2019-2023 dönemi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • İnsanların yeni teknolojilerle tanışması, toplumsal yaşamda büyük değişimlere neden olmakla birlikte, bilgiye erişim hızlarını artırmakta, bilinç düzeylerini yükseltmektedir. Globalleşen dünyada ve bunun getirdiği rekabet olgusu karşısında, kamu kurumlarının da ekonomik ve sosyal hayat başta olmak üzere, her alanda yaşanan gelişme ve değişimlere ayak uydurması gerekmektedir. Dünyadaki gelişmelere ve toplum yapısındaki değişimlere paralel olarak, kamu kurumlarının da günün şartlarına uygun yönetim modelleri geliştirmesi ve uygulaması gerekmektedir.

  Yalnızca bölgesinde değil küresel ölçekte de önemli bir aktör konumunda olan ülkemizin, kamu hizmetlerini daha nitelikli ve etkin sunmasında önemli bir rol oynayan stratejik planlar, kurumlarımız açısından bir yol haritası niteliğindedir.

  Kamusal hizmet ve faaliyetlerin daha etkin ve verimli sunulabilmesi için, mali disiplini sağlamak, kamu kaynaklarını stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine bir hesap verme sorumluluğu geliştirmek temel başlıklar olarak ortaya çıkmıştır. Sınırlı olan kamu kaynaklarıyla hedeflerine ulaşmaya çalışan kurumlar değişen gelişen sorumluluklarını, hazırladıkları stratejik planlarla daha düşük maliyetle yerine getirmenin gayreti içindedirler.

  Sürekli değişen çevre şartları ve gelişmeler, stratejik planların da bu şartlara uyum sağlayacak bir şekilde güncellenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda, elinizde bulunan stratejik plan kitabı Bakanlığımızın 2019-2023 yıllarını kapsayan hizmet ve faaliyetlerine yön vermek üzere hazırlanmıştır. Bakanlığımızın orta vadeli stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmak için izlenecek yöntemleri, temel ilke ve politikaları, öncelikleri ve kaynak dağılımını düzenleyen, stratejik plan katılımcı bir anlayışla hazırlanmıştır.

  Stratejik planın başarısının, tüm Bakanlık personelinin planda yer alan yükümlülüklerle uyumlu çalışmasına ve hedeflere ulaşabilmek için plana gereken önemi vermesine bağlı olduğu unutulmamalıdır. Stratejik plan, yapıldıktan sonra bir kenara atılan ve unutulan bir doküman değil, sürekli uygulanan ve izlenmesi gereken bir yol haritasıdır.

  Ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak bir anlayışla hazırlanan Stratejik Planı’nın hazırlanmasında katkıda bulunan tüm paydaşlarımıza, diğer kurum ve kuruluşların çalışanlarına, Bakanlığımız bünyesinde görev alan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, Bakanlığımız 2019-2023 Stratejik Planı’nın ülkemiz, vatandaşlarımız ve Bakanlığımız için hayırlı olmasını diliyorum.

  Mehmet Cahit TURHAN

  Bakan

 • A1. Tüm ulaşım modlarının bütüncül bir yaklaşımla entegrasyonunu sağlayacak ulaşım altyapılarını planlı bir şekilde gerçekleştirmek.

  A2. İleri haberleşme teknolojilerini yaygınlaştırmak ve bilgi toplumuna dönüşümü hızlandırmak.

  A3. Can ve mal emniyetinin en üst seviyede sağlandığı, toplumun tüm kesimlerini kapsayan, sürdürülebilir, kesintisiz ulaştırma hizmetleri sunulmasını sağlamak.

  A4. Denizciliği geliştirmek ve deniz kültürünü yaygınlaştırmak.

  A5. Yenilikçilik esaslı milli ve yerli üretimin gelişmesine katkı sağlamak.

  A6. Kurumsal kapasiteyi geliştirmek.

