2019-2023 dönemi Mesleki Yeterlilik Kurumu Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Ülkemizin 2023 hedefleri başta olmak üzere makro planlarının gerçekleştirilmesinin ön koşulu kuşkusuz insan kaynağımızın beşeri sermayeye dönüşümünün sağlanmasıdır. Ülkemizde insan kaynaklarının geliştirilmesi, çalışma hayatının ve mesleki eğitimin kalitesinin artırılması ile eğitim istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi bağlamında Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve uygulamaları tüm tarafların üzerinde uzlaştığı bir yaklaşım olarak başat rol üstlenmektedir.

  Bilindiği üzere, MYK’nın temel görevi ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmektir. Bu doğrultuda, Kurumun; ulusal meslek standartlarını ve yeterlilikleri oluşturma, uluslararası ölçme-değerlendirme ve belgelendirme sistemini kurup işletme, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesini oluşturma ve uygulama görevleri bulunmaktadır.

  MYK’nın kuruluşundan bu yana tüm taraflarla işbirliği halinde üzerinde titizlikle çalıştığı yükseköğretim dâhil tüm eğitim ve öğretim programları ve diğer öğrenme yollarıyla kazanılan yeterlilikleri içerecek şekilde tasarlanan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ), Avrupa Birliği Komisyonu tarafından uygun bulunarak Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile referanslandırılmıştır.

  Bunula birlikte, iş kazalarının azaltılması, çalışanların mesleki niteliklerinin artırılması, ekonominin verimliliğinin ve toplam rekabet gücünün artırılması amacıyla başta tehlikeli işlere ilişkin meslekler olmak üzere birçok alanda getirilen MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu uygulaması iş dünyası ve çalışanlar tarafından memnuniyetle karşılanmıştır.

  Bugüne kadar yürütülen tüm çalışmalar ve elde edilen deneyim doğrultusunda; değişim, kalite ve erişebilirlik temaları üzerine inşa edilen ve 2019-2023 dönemini kapsayacak şekilde yeniden hazırlanan MYK Stratejik Planı, kalkınma planı, ulusal strateji belgeleri, orta vadeli program ve faaliyet alanlarıyla ilgili diğer ulusal ve sektörel plan ve programlar gibi üst politika belgelerine uygun olarak katılımcı bir yöntemle hazırlanmıştır.

  Cumhuriyetimizin 100. yılında MYK’nın 2023 vizyon hedeflerine ulaşmasında önemli bir rehber olacak olan işbu Stratejik Planın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı sonuçlar yaratmasını temenni eder, Planın hazırlanmasına katkı sunan ve emeği geçenlere teşekkürlerimi sunarım.

  Zehra Zümrüt SELÇUK
  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı

 • A1- İş piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının oluşumunu sağlamak

  A2- Türkiye yeterlilikler çerçevesinin etkin olarak uygulanmasını sağlamak

  A3- Kurumun insan kaynaklarını ve bilişim altyapısını güçlendirmek

 • H1.1- Mesleki eğitim programları ile sınav ve belgelendirme faaliyetlerine girdi teşkil eden ulusal meslek standartlarının ve yeterliliklerin hazırlanması ve güncelliğinin sağlanması

  H1.2- Ulusal yeterliliklere dayalı, kalite güvencesi sağlanmış ölçme ve değerlendirme sisteminin yaygınlaştırılması

  H1.3- Ulusal yeterlilik sisteminin uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri ve fonlar aracılığıyla desteklenmesi

  H1.4- Europass’ın yaygınlaştırılması ve europass araçlarıyla kariyer yönetimi ve hayatboyu öğrenmenin desteklenmesi

  H1.5- Denetim faaliyetleri ile ulusal yeterliliklere dayalı ölçme ve değerlendirme sisteminin kalite güvencesinin geliştirilmesi

  H2.1- TYÇ’nin uygulanması, yönetimi ve güncellenmesi ile ilgili usul ve esasların hazırlanması

  H2.2- TYÇ kapsamındaki yeterliliklere yönelik kalite güvence sistemlerinin kurulmasının ve işletilmesinin sağlanması

  H2.3-  Kalite güvencesi sağlanmış yeterliliklerin TYÇ’ye yerleştirilmesi

  H2.4- TYÇ’ye dair farkındalığın ve bilgi düzeyinin artırılması

  H3.1- İnsan kaynağının niteliğinin geliştirilmesi

  H3.2- Bilişim altyapısının güçlendirilmesi

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]