2019-2023 dönemi Yükseköğretim Kalite Kurulu Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • BAŞKANIN SUNUŞU
  Günümüz bilgi ve teknoloji çağında her şey baş döndürücü bir hızla değişmektedir. Toplumsal ve endüstriyel algı ve beklentilerde bu değişim süreçlerinden ciddi bir biçimde etkilenmektedir. Buna bağlı olarak kurumlar yönetimsel süreçlerini çağın gereksinimlerine uygun bir biçimde yenilemek ve geliştirmek zorunda kalmaktadır. Kurumsal yönetim başarısı açısından en önemli konular büyük ve karmaşık kurumların sistematik bir biçimde nasıl yönetileceği ve çalışanların kurum amaçları ve toplumsal fayda temelinde motivasyonlarının nasıl sağlanacağıdır. Buna göre günümüz kurumlarının; kurumsal çevrelerinde meydana gelen değişim ve gelişmeleri dikkatli bir biçimde izlemeleri ve bu değişimlere cevap verebilecek “esnek” ve “çevik” yönetimsel süreçleri kurumsallaştıracak sistemler geliştirmeleri gerekmektedir.
  Yükseköğretim kurumları yapıları gereği birçok farklı beklentiye aynı anda ve üstün bir performans ile cevap vermek durumundadır. Bu beklentiler yükseköğretim kurumları üzerinde yoğun bir rekabet baskısı oluşturmaktadır. Artan rekabet baskısı ise özellikle hızlı teknolojik değişimleri gerçekleştirmeye yönelik etkin yönetsel tepkilerin yerinde, zamanında ve doğru olarak verilmesini gerekli kılmaktadır.
  Bu gerekliliğin farkında olan yükseköğretim kurumları rekabet edebilirliklerini artırmak için kalite odaklı stratejik yönetim ve stratejik planlama yaklaşımlarından yararlanmaktadır. 2015 yılında Yükseköğretim Kurumu bünyesinde kurulmuş olan Kalite Ajansı 2017 yılında bağımsız bir kurum olarak yeniden dizayn edilmiştir. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) ülkemizde yükseköğretim alanında meydana gelen bu beklenti ve algılara yükseköğretim kurumlarının etkin bir biçimde cevap verebilmesi için yönetimsel süreçlere kalite odaklı rehberlik ve liderlik etmek amacıyla kurulmuştur.
  YÖKAK bu amaçla ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına “kalite güvence sistemi” kurulması ve başarılı bir biçimde yürütülmesini temel misyon edinmiştir. Bu misyonu yerine getirirken odaklandığı alanlar ise eğitim-öğretim yapısı, araştırma ve geliştirme yetenekleri, kurumsal yönetim sistemi ve toplumsal fayda perspektifidir.
  Yükseköğretim Kalite Kurulu yeni ve yenilikçi bir kurum olarak önemli bir sorumluluk alanında oldukça yüksek bir beklentiye en etkin bir biçimde cevap verebilmek ve yükseköğretim kurumlarının kurumsal gelişimlerini desteklemek için çalışmalarını stratejik bir bakış temelinde yürütmektedir. Bu stratejik bakışın zeminini “nitelikli eğitimler ile geleceğe güvenle bakan nesiller yetiştirme” hedefi oluşturmaktadır. Yükseköğretim Kalite Kurulu 2019-2023 Stratejik Planı bu bilinç ve sorumlulukla hazırlanmıştır. Önümüzdeki beş yıllık dönemde yapılacak çalışmalar Stratejik Plan rehberliğinde gerçekleştirilecektir. YÖKAK Stratejik Planının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, planın başarıyla uygulanmasını ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim.

 • Amaç 1: Yenilikçi uygulamalar ile yükseköğretimde bürokratik yükü azaltılmış kalite güvencesi sistemini yapılandırmak, yaygınlaştırmak ve sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.

  Amaç 2: Yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi sisteminin gelişmesine destek vermek.

  Amaç 3: Kalite kültürünün yayılımını teşvik etmek ve tüm paydaşlar arasında işbirliğine dayalı ilişkiler kurmak.

  Amaç 4: Yükseköğretim kalite güvencesinin değerlendirilmesinde bağımsız, güvenilir, uzman ve kurumsallaşmasını tamamlamış bir kuruluş olmak.

  Amaç 5: Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun uluslararasılaşma düzeyini arttırarak tanınırlığını yükseltmek.

 • Hedef 1.1. Ulusal yükseköğretim kalite güvencesi sistemini yapılandırmak ve güncelliğini korumak.

  Hedef 1.2. Yükseköğretim sistemindeki politikaları destekleyecek şekilde yenilikçi ve farklılık odaklı iç ve dış KGS’ni tasarlamak.

  Hedef 1.3. YÖKAK tarafından yetkilendirilen ya da tanınan dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının uygulamalarını desteklemek, faaliyetlerin YÖKAK faaliyet alanları ile bütünleşmesini sağlamak ve program akreditasyonu çalışmalarını yaygınlaştırmak.

  Hedef 1.4. Yükseköğretimde kalite konusunda yükseköğretim kurumlarına yönelik diğer fon sağlayıcı
  kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal proje destekleri oluşturmak ve uluslararası proje desteklerinden faydalanılmasını sağlamak.

  Hedef 2.1. Yükseköğretim kurumlarının kalite güvence sistemlerini geliştirmek üzere eğitim hizmetleri sunmak ve etkinlikler gerçekleştirmek.

  Hedef 2.2. Kurumların kalite güvencesi sisteminde sürekli gelişimini desteklemek üzere dış değerlendirme hizmetleri yürütmek.

  Hedef 3.1. Yükseköğretim kurumlarında kalite kültürünün güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması için rehberlik hizmetleri yürütmek.

  Hedef 3.2. Yükseköğretimde kalite güvencesi konusunda düzenli olarak kurumsal ve toplumsal bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirmek ve referans düzeyde yayınlar yapmak.

  Hedef 3.3. İç ve dış paydaşların süreçlere katılımını sağlamak üzere sistemler oluşturarak yönetilmesini sağlamak.

  Hedef 4.1. YÖKAK’ın kalite güvence sistemine yönelik kurumsal yapısının güçlendirilmesini sağlamak.

  Hedef 4.2. YÖKAK’ın insan kaynağı ihtiyacını tüm hizmet alanları dikkate alınarak karşılamak ve yetkinliklerini geliştirmek.

  Hedef 5.1. Uluslararası işbirliği ağlarında aktif olarak yer almak.

  Hedef 5.2. YÖKAK’ın uluslararası tanınırlığını arttırmak.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]