 • H1.1. Etkin, etkili ve verimli bir ulaşım sistemi ve altyapısı oluşturulmasına yön verecek Ulusal Ulaştırma Ana Planını ve Türkiye Lojistik Master Planını makro-ekonomik politikalar ile uyumlu hale getirmek ve uygulanmasını sağlamak

  H1.2. Demiryolu ağını ve kent içi raylı sistemlerini yüksek standartlı, güvenli ve ülke ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yaygınlaştırmak

  H1.3. Kentiçi ulaşım altyapısının geliştirilmesine katkı sağlamak

  H1.4. Yerel ağa ve uluslararası demiryolu koridorlarına daha fazla liman, endüstriyel tesis ve lojistik merkezlerin bağlanmasını sağlamak

  H1.5. Hava yolu ulaşım altyapısını yaygınlaştırmak

  H2.1 Ülkemizin genişbant elektronik haberleşme altyapısının/hizmetlerinin teknolojik gelişmeler doğrultusunda geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak

  H2.2. Bilgi teknolojileri üzerinden sağlanan her türlü hizmet, işlem ve veri ile bunların sunumunda yer alan sistemlerin güvenliğini sağlamak

  H2.3. Haberleşme, bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik hizmetlerin toplumun tüm kesimlerine ve ülkenin her tarafına yaygınlaştırılmasını sağlamak

  H2.4. e-Devlet Kapısından tüm hizmetlerin sunulmasını, kullanımın etkin ve yaygın olmasını sağlamak

  H3.1. Demiryolu ulaştırması faaliyetlerinin serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılmasını sağlamak

  H3.2. Karayolu taşımacılığında etkinliği ve ulaşımında emniyeti arttırmaya katkıda bulunmak

  H3.3. Hareket kısıtlılığı olanların ulaştırma hizmetlerine erişebilirliğini kolaylaştırmaya katkı sağlamak

  H3.4. Ulusal ve uluslararası yük taşımacılığında, kombine yük taşımacılığı imkanlarını geliştirmek

  H3.5. Tehlikeli maddeler ile bozulabilir gıda maddelerinin emniyetli bir şekilde taşınmalarını sağlayıcı düzenleme ve denetimleri yapmak

  H3.6. Mevcut ulaşım altyapısının daha verimli kullanılması, daha etkin bir planlama yapılması ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla akıllı ulaşım sistemlerinin kullanılmasını yaygınlaştırmak

  H4.1. Denizlerde ve iç sularda seyir, can, mal ve çevre emniyetini arttırmak

  H4.2. Ülkemizde denizcilik kültürünü geliştirmek

  H4.3. Kıyıların etkin ve verimli kullanımını sağlamak üzere kıyı ve deniz yapılarını planlamak

  H4.4. Deniz endüstrisinin ve gemi sanayinin geliştirilmesine katkı sağlamak

  H4.5. Kıyı yapılarını geliştirmek

  H4.6. İstanbul Boğazı’nın trafik yükünü azaltacak uluslararası bir suyolunu oluşturmak

  H4.7. Türk denizcilik sektörüne yönelik finansman desteği mekanizmalarını oluşturmak

  H5.1. Kamu Entegre Veri Merkezinin kurulumu ile kamuda ortak uygulamaların kullanımını sağlamak

  H5.2 Türk denizcilik sektöründe dijitalleşmenin geliştirilmesine katkı sağlamak

  H5.3. Elektronik haberleşme teknolojilerinin milli kaynaklarla üretimini teşvik etmek ve yaygınlaştırmak

  H6.1. Kurumsal ihtiyaçları etkin, verimli ve güvenli bir şekilde karşılamak amacıyla bilişim alt yapısını güçlendirmek

  H6.2. Afet ve acil durumlar ile seferberlik ve savaş halinde ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin, hazırlanan planlara uygun olarak aksatılmadan yürütülmesini sağlamak

  H6.3. Bakanlık hizmetlerinin daha kaliteli çalışma ortamlarında verilebilmesini sağlamak

  H6.4. Personelin yetkinliğini arttırmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]