurumsal Yeniden Yapılanma ve Kurumsal Yönetsel Gelişmenin Sağlanması
  4. Kentin Yaşam Kalitesini Yükseltmek, Planlı, Estetik, Güvenli, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması
  6. Katılımcı, Şeffaf ve Vatandaş Odaklı Yönetişim

  7. Ağrı’nın Bölgesel ve Ulusal -Uluslararası Prestiji ile Turizm Potansiyelini Artırmak

  8. Fiziki ve Teknolojik Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi

 • 1.1.Mali ve Stratejik Yönetim Araçlarının Kurumsallaşması
  1.2.İl Özel İdare Gelirlerinin Arttırılması ve Harcamalarda Tasarruf Yapılması
  1.3.İl Özel İdaresi’ne Ait Taşınır/Taşınmazların Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi
  2.1.İnsan Kaynakları Yönetimini Etkin Hale Getirmek
  2.2.Kurum Kültürünün ve Kollektif Çalışma Bilincinin Oluşturulması
  3.1. Sunduğumuz Hizmetler ile Hizmet Alanlarımızın Verimli ve Etkin Yönetilmesi
  3.2.İl Özel idaresinin Taraf Olduğu Dava, Talep ve Hukuksal İşlemlerde İl Özel İdaresinin Menfaatlerinin Korunması
  3.3.Yazışma Standartlarının Geliştirilmesi, Korunması Zorunlu Belge ve Bilgilerin Çağın Gereklerine Uygun Saklanması
  3.4.Kurtarma ve Afet Gibi Durumlarda Faaliyetlerin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi
  4.1. Kentin İmar Planına Uygun Gelişimini Sağlamak
  4.2. Ruhsat, İzin ve Denetim Faaliyetlerinin Yapılması
  5.1.Yol-Ulaşım Ağını Çağdaş ve Konforlu Bir Düzeye Ulaştırmak
  5.2.Su ve Kanalizasyon Şebekesinin Geliştirilmesi
  6.1.Katılımcı Yönetim Modeli ile Halk ve Kurumlarla İşbirliğini Gerçekleştirmek
  6.2.Kurumsal Şefaflığın Sağlanarak, Kamuoyunun Bilgilendirilmesi
  7.1.Kentin Rekabet Gücünü Artıracak Yatırımlara Ağırlık Verilmesi
  7.2.Turizm Potansiyeline ve Kültürel Zenginliğe İlişkin Farkındalığı Artırarak Kültür ve Turizm Bilincinin Geliştirilmesi
  8.1.Fiziki Hizmet Kapasitesinin Nitelik ve Nicelikçe Geliştirilmesi
  8.2.Bilişim Hizmetlerinin Etkinliğini Sürekli Kılmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Performans Programları
Faaliyet Raporları
  Henüz eklenmemiş

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]