2020-2024 dönemi İstanbul Medeniyet Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • İnsan ve medeniyet odaklı yeni nesil üniversitemizin gayesi, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu meslek sahiplerini ve ilim dünyasında söz sahibi olacak uzmanları yetiştirmektir. Bu da ancak yakın ve uzak hedeflerin şimdiden belirlenmesi ve bir plân dâhilinde hayata geçirilmesiyle mümkündür.

  Bu amaçla Üniversitemiz 2020-2024 Stratejik Planı, Türkiye Kalkınma Planları, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi’ne uygun olarak hazırlanmıştır. Üniversitemiz mensuplarının medeniyet misyonuyla ve bilimsel güven ortamıyla buluşturulmasında; yeterli ve güçlü alt yapı, saygın ve seçkin akademik kadro, özgür çalışma ortamı, üretken iletişim ve etkin işbirliği sağlanmasında; herkesin kendini değerli hissedeceği, mensubiyetinden onur duyacağı, akademik ideallerini, bilim ve araştırma hayallerini gerçekleştirme hedeflerine ulaşmasında 2020-2024 Stratejik Planımızın iyi bir rehber olması dileğiyle, planlama sürecinde gerekli katkı ve desteği sağlayan tüm çalışanlarımıza, paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunarım.


                                                                                                 PROF. DR. GÜLFETTİN ÇELİK

                                                                                                REKTÖR

 • A1- Eğitim - öğretim faaliyetlerini geliştirmek/güçlendirmek.

  A2- Toplum ve sektörün öncelikli ihtiyaçlarını karşılayan nitelikli eğitim programlarına sahip olmak.

  A3- Bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetlerini güçlendirmek.

  A4- Yenilikçi ve girişimci üniversite anlayışını geliştirerek; kaynak üreten, verimli ve etkin bir finansal yapı kurmak.

  A5- Araştırma üniversitesi kimliğini yerleştirmek.

  A6- Kültür, sanat, sağlık ve çevreye katkı hizmetlerinin geliştirilmesi.

  A7- Kurumsallaşmayı güçlendirmek ve sürdürebilirliğini sağlamak.

 • H1.1- Yürütülmekte olan eğitim programlarının 2024 yılı sonuna kadar öğrencilerin tercihlerinde devlet üniversiteleri içerisinde ilk 10 da yer alması sağlanacaktır.

  H1.2- Lisansüstü programların sayısını 2024 yılı sonuna kadar 115’e çıkarmak.

  H1.3- Üniversitemiz mevcut eğitim-öğretim altyapısını % 40 oranında geliştirmek.

  H1.4- Ulusal ve uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenci, akademik ve idari personel sayısını her yıl % 20 artırmak.

  H2.1- 2024 yılı sonuna kadar lisans programlarına kayıtlı yabancı öğrenci sayısını en az iki katına çıkarmak.

  H2.2- Programların sunduğu öğrenme deneyimleri açısından öğrencilerin memnuniyet oranını en az % 70’e çıkarmak.

  H3.1- Üniversitemizin fiziki ve teknolojik araştırma altyapısını 2024 yılı sonuna kadar % 50 oranında tamamlamak.

  H3.2- SCI, SCIE, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde yayın sayısını öğretim elemanı başına 0,5 adet/yıl seviyesine çıkarmak.

  H3.3- Sanayi ve ticaret kuruluşları, yerel yönetimler, merkezi kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılan ortak araştırma proje sayısını %25 artırmak.

  H4.1- 2023 yılı itibariyle Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde ilk 50 de yer almak.

  H5.1- Öğretim elemanlarının katılım sağladığı araştırma faaliyeti ile bilimsel etkinlik sayısınınyılda 2’ye çıkartılmasını sağlamak.

  H5.2- Üniversite bünyesinde tüm fakültelerin her yıl en az iki tane uluslararası veya ulusal düzeyde bilimsel sempozyum, konferans, seminer, panel vb. etkinlik düzenlemesi.

  H5.3- Ulusal ve uluslararası paydaşlara dayalı araştırma işbirliği oranını en az %20’ye çıkarmak.

  H6.1- Kültür, sanat, sağlık ve çevre konularında sosyal sorumluluk projelerinin sayısını her yıl %10 artırmak.

  H7.1- İnsan kaynaklarını sürekli geliştirmek, kurum kültürünü yerleştirmek ve personelin kuruma bağlılığını artırmak amacıyla yılda en az 5 etkinliğin düzenlenmesi.

  H7.2- Öğrencilerin kariyer gelişimlerinin destekleyecek etkinliklerin ve rehberlik hizmetlerinin nitelik ve niceliğini artırmak.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]