2019-2023 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle birlikte ilk 5 yıllık döneme ait stratejik planımızı katılımcı bir yaklaşımla hazırlamış bulunuyoruz.

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak; bu yeni dönemde “Sürdürülebilir Çevre ve Medeniyetimizi Yaşatan Şehirler” vizyonuyla tabiat ve çevrenin korunması, imar, yapılaşma, kentsel dönüşüm, hazine taşınmazlarının yönetimi ile yerel yönetimlere ilişkin alanlarda hizmet ve faaliyetlerimize devam edeceğiz.

  Vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin daha iyi bir seviyeye yükseltilmesi noktasında; Bakanlığımıza bağlanan TOKİ Başkanlığı, Emlak Katılım Bankası, Milli Emlak ve Yerel Yönetimler Genel Müdürlüklerinin görev ve yetkileriyle birlikte sorumluluklarımız bir kat daha artmıştır.

  Tabiatı ve çevreyi korumak asli vazifemizdir. Çevreyi gelecek nesillere karşı bir sorumluluk bilinciyle ele alıyoruz ve çevre kirliliğinin önlenmesi ile korunan alanların yönetilmesi çalışmalarını bu emanet şuuruyla titizlikle sürdürüyoruz.

  Şehirlerde atık ve emisyon azaltma, enerji, su ve kaynak verimliliği, geri kazanım, gürültü kirliliğinin önlenmesi, çevre dostu malzeme kullanımı gibi uygulamalarla çevre duyarlılığını ve vatandaşlarımızın hayat kalitesini artırmayı amaçlıyoruz.

  Atıkların geri dönüşümü ve ekonomiye kazandırılması amacıyla başlattığımız Sıfır Atık Projesiyle ülkemizde çevre bilincini kısa sürede daha da geliştirdik. 2023 yılına kadar tüm yapılarda atıkları kaynağında ayrı toplayan ve geri dönüştüren bu uygulamaya geçeceğiz.

  Sürdürülebilir çevre için küresel bir tehdit olarak önümüze çıkan iklim değişikliği konusunda, farklı sorumluluklara sahip tüm kurumlarla birlikte bütüncül bir bakışla ortak çözümler üretecek şekilde çalışıyoruz.

  Çevre ve şehircilik alanında çalışmalarımızı tüm hayat alanımızda; medeniyetimizin değerlerini yansıtan, çevreye duyarlı ve afetlere karşı dayanaklı şehirler inşa etme niyetiyle sürdürüyoruz.

  Şehirlerimizin kimliğini canlandıran, yatay mimariyi esas alarak mahalle ve sokak kavramını öne çıkaran bir şehircilik anlayışıyla mekânsal planlama ve uygulama çalışmalarımızı yürüteceğiz.

  Her bir şehrimize kazandıracağımız millet bahçeleriyle; ailecek kullanacağımız, doğa ile iç içe, daha yeşil ve ferah, aynı zamanda içerdiği sosyal kullanımlarla sosyal ve kültürel ihtiyaçların da karşılandığı yaşam alanları oluşturacağız.

  Yeni kentsel dönüşüm vizyonumuzla; kentsel dönüşüm faaliyetlerinin, il bazında hazırlanacak ve sosyal boyut ve altyapı etkilerinin de değerlendirildiği strateji belgeleri doğrultusunda yapılmasını sağlayacağız.

  Üst düzeyde planlama kararlarını mekânsal strateji planı ile oluşturacağız. Arazi ihtiyacı olan iç ve dış yatırımların önünü açacak “Türkiye Mekânsal Strateji Planı” ile planlamaya yeni bir bakış getirecek, sosyo-ekonomik politikaların üst düzeyde mekânsal organizasyonunu yapacak ve sektörel yatırımların ülke ölçeğinde uyumlaştırılmasını sağlayacağız.

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak; farklı sektörlerin ihtiyaçlarına göre kamu taşınmazlarının etkin yönetimini sağlayacak, vatandaşlarımızın ve yatırımcıların ihtiyaçlarını gözetecek, aynı zamanda milli emlak gelirlerinin arttırılmasını sağlayacağız.

  Önümüzdeki dönemde akıllı şehir uygulamalarıyla vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmayı, bu uygulamalarla enerji ve zaman israfını önlemeyi ve böylelikle ekonomimize katkı sunmayı da hedefliyoruz.

  2023 yılına kadar 1,5 milyon yapının enerji kimlik belgesi almasını sağlayacak, aynı zamanda enerji kimlik belgesi alan binalarda yenilenebilir enerji kaynağı kullanılma oranlarını da hızla yükselteceğiz.

