2019-2023 dönemi Gençlik ve Spor Bakanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle birlikte, ülkemiz önemli bir değişim sürecini gerçekleştirmiştir. Yaşanan değişimin bir gereği olarak kamu yönetimi de yeniden yapılandırılmıştır. Bu sayede; aksayan bürokratik yapı değiştirilmiş, dinamik ve yenilikçi bir düzen oluşturulmuştur. Böylece; kaynakların daha etkili, daha ekonomik ve verimli olarak kullanılması sağlanmıştır.

  Son yıllarda dünyada yaşanan hızlı değişime uygun olarak ülkemizde yeni yönetim anlayışına geçilmesi; ülkemizin gelişmeye devam etmesi ve kurumlarımızın çalışması bakımından bir zorunluluktu.

  Yeni yönetim anlayışının kamu yönetimine tam olarak nüfuz edebilmesi için stratejik yönetim ve planlama, en temel ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır.

  Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 2019-2023 Stratejik Planı ile halen yürütmekte olduğumuz gençliğe yönelik proje ve faaliyetlerimizi, spor alanındaki tesisleşme hamlesi ve sportif başarılarımız ile kredi, burs ve yurt hizmetlerimizde gerçekleştirdiğimiz gelişmeleri daha ileri seviyelere taşıma kararlılığındayız.

  Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması yolunun gençlerimizden geçtiğine inanıyoruz.

  Bu hedeflere ulaşmanın ne kadar büyük bir zorluk içerdiğinin ve ülkemizin, başarımız sayesinde ne kadar büyük bir katma değer elde edebileceğinin farkındayız. Amacımız, hazırladığımız Stratejik Plan ile geleceği kazanmak için bugünden mücadeleye başlamaktır.

  Gençlik ve Spor Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı bu amaçla ve vizyonla ortaya konulmuştur. Planımızda yer alan gençliğe yönelik hizmet ve faaliyetler, gençleri geleceğe hazırlarken aynı zamanda yenilikçi ve rekabetçi bir düzeye ulaşmalarını hedeflemektedir.

  Ayrıca sportif olarak ülkemizin uluslararası alanda başarılı ve nitelikli bir şekilde temsil edilmesi temel amaçlarımızdan biridir. Yurt, kredi ve burs hizmetlerinde ise bir yandan gençlerimizin ekonomik açıdan desteklenmesi diğer taraftan ise eğitimleri boyunca güvenli, konforlu ve sağlıklı ortamlarda barınmalarının sağlanması amaçlanmıştır.

  2019-2023 Stratejik Planımızın hazırlanması sürecinde bize destek olan iç ve dış paydaşlarımız ile Plan çalışmalarında görev alan Bakanlığımız personeline teşekkür eder; Stratejik Planımızın Bakanlığımız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını dilerim.

  Dr. Mehmet Muharrem KASAPOĞLU

  Gençlik ve Spor Bakanı

 • 1. Proje ve faaliyetler ile gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak.

  2. Yükseköğrenim öğrencilerinin yaşam kalitesini yükseltecek şekilde güvenli, sağlıklı ve konforlu ortamlarda barınma ve beslenme hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile finansal hizmet, süreç ve sistemlerini geliştirmek, etkinlik ve verimliliğini artırmak.

  3. Spor hizmet ve faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile uluslararası alanda sportif başarıların artırılmasını sağlamak.

  4. Gençlerin beklenti ve ihtiyaçları ile gençlik ve spor alanında yapılacak araştırmalar doğrultusunda gençlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımını artırmak amacıyla eğitimler, projeler ile çalışmaları düzenlemek ve desteklemek.

  5. Ülkemiz kaynaklarını etkin kullanarak kaliteli, güvenli, konforlu yurtlar ile gençlik ve spor tesisleri yapmak.

  6. Gençlik ve spor alanlarında uluslararası gelişmeleri takip etmek suretiyle Bakanlığın uluslararası kurumlarla ilişkilerini ve iletişimini güçlendirmek; bu amaçla yurt içi ve yurt dışındaki uluslararası organizasyonları yürütmek, var olan organizasyon ve benzeri etkinliklere katılarak ülkenin temsilini etkin bir şekilde gerçekleştirmek.

 • 1.1. Gençlik Merkezlerinin kapasitelerini geliştirerek etkinliğini artırmak.

  1.2. Gençlik Kamplarının kapasitelerini geliştirerek, daha etkin bir yapıya kavuşturmak.

  1.3. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası ile kültür ve sanat etkinliklerine ilişkin farkındalığı artırarak daha fazla gence ulaşmak.

  1.4. Yurt içi ve yurt dışında gençlere yönelik uluslararası faaliyetler düzenleyerek bunlara katılımı artırmak.

  1.5. Gençlerin sorun, ilgi, ihtiyaçları ve beklentilerini tespit edip çözüm üretmek için Sivil Toplum Kuruluşları ile daha etkin işbirliği yapmak.

  2.1. Yurt yatak kapasitesini artırmak.

  2.2. Yurtların konforunu artırarak öğrencilere kaliteli yaşam ortamları sunmak.

  2.3. Öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenmelerine katkı sağlamak.

  2.4. Kredi ve burs verme süreç ve imkânlarını iyileştirmek ve geliştirmek.

  2.5. Vergi muafiyeti tanınan vakıf ve kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğrenim yurtlarındaki öğrencilere beslenme ve barınma yardımı yapmak.

  2.6. Yurtlarda sunulan eğitim, sosyal, kültürel ve sportif  faaliyetlerin niteliğini artırmak ve öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlamak.

  3.1. Vatandaşların spor tesislerinden daha fazla yararlanmasını sağlamak.

  3.2. Öğrencilerin en az bir spor branşında lisanslı olarak spor yapmasını sağlamak.

  3.3. Engellilerin sportif faaliyetlere aktif katılımını artırmak.

  3.4. Spor kulüplerinin yapısını güçlendirmek.

  3.6. Yetenekli sporcuları tespit etmek ve spora yönlendirilmelerini sağlamak.

  4.1. Gençlik ve spor alanına ilişkin uygulanan proje ve çalışmalar ile katılımcı ve faydalanıcı genç sayısını artırmak.

  4.2. Gençlik ve spor alanına ilişkin paydaşlar tarafından sunulan projeleri desteklemek ve etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalar yürütmek.

  4.3. Eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında gençlik alanında çalışanlara ve gençlere yönelik eğitim, kurs, uzmanlık programları, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler gerçekleştirmek ve desteklemek.

  4.4. Gençliğe yönelik yürütülen ve desteklenen tarihi ve kültürel mirasımızı tanıtıcı hareketlilik çalışmaları ile bilim, kültür ve sanat faaliyetlerini artırmak.

  4.5. Gençlik alanında yapılan ve desteklenen inceleme, araştırma ve yayın sayısını artırmak.

  4.6. Gençlerin gönüllülük faaliyetlerine katılımlarını teşvik etmek ve gönüllülük faaliyetlerini desteklemek.

  5.1. Yeni yurtlar, gençlik merkezleri ve spor tesisleri yapmak.

  6.1. Gençlik ve spor alanında iç ve dış paydaşlarla koordinasyon sağlayarak uluslararası faaliyetlerin düzenlenmesini sağlamak, nitelikli uluslararası organizasyonların ülkemizde yapılması ve sayısının arttırılması için çalışmalar yürütmek.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]