2020-2024 dönemi Sinop İl Özel İdaresi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • İl Özel İdareleri, İl halkının müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenleri tarafından seçilerek oluşturulan, Kamu tüzel kişilğine sahip kuruluşlardır.

  Stratejik Plan, kurumun bulunduğu noktayı ve ulaşmayı arzuladığı noktayı belirleyen ve bu amaca ve hedefe ulaşmak için de gidilecek yolu tarif eden bir plandır. Gitmek istenilen yere ulaşabilmek ise, mevcut durumun, ihtiyaçların ve kaynakların sağlıklı bir şekilde tespit edilmesiyle başlar. Planın gerçekleşmesi ancak sahiplenilmesi ve eyleme geçilmesiyle olur. Sinop İl Özel İdaresi 2020-2024 dönemini kapsayan dördüncü 5 yıllık Stratejik Planı hazırlık aşamasında; hedeflerin daha iyi belirlenebilmesi için paydaş Kurum ve kuruluşlar ile ünüversite ve sivil toplum örgütlerinin de katılımları sağlanmıştır. Bu çerçevede çıkarılan kanunlar ile il özel idarelerinin de yeniden yapılandırılmasına çalışılmaktadır. 22.02.2005 tarihinde kabul edilen ve 04.03.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, il özel idarelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını artırmakla beraber stratejik plan hazırlamalarını ve bu plana göre hareket etmeleri mecburiyetini getirmiştir.

  Hazırlanan “Sinop İl Özel İdaresi 2020-2024 Yılları Stratejik Planı” ile mahalli ihtiyaçların önceliklendirilmesi, kaynakların verimli ve etkili kullanılması mümkün olacaktır. Sinopluların ve Sinop’da yaşayan herkesin bu planı sahiplenmesi, ondan beklenen faydaya ulaşmayı kolaylaştıracaktır. Sinop’un 2020-2024 Stratejik planını hazırlayan Sinop İl Özel İdaresi yöneticilerini, katkı sağlayan il müdürlüklerini ve çalışmada görev alan personeli kutluyor, ilimiz için hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum.

  Köksal ŞAKALAR
  SİNOP VALİSİ

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Performans Programları
Faaliyet Raporları
  Henüz eklenmemiş

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]