2019-2023 dönemi Karayolları Genel Müdürlüğü Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Kuruluşların kamu kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanması amacıyla, 24.12.2003 tarihinde 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Böylece kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler tespit etmek, performanslarını göstergeler ile ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamakla görevlendirilmiştir.

  Karayolları Genel Müdürlüğü, kaynakların stratejik amaçlar ve hedefler doğrultusunda kullanılabilmesi için 5018 sayılı kanun çerçevesinde 2007-2011 ile 2012-2016 dönemlerine ait stratejik planlarını uygulamıştır. 2017-2021 stratejik planı uygulamada iken Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemine geçiş sürecinde uygulamaya konulan 100 Günlük İcraat Programında, kamu idarelerinin 2019-2023 dönemi stratejik planlarını yeniden hazırlamalarına ilişkin eyleme yer verilmiştir. Bu kapsamda 2019-2023 Stratejik Plan çalışmalarının ilk aşamasını oluşturan İç Genelge, 13 Eylül 2018 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır. İç Genelge kapsamında kurumumuzun 2019-2023 Stratejik Plan çalışmaları başlatılmış, Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzuna (Sürüm 3) uygun olarak Strateji Geliştirme Kurulu oluşturulmuştur.

  Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda başlatılan 2019-2023 dönemi stratejik plan çalışmaları kapsamında, hizmet birimlerinin plan faaliyetlerine katılımlarının sağlanması amacı ile stratejik plan ekibi ve hazırlık programı oluşturulmuştur. Bu ekip tarafından katılımcı yöntemlerle Karayolları Genel Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı hazırlanmıştır. Kurumumuzun misyonu “Yol kullanıcılarının, güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım ihtiyacını karşılamak için diğer ulaşım sistemleriyle uyumlu olarak sorumluluk alanındaki yol ağını planlamak, projelendirmek, inşa etmek, bakım ve işletmesini yapmaktır” olarak, vizyonu ise “Güvenli, zamanında ulaştıran, çevreye duyarlı konforlu yollar” şeklinde belirlenmiştir. Plan dönemi içinde belirlenen vizyona ulaşmak için öncelikli “5 Stratejik Amaç”, bu amaçlara ulaşmak için ölçülebilir göstergelere dayalı “23 Hedef” tespit edilmiştir.

  Karayollarının mevcut durumu ile gelecekteki muhtemel gelişmeler değerlendirilerek, kurumumuzun daha verimli çalışması yönünde politika ve stratejiler belirlenmesine imkan sağlayan 2019-2023 Stratejik Plan çalışmalarına emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, hazırlanan planın Genel Müdürlüğümüz için iyi bir yol haritası olmasını, ülkemizin gelişmesine katkı sağlamasını ve başarı ile uygulanmasını dilerim.

  Abdulkadir URALOĞLU

  Karayolları Genel Müdürü

 • A1. Artan yük ve yolcu taşımacılığı talebini karşılayacak güvenli ve konforlu karayolları yapmak ve geliştirmek

  A2. Karayolları ağının korunması, iyileştirilmesi ve yönetilmesini sağlamak

  A3. Karayolları ağının trafik güvenliğini artırmak

  A4. Kurumsal kapasiteyi artırmak

  A5. Karayolu kaynaklı çevresel etkileri azaltan, enerji verimliliğini artıran, tarihi ve kültürel varlıkları koruyan çalışmalar yapmak

 • H1.1- Karayolu fiziki ve geometrik standartları iyileştirilecek ve geliştirilecektir.

  H1.2- Karayolu fiziki ve geometrik standartları iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik her türlü harita, proje ve kamulaştırma hizmeti yapılacaktır.

  H1.3- Karayolu ağının erişme kontrollü ve geçiş ücretli olarak alternatif finans kaynakları kullanılarak geliştirilmesi sağlanacaktır.

  H1.4- Önemli koridorlar üzerinde coğrafi engelleri aşacak özellik arz eden büyük sanat yapılarına yönelik önemli projeler hayata geçirilecektir.

  H1.5- Çağdaş metot, malzeme ve teknolojilerle güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir karayolu yapılmasına yönelik olarak ihtiyaç duyulan araştırma mühendislik hizmetleri, beklenen kaliteyi sağlayacak şekilde sürdürülecektir.

  H1.6- 11. Kalkınma Planının 339 nolu “Öncelikli sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda trafik akış darboğazlarının giderilmesi ve trafik akışının ihtiyaç duyulan hizmet seviyesinde sürdürülmesi yoluyla mevcut karayolu ağının daha verimli ve güvenli kullanılması sağlanacaktır” politikası kapsamında yer alan projeler tamamlanacaktır.

  H1.7- Karayolu ağının erişme kontrollü ve geçiş ücretli olarak alternatif finans kaynakları kullanılarak geliştirilmesi amacıyla 6 adet otoyol projesinin ihalesi gerçekleştirilerek yapım çalışmalarına başlanacaktır.

  H2.1- Yol bakım, onarım ve otoyol büyük onarım hizmetlerinin standartları her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yükseltilecektir.

  H2.2- Sismik onarım gerektiren köprülerin güçlendirilmesi önceliklendirilerek gerçekleştirilecektir.

  H2.3- Üstyapı Yönetim Sisteminin geliştirilmesi sağlanacaktır.

  H2.4- Karayolu ağı üzerinde yürütülen kar ve buzla mücadele, afet, bakım ve onarım çalışmalarında, uygun malzeme ve çağdaş ekipman kullanılmasını sağlamaya yönelik gerekli tedbirler alınacaktır.

  H2.5- Karayollarında Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.

  H3.1- Devlet yolu ve il yolu ağında trafik güvenliğini arttırıcı önlemler alınacak ve sürekliliği sağlanarak geliştirilecektir.

  H3.2- Otoyol ağı üzerinde trafik güvenliğini arttırıcı önlemler alınacaktır.

  H3.3- Karayolları denetim istasyonlarında fiziki iyileştirme yapılacak ve Ağırlık ve Boyut Kontrol Sistemleri kurulacaktır.

  H4.1- Bilgi iletişim altyapısından yararlanılarak karar destek ve yönetim sistemleri geliştirilecek, etkin kullanımları sağlanacaktır.

  H4.2- Kurum personelinin kişisel ve mesleki gelişimi sağlanacaktır.

  H4.3- Trafik ve ulaşım bilgilerinin zamanında, güvenilir ve sürekli olarak elde edilmesine ilişkin çalışmalar yapılacaktır.

  H5.1- İnsan ve çevreye duyarlı, sürdürülebilir yolların artırılmasına ilişkin araştırma ve dizayn çalışmaları sürdürülecektir.

  H5.2- Karayollarında erozyon kontrolü çalışmaları yapılarak, uygulama aşamasında mevcut ve yeni projelendirilecek yollarda insan ve çevreyi gözeten peyzaj çalışmaları yapılacaktır.

  H5.3- Mevcut tüm tesislerde enerji tasarrufuna ilişkin tedbirler alınacak, güçlendirme, yapım, bakım ve onarım hizmetleri tamamlanacaktır.

  H5.4- Karayolları malzeme ocakları ve tesislerin çevresel etkileri belirlenecek ve ilgili çalışmalar yapılacaktır.

  H5.5- Tarihi köprülerin yakın çevresi ile birlikte restore edilerek korunması ve cazibe merkezi haline getirilmesi sağlanarak, koruma bilincinin oluşturulmasına katkıda bulunulacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]