2019-2023 dönemi Meteoroloji Genel Müdürlüğü Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dünya üzerindeki meteorolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek, gözlemlerin yapılması, tahmin ve uyarıların yayınlanmasının yanı sıra meteoroloji alanında çeşitli konularda araştırma çalışmalarını yürütmekle görevli ve yetkili olan Ülkemizdeki tek kamu idaresidir.

  Hizmet sunduğumuz ana sektörler olan ulaştırma, savunma ve tarımın yanında meteorolojik ihtiyaçları gün geçtikçe artan turizm, sanayi, enerji, afet yönetimi, şehircilik, adalet, tıp ve çevre başta olmak üzere pek çok bilimsel, ekonomik ve sosyal konu Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hizmet alanına girmektedir.

  Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuruluşundan itibaren kendisine verilen görevleri yerine getirme çabasıyla, meteoroloji alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, gözlem, tahmin ve uyarı sistemlerindeki yenilikleri ülkemiz şartlarında değerlendirip uygulamaya geçirerek milli ekonomiye, toplumsal refaha, can ve mal güvenliğinin sağlanmasına ve hayat kalitesinin arttırılmasına katkı sağlamaya çalışmaktadır.

  Ülkemizde daha kaliteli hizmet için güçlü kurumsal yapılar oluşturma amacıyla özellikle planlama konusunda yeni yöntemler kullanılmaya başlanmış, geleneksel planlama anlayışından modern planlama anlayışına geçilmiş ve bu doğrultuda özellikle mali yönetim alanında büyük değişimler yaşanmıştır.

  Meteoroloji Genel Müdürlüğünün stratejik yönetim anlayışını benimsemiş, kaynaklarını etkin, ekonomik ve verimli kullanan, şeffaf ve hesap verebilen, performansını izleyen, uluslararası alanda etkin, konusuyla ilgili bilimsel çalışmalarda başarılı örnek bir kamu idaresi olması, çalışmalarımızın temel amacını oluşturmaktadır. Bu sebeple Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2019–2023 Stratejik Planının, anılan amaçlar doğrultusunda atılmış sağlam bir adım olduğu inancıyla planın hazırlanmasında bizlerden katkılarını esirgemeyen tüm paydaşlarımıza ve çalışmalarda emeği geçen personelimize teşekkür eder, uygulamada başarılar dilerim.

  Volkan Mutlu COŞKUN

  Genel Müdür

 • A1- Meteorolojik Ürün ve Hizmetleri Üretmek ve Geliştirmek

  A2- Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek ve Uluslararası Etkinliği Artırmak

 • H1.1- Tahmin tutarlılıklarını uzun yıllar ortalamalarının üzerinde gerçekleştirmek

  H1.2- Tarımsal meteoroloji, atmosfer modelleri, meteorolojik karakterli doğal afetler ve hidrometeoroloji konularında ürün geliştirmek

  H1.3- Gözlem ağını teknolojik gelişmeler ve artan ihtiyaçlar doğrultusunda iyileştirmek, genişletmek ve yüksek verimlilikle işletmek

  H1.4- Ulusal ve bölgesel ölçekte iklim değişikliğini izlemek üzere çalışmaları yapmak

  H2.1- İnsan kaynaklarını etkin ve verimli yönetmek

  H2.2- Bölgesel ve ikili işbirliklerini artırmak

  H2.3:Bilişim sistemlerini idame, yenileme ve geliştirme çalışmaları yaparak ürün ve hizmet sunumunu iyileştirmek

  H2.4:Kurumun fiziki altyapısını iyileştirmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]