  Ülkemizin değişik bölgelerinde başlattığımız yöresel mimariyi ve kimliği yansıtan kırsal konut projelerini tüm illerimizde tamamlayacağız.

  2023 yılına kadar yerel yönetimlerimizin tamamında hizmet kapasitelerini artıracak ve hizmet sunum süreçlerinde farklılıkları gidererek, hız ve kaliteyi artıracak, hizmetlerin standartlarını geliştireceğiz.

  Çocuklarımızın bizlere emaneti olan çevremizi korumak ve şehirlerimizi yeniden medeniyetimizin yansıdığı yaşam alanlarına dönüştürmek gayesiyle hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planının hayırlı olmasını diliyorum.

  Bu vesileyle çalışmalarda emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara ve personelimize teşekkür ediyorum.

  Murat KURUM
  Çevre ve Şehircilik Bakanı

 • A1. Çevre ve doğal kaynakları korumak, çevrenin sürdürülebilir yönetimini sağlamak, iklim değişikliğiyle mücadele etmek, ülkenin uyum kapasitesini arttırmak.

  A2. Çevre kalitesini iyileştirmek üzere alıcı ortamları izlemek, denetlemek, yatırımların çevresel etki değerlendirme süreçlerini hızlandırmak.

  A3. 2023 Türkiye’sinde doğal, tarihi, kültürel değerlerini koruyan, yatay mimariyi esas alan, afetlere hazır, enerji etkin, çevre dostu ve insan odaklı yeni şehircilik vizyonuyla kimlikli şehirlere kavuşmak.

  A4. Akıllı şehirlerin oluşturulması için altyapı çalışmalarını yapmak, şehirlerdeki mekân yönetimini iyileştirmek, kamu hizmetlerini geliştirmek üzere veri paylaşımını sağlamak ve ulusal coğrafi bilginin odak noktası olmak.

  A5. Çevreye duyarlı, enerji etkin ve güvenli yapılaşmayı sağlamak, yeni yapı tekniklerini ve yerel malzemeleri geliştirmek, yapı denetimi faaliyetlerini yürütmek ve mesleki hizmetlere ilişkin ilke ve esasları belirlemek.

  A6. Yerel yönetimlerin sunduğu hizmetlerde hız ve kaliteyi artırmak.

  A7. Hızlı ve kaliteli hizmet sunumu için kurumsal kapasite gelişimini sağlamak

 • H1.1. Sıfır atık uygulaması yaygınlaştırılacak, atıkların geri dönüşüm yoluyla ülke ekonomisine kazandırılması sağlanacak ve vatandaşlarımızın tamamına katı atık ve atıksu arıtma hizmeti sunulacaktır.

  H1.2. İklim değişikliği ile mücadele edilecek, Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programında yer alan çevre altyapı ve teknik destek projeleri gerçekleştirilecektir.

  H1.3. Bisiklet ve yeşil yürüyüş yolları arttırılacak, çevresel gürültü kirliliği azaltılacak, hava kalitesi iyileştirilecek, kara ve deniz kaynaklı kirleticiler azaltılacaktır.

  H1.4. Ülke genelindeki doğal değerler ve biyolojik çeşitlilik açısından hassas alanlar tespit edilerek korunan alan sayıları artırılacak, doğal sit alanları ekolojik temelli bilimsel esaslar çerçevesinde yeniden değerlendirilecektir.

  H1.5. Doğal sit alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerindeki planların tamamlanarak altyapı eksikliklerinin giderilerek korunan alanların gelecek nesillere aktarılması sağlanacaktır.

  H2.1. Çevresel etki değerlendirmesi süreçlerinin etkin uygulanmasını sağlamak üzere kapasite geliştirme ve rehberlik faaliyetleri yürütülecek, SÇD uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.

  H2.2. Çevre izin ve lisans uygulamaları güçlendirilecek, Bakanlıkça yetkilendirilecek kurum/kuruluşların etkinliği artırılacak toplumsal farkındalık arttırılarak çevre etiket sistemi yaygınlaştırılacaktır.

  H2.3. E-denetim sistemi, akıllı denetim uygulaması olarak geliştirilecek, risk değerlendirme esaslı çevre denetimleri yaygınlaştırılacak, çevresel göstergeler geliştirilecektir.

  H2.4. Laboratuvar hizmetleri geliştirilecek, alıcı ortamlara yönelik ölçüm, analiz, izleme altyapısı güçlendirilecektir.

