2020-2024 dönemi Kayseri Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Kadim bir kültür ve ilim merkezi olan (makarr-ı ulema – alimler şehri), ticarette binlerce yıldır kendini ispat etmiş ve son yıllarda da ülkemizin önemli sanayi ve turizm merkezi konumuna gelmiş olan şehrimizde, şehrin adını taşıyan Kayseri Üniversitesi 2018 yılında kurulmuştur. Üniversitemizin hâlihazırda yedisi ilçelerde dördü ise Kayseri merkezde olmak üzere toplam 11 meslek yüksekokulu, üçü faal olmak üzere toplam dört fakültesi ile yüksek lisans ve doktora çalışmalarının yapıldığı bir lisansüstü eğitim enstitüsü bulunmaktadır. Sahip olduğu bu akademik format ile Kayseri Üniversitesi, uygulama ve proje odaklı, iş dünyası ile bütünleşen, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan ve nitelikli insan kaynağı yetiştirerek toplumsal fayda oluşturan bir üniversite konumundadır.

  Kayseri ilinin ismini taşıyan Kayseri Üniversitesi, şehrin üniversitesi olarak; eğitim, bilim, kültür, sanat, turizm, sanayi ve ticaret gibi her alanda dinamik bir yapı içerisinde şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa katkı sağlama amacındadır. Bu bağlamda, önümüzdeki dönemlerde daha nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sağlayabilmek amacıyla özellikle organize sanayi bölgelerinde nitelikli mesleki eğitim veren meslek yüksekokullarının kurulması planlanmaktadır. Küresel rekabetin hızla arttığı günümüz ekonomik koşullarında ülkelerin bulundukları coğrafyalarda oluşturdukları katkılar da son derece önem kazanmaktadır. Kayseri Üniversitesi bir taraftan iş dünyası ile entegrasyonu oluşturarak ülkemizde iş dünyasının gereksinimlerine cevap verebilecek nitelikte insan kaynağının yetişmesine, diğer taraftan da başta Türkiye ile kültürel ve coğrafik yakınlığı bulunan ülkelerden olmak üzere uluslararası öğrencilerin öğrenim görmesine fırsatlar oluşturarak, ülkemizin başta bölgesel olmak üzere küresel gücüne de katkılar sağlayacaktır.

  Henüz yolun başındayız; fakat nitelikli, ciddi bir eğitim ve öğretim anlayışıyla ve akademik faaliyetler ile projeler üreterek öğretim elemanlarımız, öğrencilerimiz, idari personelimiz ve tüm Kayseri şehri ile el ele vererek, Kayseri Üniversitesi’ni Türkiye’nin ve Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın saygın üniversitelerinden biri haline getirmek için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Bu amaçla, üniversitemizin kuruluşundan hemen sonra harekete geçerek stratejik planımızı hazırladık. Stratejik plan çalışması sürecinde, başta üniversitemizin akademik ve idari personeli olmak üzere desteği olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, Kayseri Üniversitesi 2020-2024 Stratejik Planı’nın amaç ve hedeflerine ulaşması temennisiyle saygılarımı sunarım.

  Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA
  Rektör

 • A1- Eğitim ve öğretim kalitesini geliştirerek ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmek

  A2- Üniversitenin değişen koşullara uyumunu sağlayacak kurumsal kapasite ve kültür altyapısını oluşturmak

  A3- Toplumun farklı kesimleri ile işbirliği içerisinde girişimci ve proje odaklı çalışmayı benimsemek ve akademik faaliyetlerde bulunmak

 • H1.1- Öğrenme ve sosyal yaşam ortamları geliştirerek, öğrencilerin akademik ve bireysel gelişimini desteklemek

  H1.2- Öğretim programlarının etkinlik ve verimliliklerini artırmak

  H1.3- Öğretimi derslik dışına taşımak ve deneyimsel yöntemleri geliştirmek

  H1.4- Öğretim elemanlarının niteliğini geliştirmek

  H1.5- Öğrenci değişim programları için altyapı oluşturmak

  H2.1- Üniversitenin tanınırlığını artırmak

  H2.2- Yerleşkelerin altyapı ve fiziksel olanaklarını iyileştirmek

  H2.3- Yönetim bilişim alt yapısını oluşturmak

  H2.4- Aidiyet ve bağlılık duygusunu geliştirmek

  H3.1- Öğretim elemanlarının ve akademik faaliyetlerin sayısını artırmak

  H3.2- Proje üretme kültürünü oluşturmak ve yaygınlaştırmak

  H3.3- Üniversitenin üretme potansiyelini ekonominin ve toplumun yararına sunmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]