2019-2023 dönemi Ticaret Bakanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • 5018 sayılı Kanun ile hayata geçen stratejik yönetim süreci, idareler düzeyinde orta ve uzun vadeli planlamayı, çok yıllık bütçelemeyi, performans göstergelerinin belirlenmesini ve bunların izlenmesini, değerlendirilmesini ve raporlamasını içermektedir.

  Ticaret Bakanlığı olarak “Ticaretin daha rekabetçi, hızlı ve güvenli olmasını sağlayarak, yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli ihracatı teşvik ederek sürdürülebilir ekonomik büyümeye öncülük etmek.” vizyonunu merkeze alarak kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler gerçekleştirmekteyiz. Bu kapsamda, yüksek katma değerli ve sürdürülebilir ihracat artışının sağlanması, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi, ürün güvenliğinin sağlanması, ticari hayatın kolaylaştırılması, ticaret erbabının ve tüketicinin korunması, gümrük hizmetlerinin kolay ve güvenli bir şekilde sunulması, ülkemizin yurt dışı ile olan ticari ve ekonomik ilişkilerimize ve işbirliğimize yön verilmesi, serbest bölgelerde yatırım potansiyelinin geliştirilmesi ve kurumsal kapasitenin yükseltilmesi çalışmaları devam etmektedir.

  Bakanlığımız, 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ve ticaretin düzenlenmesine ilişkin mevzuatın verdiği görev ve yetkileri kullanarak stratejik yönetim ve planlama anlayışı ile çalışmaktadır. Bu anlayışın en önemli yapıtaşı niteliğindeki 2019-2023 Stratejik Planımız, Bakanlık içi hazırlık çalışmaları ve dış paydaşlarla yapılan istişareler neticesinde tamamlanmış ve uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Başta On Birinci Kalkınma Planı olmak üzere diğer üst ölçekli planlarla uyumlu olarak hazırlanan 2019-2023 dönemi Stratejik Planımız kurumsal kapasitemizi daha da güçlü kılacak; iş dünyamıza sunduğumuz hizmetlerimizin kalitesini artıracaktır.

  Bakanlığımız Stratejik Planının; ilgili tüm tarafların ve Bakanlığımızdaki her çalışanın katkısı, ortak çabası ve desteğiyle başarıya ulaşacağına, bu ortak çabanın oluşturacağı sinerjinin, ülkemizin uluslararası rekabet gücüne ve 2023 hedeflerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.

  Ticaret Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı’nın hazırlık sürecinde katkıda bulunan ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunar; Planın ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim.

  Ruhsar PEKCAN

  Ticaret Bakanı

 • 1. İhraç Edilen Mal ve Hizmetlerin Katma Değerini, Rekabet Gücünü, Pazar/Ürün Çeşitlendirmesini Geliştirmek Yoluyla Sürdürülebilir İhracat Artışını Sağlamak

  2. İthalatta Haksız Rekabeti Önlemek, Ürün Güvenliği ve Girdi Tedarik Güvenliğini Sağlamak

  3. Ticari Hayatın Kolaylaştırılmasını Sağlamak, Ticaret Erbabını ve Tüketiciyi Korumak, Güçlendirmek, İş ve İşlemlerini Hızlandırmak

  4. Gümrük Hizmetlerinin Kolay ve Güvenli Bir Şekilde Sunulmasını Sağlamak

  5. Ulusal Hak Ve Menfaatlerimizin Işığında; İkili, Bölgesel, Çoklu ve Çok Taraflı Ticari ve Ekonomik İlişkilerimize ve İşbirliğimize Yön Vermek

  6. Serbest Bölgelerimizin Sağladığı Avantajlarla, Ülkemiz Yatırım Potansiyelinin Geliştirilerek Rekabetçi Yatırımların Yapılmasına Katkıda Bulunmak

  7. Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek

 • 1.1. Katma değeri ve rekabet gücü yüksek ürünlerin ihracat içindeki payı artırılacak ve ülkemizin küresel değer zincirindeki konumu güçlendirilecektir.

  1.2. İhracatta pazar ve ürün çeşitlendirmesi sağlanacaktır.

  1.3. e-ihracatı mikro girişimciler ve KOBİ’ler için daha kolay ve ulaşılabilir kılarak, e-ticaretin bir e-ihracat kanalı haline gelmesi ve ülkemizin küresel dış ticaret hacminden daha fazla pay alması sağlanacaktır.

  1.4. Ticari Kalite Denetimlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi ile tarım ürünlerinin ihraç pazarlarındaki kaliteli imajı korunacak ve uluslararası kalite standartlarını karşılaması sağlanacaktır.

  2.1. İthalatın yerli üretim üzerinde neden olduğu zarar ve tehditlere karşı uluslararası yükümlülüklerimiz çerçevesinde yerli üretimin korunması sağlanacaktır.

