2019-2023 dönemi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun yürürlüğe konulması Ülkemizde, kamu mali yönetim ve kontrolü alanında büyük bir devrimdir. Bu yasa ile Stratejik Yönetim yaklaşımı benimsenmiş, Kamu Yönetiminde kapsamlı bir yeniden yapılanmaya gidilmiştir. Kuruluşların İlgili mevzuat, kalkınma planları, uzun ve orta vadeli programlar çerçevesinde katılımcı yöntemlerle stratejik planlarını hazırlamaları, bunları performans esaslı bütçeler ile desteklemeleri istenmiştir.

   

  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü; Stratejik Planlama çalışmalarını, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun öngördüğü şekilde, işbirliği, işbölümü ve süreklilik esasları çerçevesinde yürütmektedir. Bu kapsamda hazırlanan “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı” gelecek beş yıllık döneme ışık tutacak, yapılacak faaliyetlerin rehberlerini üstlenecektir.

   

  Bu bağlamda özverili bir çalışmanın ürünü olan planın hazırlanmasında emeği geçen tüm iç ve dış paydaşlarımıza, Stratejik Planlama Ekiplerine teşekkür ediyor, mensuplarımızın aktif katılımı ve azimli çalışmaları ile başarıya ulaşacağına inandığım “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı”nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

   

  Mevlüt AYDIN

  Genel Müdür

 • A1- Belediyelerin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçlarını yeterli miktar ve kalitede karşılamak, atık su kirliliğini önlemek.

  A2- Yerleşim yerleri ve tarım arazilerinde taşkın sularının oluşturacağı zararları kontrol altına almak.

  A3- Tarımda suyun etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak.

  A4- Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması için hidroelektrik enerji arzını artırmak.

  A5- Kurumsal kapasiteyi iyileştirmek ve geliştirmek.

 • H1.1- Belediyelerin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçları karşılanacaktır.

  H1.2- İçmesuyu barajları ve nehir havzaları kirliliğe karşı korunacaktır.

  H2.1- Akarsularda ıslah ve taşkın kontrolü tesisleri inşa edilecek ve mevcut tesislerin devamlılığı sağlanacaktır.

  H2.2- Makine ve ekipmanlar taşkın kontrol ve müdahalelerinde etkin şekilde kullanılacaktır.

  H3.1- DSİ tarafından sulama şebekesi tamamlanan alan brüt 4,561 milyon hektara çıkarılacaktır.

  H3.2- Arazi toplulaştırma ve TİGH çalışmaları tamamlanan alan 6,2 milyon hektara çıkarılacaktır.

  H3.3- DSİ tarafından işletmeye açılan sulama alanlarında sulama oranı %65’den %68’e, sulama randımanı %48’ten %50’ye çıkarılacaktır.

  H3.4- Suyun miktarının ve kalitesinin izlenmesi sağlanacaktır.

  H4.1- DSİ’ce inşa edilen hidroelektrik enerji kurulu gücü 12.556 MW’tan 14.314 MW’a çıkarılacaktır.

  H5.1- Etkin ve verimli çalışma ortamı sağlanacaktır.

  H5.2- Resmi İstatistik Programı kapsamında üretilen verilerin devamlılığı, üretilecek verilerin standartlara uygunluğu sağlanacaktır.

  H5.3- Kalite kontrol, laboratuvar ve AR-GE altyapısı geliştirilecektir.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]