2020-2024 dönemi Sakarya Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Üniversiteler eğitim, araştırma ve toplumsal yarar başlıklarında toplanan fonksiyonları yerine getirmeyi hedefleyen kurumlardır. Bu bağlamda üniversitelerden beklenen şey, ülke ve bölge kalkınma hedeflerine uyumlu bir şekilde önceliklerini belirlemesi, mevcut potansiyelini en etkin şekilde harekete geçirmesi ve gerekli iyileştirmeleri de zamanında yapmasıdır. Kurumun yenilenmesi her seviyede liderliğe, çalışanların hedefleri benimsemesine ve trendlere üniversite olarak uyum sağlanmasına bağlıdır. Bütün bunlar için kurumu tanımak gerekir. Kurumu tanıma ise sadece güçlü yanları ve imkânları/fırsatları değil aynı zamanda zayıflıkları ve tehditleri de yansız bir şekilde belirlemeyi gerektirir. Stratejik planların hazırlığında ihmal edilmemesi gereken hususlardan biri şüphesiz ki tüm paydaşların sürece dâhil edilmesidir. İçe kapalı bir tutumla oluşturulan stratejik planların rafta kalması mukadderdir. Hem stratejik planın kurumu ileriye taşıyacak unsurları barındırması hem de nihai başarısı kurumun tüm çalışanlarının hedefleri sahiplenmesine, hedefler konusunda kenetlenmesine ve araçlar hususunda da belirsizliğin ve çekincenin bulunmamasına bağlıdır.

  Beş amaç kapsamında belirlenen hedeflerden ve faaliyetlerden oluşan Sakarya Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024) ile inanıyorum ki bölgemizin ve ülkemizin parlayan yıldızlarından biri olan Sakarya Üniversitesi, üstünlüklerini korumakla kalmayacak onları geliştirecek ve üniversite fonksiyonlarının tamamında çok daha ileri seviyeleri elde edecektir. Stratejik planın hazırlanmasında görev alan Strateji Geliştirme Kurulu, Stratejik Planlama Ekibi, Çalışma grupları (Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Kurumsal Yönetim Strateji Geliştirme Çalışma Grupları) ve Kalite Elçilerine (Birim Kalite Temsilcileri) teşekkür ederim. Kurum çalışanlarının hedeflere ulaşma çabasına desteklerinin kesintisiz devam edeceği inancımla Stratejik Planın hayırlara vesile olmasını dilerim.

  Prof. Dr. Fatih SAVAŞAN
  Rektör

 • Amaç 1 - Öğrenciye 21.yüzyıl becerilerini kazandıracak yönde, başarılı öğrenciyi ve eğiticiyi geliştiren, hayat boyu öğrenmeyi destekleyen öğrenci merkezli eğitim-öğretim programları yoluyla edindiği bilgileri uygulamaya dönüştürebilen, ihtiyaç duyulan yetkinliklere sahip lisans ve lisansüstü öğrenciler mezun etmek ve uluslararasılaşmanın yaygınlaşmasını sağlamak.

  Amaç 2 - Lisansüstü eğitim programlarını ülkenin gereksinim ve potansiyellerini göz önünde bulundurarak araştırmageliştirmeyi destekleyecek şekilde geliştirmek ve başarılı öğrencilerin lisansüstü eğitime teşvik edilmesini sağlamak.

  Amaç 3 - Üniversitedeki bilgi birikiminin ve araştırma potansiyelinin, ulusal ve uluslararası paydaşlar ve sanayi ile bütünleşik araştırma-geliştirme faaliyetleri yoluyla sanayinin ve toplumun problemlerinin çözümüne yönelik çıktılara, katma değeri yüksek sosyo-ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürülmesini sağlamak.

  Amaç 4 - Sorumlu üniversiteyi gerçekleştirmek üzere eğitimin geliştirilmesi, sıhhi koşullar, yenilenebilir enerji, insan odaklı toplumsal gelişme, eşitsizliklerin azaltılması, insani gelişmişlik, sorumlu tüketim ve üretim, çevrenin korunması ilkelerini dikkate alarak eğitim, sağlık, sosyal ve çevre alanlarında duyarlı uygulamalar gerçekleştirmek.