  2.2. Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ithal ürünlerin güvenliği sağlanacak, bu ürünlerin teknik mevzuatına uygunluğu ve güvenliğinin tespitine yönelik denetimlere ilişkin hukuki, teknik ve idari altyapı uluslararası yükümlülüklerimiz göz önünde bulundurularak geliştirilecektir.

  2.3. Ara malı ithalatı bağımlılığı azaltılacak, sanayinin girdi tedarikinde etkinlik, güvenlik ve süreklilik sağlanacaktır.

  3.1. Tarım ürünleri ticaretinin geliştirilmesine ve bu piyasadaki arz ve talep dengesinin sağlanmasına katkıda bulunulacaktır.

  3.2. Ticarete yönelik işlemlerin hızlı, kolay ve güvenli yapılması ve elektronik ticaretin gelişmesi sağlanacaktır.

  3.3. Tüketici bilincinin artırılması ve tüketicinin korunması sağlanacak Bakanlığımız sorumluluğunda bulunan tüketici ürünlerinde Piyasa Gözetimi ve Denetiminin etkinliği artırılacaktır.

  3.4. Esnaf ve sanatkârların rekabet güçleri ve kapasiteleri artırılacaktır.

  3.5. Kooperatifler ekonomik hayatın aktif kuruluşları haline getirilecektir.

  3.6. Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi ile kooperatifçilik bilinci artırılacak, kooperatifçiliğin faydaları anlatılarak yaygınlaştırma çalışmaları yürütülecektir.

  4.1. Gümrük işlemleri ticaret erbabı için daha hızlı ve kolay yapılır hale getirilecektir.

  4.2. Gümrük işlemlerini konu alan düzenlemelere ilişkin bilgiye kolay erişim sağlanacaktır.

  4.3. Kaçakçılıkla mücadelede etkinlik artırılacak; eşya, taşıt ve yolcu hareketlerini kontrol ederek ülke güvenliğine katkıda bulunulacaktır.

  4.4. Risk temelli kontroller etkinleştirilecek, sonradan kontrol sisteminde etkinlik ve seçicilik artırılacaktır.

  4.5. Tasfiye işlemlerinde etkinlik artırılacak ve tasfiye süreçleri hızlandırılacaktır.

  4.6. Gümrük işlemleri uluslararası düzeyde gerçekleştirilen girişimlerle daha hızlı ve kolay hale getirilecektir.

  5.1. “Yeni ürün, yeni pazar, yeni ihracatçı” ve küresel tedarik zincirlerinden daha fazla pay alınması hedeflerine yönelik olarak, pazara giriş eylem planları uygulamaya geçirilecek ve pazara giriş engelleri takip edilerek sorunların çözüme kavuşturulması desteklenecektir.

  5.2. Firmalarımızın pazarlara erişim imkânlarının iyileştirilmesi ve adil rekabet ortamında çalışmalarının sağlanması amacıyla ikili, bölgesel, çoklu ve çok taraflı platformlarda yabancı ülkeler ile diyalog güçlendirilecektir.

  5.3. Türkiye-Avrupa Birliği arasındaki mevcut Gümrük Birliği ile tarım ürünlerine ilişkin tercihli rejimin düzgün ve etkin işleyişi sağlanacak ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi çalışmaları sürdürülecektir.

  5.4. Üçüncü ülkeler ile Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) müzakereleri başlatılacak, mevcut anlaşmaların yeni nesil STA anlayışına uygun şekilde kapsamı genişletilecek ve akdedilen STA’ ların işleyişi takip edilecektir.

  5.5. Güvenli ürün arzının sağlanmasına yönelik teknik mevzuat uluslararası yükümlülüklerimiz göz önünde bulundurularak geliştirilecektir.

  5.6. Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve Revize Beş Yıllık Eylem Planı (2019-2023) uygulamaya konulacaktır.

  6.1. Serbest Bölgelere, ülke ekonomisinin ihtiyaç duyduğu stratejik ve yüksek katma değerli yatırımlar çekilerek ülkemizin rekabet gücüne sağlanan katkı artırılacaktır.

  6.2. Serbest Bölgelerde katma değerli üretime yönelik teknolojik ve Ar-Ge’ye dayalıfaaliyetler artırılarak ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır.

  7.1. Kurumsal altyapı güncel ihtiyaçlar dikkate alınarak geliştirilecektir.

  7.2. Bakanlığımızın bilişim altyapısı geliştirilerek daha kaliteli ve güvenli hizmet sunumuna olanak sağlanacaktır.

  7.3. Bakanlık Birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak etkili ve yenilikçi insan kaynakları politikalarıyla personelin nitelikleri artırılacaktır.

  7.4. Kurumsal risk yönetim kapasitesi ve iç kontrol uygulamaları geliştirilecektir.

  7.5. Kurumsal yönetim kapasitesi geliştirilecektir.

  7.6. Yurtdışı teşkilatının etkinliği ve faaliyetlerinin izlenebilirliği sürdürülebilir bir şekilde geliştirilecektir.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]