  H3.1. Şehirlerimizde yaşayan insanların hayat kalitesini arttırmak ve doğayla içiçe yaşam alanları oluşturmak üzere 81 ilde millet bahçeleri yaygınlaştırılacak, 2023 yılına kadar 81 milyon m2 alanda Millet Bahçesi çalışmaları yürütülecektir.

  H3.2. Şehirlerimizin kimliğini canlandıran, sosyal dokuyu dikkate alan, topoğrafya ve yatay mimariyi esas alarak mahalle kavramını öne çıkaran bir şehircilik anlayışıyla mekânsal strateji, imar planlama, harita, etüt, arsa ve arazi düzenlemeleri ve kentsel tasarım çalışmaları yapılacaktır.

  H3.3. Mekânsal planlama sistemi katılım ve denetim süreçlerini içerecek şekilde geliştirilerek mekânsal kalitenin değişim ve gelişimi izlenecek, şehirlerde kentsel ve sosyal teknik altyapının geliştirilmesine yönelik yerel yönetimlere destek ve rehberlik hizmeti sunulacaktır.

  H3.4. Kentsel dönüşüm; afet riski taşıyan alanlarda yerinde dönüşüm ilkesi benimsenerek, her ilimizin kendine özgü dönüşüm stratejileriyle hızlandırılacak, yeni finansal model ve yaklaşımlar geliştirilerek tarihi merkezlerin yenilenmesini ve sanayi alanlarının dönüşümünü de içerecek şekilde mevcut sosyal yapıyı dikkate alan, kent dokusuyla uyumlu ve alan bazlı olarak yürütülecektir.

  H3.5. Hazine taşınmazları ekonominin ve paydaşların ihtiyaçlarını dikkate alarak etkili bir yaklaşımla yönetilecektir.

  H4.1. E-Devletin coğrafi veri altyapısı kurulacak ve işletilecektir.

  H4.2. Kurumların coğrafi bilgi sistemi kullanımı yaygınlaştırılacak ve kapasiteleri artırılacaktır.

  H4.3. Akıllı şehirlere ilişkin katılımcı ve etkileşimli bir yönetim mekanizması yerel yönetimlerle birlikte oluşturulacaktır.

  H5.1. Yapıların enerji kimlik belgesi alması sağlanacak, binalarda enerji verimliliği artırılacaktır.

  H5.2. Yapı müteahhitleri ve şantiye şefleri ile plan müellifleri kayıt altına alınacak, kaliteli ve güvenli yapılaşmanın ilke ve esasları belirlenecek, yapı malzemelerinin geliştirilmesi sağlanarak etkin ve izlenebilir piyasa gözetim denetim hizmetleri sunulacaktır.

  H5.3. Yapı denetimi uygulamaları güncel teknolojilerin de yardımı ile sahada daha etkin ve izlenebilir hale getirilecek, kamu yapılarının etüt- proje, yapım ve denetim süreçlerinde hizmet kalitesi ve enerji verimliliği artırılacaktır.

  H5.4. 81 ilin kırsal yerleşmelerinde örnek yöresel mimari projeleri tamamlanacak ve İskân Kanunu kapsamında iskân talepleri karşılanacaktır.

  H5.5. İnşaat sektöründe yerli malzeme kullanımını teşvik ve yapım uygulamalarıyla ilgili araştırma, geliştirme çalışmaları yapılacak, çevre ve imar mevzuatı ile yapım sözleşmelerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklar ve sorunların çözümüne katkıda bulunulacaktır.

  H6.1. Yerel yönetimlerin mali kapasitesi artırılacaktır.

  H6.2. Yerel yönetimlerin hizmet kapasitesi ve hesap verilebilirliği geliştirilecek, hizmet standartları belirlenecektir.

  H6.3. Büyükşehir belediye modelinin uygulamasının takibi ve uygulanabilirliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.

  H7.1. Bakanlığın kurumsal kimliği ile danışma, denetim ve destek kapasitesi geliştirilecek, stratejik yönetim, iç denetim ve uluslararası ilişkiler faaliyetleri güçlendirilecektir.

  H7.2. Bakanlık iş süreçleri ve bilişim altyapısı dijital dünya ile uyumlu şekilde yapılandırılacak, kurumun dijital olgunluk seviyesi artırılacaktır.

  H7.3. Bakanlığın “Tanıtım ve İletişim Stratejisi” hazırlanacak, nitelikli ve yetkin bir insan kaynağı oluşturmak için “İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi” ve “Eğitim Stratejisi” geliştirilecek ve uygulanacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]