2019-2023 dönemi Strateji ve Bütçe Başkanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle birlikte kamu idarelerinin yeniden yapılanma süreci kapsamında; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması yoluyla etkinliğin sağlandığı, bürokrasinin azaltılarak kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarının nitelikli katkı ve katılım
  sunabilmelerine imkân veren bir yapı kurulmuştur.


  24 Temmuz 2018 tarihli ve 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Başkanlığımıza başta kalkınma planı olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı Programı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı gibi üst politika dokümanlarını hazırlama yanında merkezi yönetim bütçesi hazırlık ve uygulama süreci görevi verilmiştir. Böylece, kaynak tahsisi sürecinin etkin bir şekilde yürütülmesi amaçlanmıştır.


  Başkanlığımız önümüzdeki beş yıllık dönemde, sürekli ve düzenli veri akışının sağlanarak bilgiye dönüştürüldüğü, araştırma, analiz ve anlık raporlamaların yapıldığı, idarelerin kurumsal kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olunduğu, kamu kesiminin kaynak tahsisinin etkililik, ekonomiklik ve verimlilik esaslarına uygun olarak işletildiği, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını da kapsayan sahadaki taleplerin bütünlük içerisinde politika ve strateji belirleme süreçlerine yansıtıldığı, ekonomiye ilişkin kısa, orta ve uzun vadeli perspektifler içeren analizlerin yürütüldüğü, kamu kurumlarına yönelik rehberlik fonksiyonunun başarıyla yerine getirildiği bir kurum olarak faaliyetlerini sürdürecektir. Kamuda stratejik yönetim sürecinin uyumlaştırma birimi olarak idaremiz, kurumsal dokümanların (stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu) bütçe ve temel politika belgeleriyle ilişkilendirilmesinde etkin bir rol oynayarak bütüncül politika üretimi ile uygulama sonuçlarının izlenmesi ve raporlanmasına hizmet edecektir. Ayrıca, İSEDAK sekretarya hizmetleri, bölgesel, çok taraflı ve ikili uluslararası ilişkiler ile kalkınma işbirliği faaliyetleri Başkanlığımızca etkin bir şekilde yürütülecektir.


  Gerek iç gerekse dış paydaşlarımızın aktif katkı ve katılımı ile hazırlanan ve 2019 yılı Temmuz ayında yürürlüğe giren On Birinci Kalkınma Planı politika ve öncelikleri doğrultusunda revize edilen
  Başkanlığımızın 2019-2023 Stratejik Planı; “Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınma sürecinin başarıyla sürdürülmesinde öncü ve etkili, teknolojik altyapı ve insan kaynağı açısından güçlü ve yenilikçi, uluslararası işbirliği perspektifine sahip bir kurum olmak” bakış açısı ile ülkemizin yeni vizyonuna strateji ve politika üretimi bağlamında öncü rol üstlenerek katkıda bulunacaktır.


  Bu çerçevede, gelecek beş yıllık süreçte ortaya konulan vizyon ve misyonumuza ulaşmak için 6 amaç, 20 hedef ve 64 performans göstergesi belirlenmiştir. Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2019-2023 Stratejik Planının hazırlık safhasına katkıda bulunan ve emeği geçen herkese en içten teşekkürlerimi sunar; Planın Başkanlığımıza ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim.

  Naci AĞBAL
  Başkan

 • AMAÇ 1: Temel politika belgelerini hazırlama etkinliğini artırmak.

  AMAÇ 2: Kamuda kaynak tahsisinin etkinliğini artırmak.

  AMAÇ 3: Temel politika belgeleri ve kaynak tahsisini etkin bir şekilde uygulamak, izlemek ve
  değerlendirmek.

  AMAÇ 4: Ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında karar süreçlerine destek sağlayacak kısa, orta ve
  uzun vadeli tahmin, analiz ve araştırma çalışmalarını etkin bir şekilde yürütmek.

  AMAÇ 5: İSEDAK uluslararası sekretarya hizmetleri ve kalkınma işbirliği çalışmalarının etkinliğini
  artırmak.

  AMAÇ 6: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek. • Hedef 1.1: Plan ve programların hazırlık aşamasındaki süreçler iyileştirilerek temel politika
  belgelerinin uygulama etkinliği artırılacaktır.
  Hedef 1.2: 2030 Gündeminin ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının (SKA) uygulama süreci
  koordine edilerek temel politika ve sektörel strateji belgelerine yansıtılması sağlanacaktır.

  Hedef 2.1: Program bütçe sistemine geçilecektir.
  Hedef 2.2: Kamuda stratejik yönetim uygulamasının etkinliği artırılacaktır.
  Hedef 2.3: Mali disiplin ve tasarruf anlayışı çerçevesinde kamu kaynakları öncelikli alanlara
  yönlendirilecektir.
  Hedef 2.4: Kamuda insan kaynağı tahsis sürecinin etkinliği artırılacaktır.

  Hedef 3.1: Kamu kaynak tahsisinin izleme ve değerlendirme etkinliği artırılacaktır.
  Hedef 3.2: Plan ve programların izleme ve değerlendirme altyapısı geliştirilecektir.

  Hedef 4.1: Başkanlığın sektörel izleme, analiz ve araştırma kapasitesi artırılacaktır.
  Hedef 4.2: Büyük veri temelli politika ve etki analizi çalışmaları yapılacaktır.
  Hedef 4.3: Uluslararası piyasalar ve Türkiye ekonomisine ilişkin izleme ve değerlendirme
  çalışmaları yapılacaktır.
  Hedef 4.4: Kalkınma planı ve diğer üst politika belgelerindeki stratejik öncelikler doğrultusunda
  somut politika önerileri geliştirmek üzere konjonktürel gelişmeler ile ekonomik ve sosyal kalkınma
  konularında araştırma ve etkinlikler yapılacaktır.
  Hedef 4.5: Ekonomik ve sosyal yapısal gelişmeler takip edilerek bu alanlarda kısa, orta ve uzun
  dönemli öngörü oluşturmaya yönelik mevcut modelleme altyapısı geliştirilecektir.

  Hedef 5.1: İSEDAK çalışmalarının etkinliği artırılacaktır.
  Hedef 5.2: Uluslararası kalkınma işbirliği kapasitesi geliştirilerek bu alandaki çalışmaların etkinliği
  artırılacaktır.

  Hedef 6.1: Başkanlığımızın, kurumsal hafızasının korunması, geliştirilmesi, bilgi yönetimi
  hizmetlerinin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sunulması sağlanacaktır.
  Hedef 6.2: Başkanlığın bilişim hizmetlerinin etkinliği artırılacaktır.
  Hedef 6.3: Personel Bilgi Sisteminin etkin kullanımı sağlanacak ve buna bağlı bir performans
  değerlendirme sistemi oluşturulacaktır.
  Hedef 6.4: Başkanlığımızda; kurumsal gelişim araçları ve tüm eğitim süreçleri etkin uygulama ve
  izleme mekanizmalarıyla güçlendirilecektir.
  Hedef 6.5: Kurumsal stratejik yönetim süreçleri güçlendirilecektir.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]