2020-2024 dönemi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ), insanlığın refahını arttırmaya yönelik olarak bilimsel araştırmalar yapmak, mesleki ve akademik alanda yetkin bireyler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Onuncu yılını kutlayacağımız Üniversitemiz, temel değerlerimizle donatılmış bireyler yetiştirmeyi, bilgi birikimini toplumun hizmetine sunmayı, yarattığı etkin fayda ile uluslararası topluma ilham veren bir üniversite olmayı misyon edinmiştir. Sürdürülebilirlik ilkesini temel felsefe olarak benimsemiş olan yönetim anlayışıyla gelecek tasarımını ortaya koyan İKÇÜ, 2020-2024 Dönemi Stratejik Plan çalışmalarını tamamlamıştır.

  “Farkındayız farklıyız” sloganıyla yeni stratejik hedeflere yönelen Üniversitemiz için kaliteli bilimsel eğitimin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da öğrencilerimizin tüm imkânlara sahip olması önceliğimizdir. Bilimsel araştırma yeteneğimizin arttırılması, lisansüstü eğitim ile ArGe faaliyetlerimizin bütünleştirilmesi, bilginin değere dönüştürülmesi ve insan kaynağımızın daha da zenginleştirilmesi, yeni stratejik planımızın ana eksenini oluşturmaktadır.

  Stratejik yönetimin temel bileşenlerinin bağlantısının daha güçlü kurulmasını sağlamak, kaynak kullanımında etkinliği artırmak, yönetim kalitesi ve kurumsal itibarı geliştirerek daha büyük hedeflere erişmek, stratejik yönetim anlayışımızın çerçevesini belirlemektedir. Üniversitemizin gelecek tasarımını ortaya koyan; sahiplenme ve katılımcılık ilkelerini önceleyen stratejik plan, birim yöneticilerimizin, tüm personelimizin ve paydaşlarımızın katkı ve katılımlarıyla hazırlanmıştır.

  Birinci stratejik planlama (2014-2018) deneyiminden sonra hazırlanan 2020-2024 dönemini kapsayan ikinci Stratejik Plan, tüm faaliyetleri strateji ve politikalar çerçevesinde ortak bir amaca yöneltmek amacını taşımaktadır. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini geleceğe taşımada çok önemli işlev göreceğine inandığım 2020-2024 Dönemi Stratejik Planının hazırlanmasında emeği geçen; belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmada katkı sunacak tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunar, hayırlı olmasını dilerim.

  Prof. Dr. Saffet KÖSE
  Rektör

 • A1- Eğitim öğretim hizmetlerinin kalitesini artırmak

  A2- Araştırma geliştirme ve yenilikçilik kapasitesini geliştirmek

  A3- Girişimcilik ve toplumsal katkı misyonlarının zeminini genişletmek

  A4- Kurumsal kapasiteyi geliştirmek

  A5- Kurumsallaşma düzeyinin temel değerlerimize dayalı olarak artırmak

 • H1.1- Akredite program sayısını artırılması

  H1.2- Akademik insan kaynaklarının geliştirilmesi

  H1.3- Öğrenme kaynaklarının iyileştirilmesi

  H1.4- Alternatif eğitim öğretim ihtiyacının karşılanması

  H1.5- Eğitim öğretimde uluslararasılaşma kanallarının açılması

  H2.1- Araştırma altyapısının geliştirilmesi

  H2.2- Bilimsel araştırma projelerinin artırılması

  H2.3- İleri araştırma uygulamalarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi

  H2.4- Bilimsel yayınların artırılması

  H2.5- Bilimsel toplantı nitelikli organizasyonların artırılması

  H3.1- Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi

  H3.2- Bilirkişilik, danışmanlık hizmetlerinin artırılması

  H3.3- Toplumsal katkı sağlamaya yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi

  H3.4- Sağlık hizmetlerinin artırılması ve iyileştirilmesi

  H3.5- Sürekli eğitim hizmetlerinin artırılması ve iyileştirilmesi

  H4.1- Mali kaynak yönetiminin güçlendirilmesi ve kaynakların geliştirilmesi

  H4.2- Fiziki altyapı ve kaynakların geliştirilmesi

  H4.3- İnsan kaynakları yönetimine geçilmesi ve geliştirilmesi

  H4.4- Yönetim bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi

  H4.5- Kurum kültürünün geliştirilmesi

  H5.1- Kalite yönetim sistemleri uygulamalarının sürekliliğinin sağlanması

  H5.2- Dış paydaşlarla iletişim ve katılımcılığın artırılması

  H5.3- İç paydaşlar arası nitelikli iletişimin artırılması

  H5.4- Risk tabanlı süreç yönetiminin geliştirilmesi

  H5.5- Üniversitenin iyi tanınırlığını artırmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]