  Amaç 5 - Üniversitenin iç ve dış paydaşlarıyla ilişkilerini güçlendirerek kamu yönetiminde hesap verebilirliği, ekonomik sürdürülebilirliği ve hizmet kalitesini güvence altına almak.

 • Hedef 1.1 - Öğrenmeyi öğrenme ile hayat boyu öğrenmeyi güçlendirmek için eğitimde yeni teknolojileri (mobil öğrenme, yeni nesil LMS, yapay zeka, açık içerik vb.) yaygın olarak kullanmak ve programlar arası geçirgenliği arttırmak üzere uzaktan veya karma eğitim programlarını sürdürmek ve yandal, çift anadal seçeneklerini ve akredite program sayısını arttırmak.
  Hedef 1.2 - 21.yüzyıl becerilerine sahip, girişimci ve iş deneyimi olan mezun sayısını arttırmak üzere sektör dersleri açmak, uygulamalı eğitim modellerini güçlendirmek ve bu amaçla danışma kurullarının ve mezunlarla ilişkilerin etkililiğini arttırmak.
  Hedef 1.3 - Öğrencilerin sosyal-girişimcilik becerilerini geliştirmek üzere boş vakitlerini üniversitenin laboratuvarlarında, kütüphanelerinde geçirmelerine yönelik motivasyonlarını arttırmak, öğrencilerin yönetime katılma deneyimlerini güçlendirmek ve kariyer çıktılarına uygun oryantasyon programları ile akademik danışmanlık sistemi sağlamak.
  Hedef 1.4 - Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi sayısını arttırmak üzere uluslararası ortak programlar oluşturmak, uluslararası değişim programlarından faydalanmak, İngilizce ders ve program sayısını arttırmak.
  Hedef 1.5 - Eğiticilerin gelişimini destekleyerek eğitim-öğretim sürecindeki rollerinin akademik danışman, mentör, rehber olarak güçlenmesini sağlamak ve ders materyallerinin (e-kitap, e-ders notu, matbu kitap, ders notu) yayın ve basım faaliyetlerini arttırmak.

  Hedef 2.1 - Başarılı öğrencilerin üniversitemizde lisansüstü öğrenime devam etmesini teşvik etmek.
  Hedef 2.2 - Lisansüstü öğrencileri desteklemek için sağlanan burslar, krediler ve desteklerin kapsamlarını genişletmek ve miktarlarını arttırmak.
  Hedef 2.3 - Doktora mezun sayısını arttırmak.
  Hedef 2.4 - Doktora öğrencilerinin proje yapma yetkinliklerini geliştirmek.

  Hedef 3.1 - Dış paydaşlarla işbirliklerini (üniversite-iş dünyası koordinasyon kurulları vb. kurulması) ve bu kapsamdaki çalışmaları arttırmak üzere her birim bazında üniversite-sanayi ve/veya dış paydaş destekli araştırma projeleri koordinatörlüğünün, komisyonlarının ve araştırma-uygulama merkezlerinin etkinliğini arttırmak.

  Hedef 3.2 - Yüksek nitelikli ve yerlileştirilmiş araştırma-geliştirme çalışmalarının sayısını ve ticarileştirme, kamuya uyarlanma oranlarını artırmak ve sonuçlarının toplumla ve sanayi ile paylaşılmasını sağlamak.
  Hedef 3.3 - Ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanma oranlarını arttırmak.
  Hedef 3.4 - Niteliği yüksek araştırma çalışmaları (etki faktörü yüksek yayınlar gibi) yapan akademisyenleri, gelecek vadeden başarılı araştırmacıları ve araştırmada aktif olan öğretim üyelerini desteklemek.

  Hedef 4.1 - STK’larla kuruluşların kurumsal gelişimini desteklemek üzere ortak projeler yapmak.
  Hedef 4.2 - Öğrencilere “Sosyal Yenilikçilik” ve “Sosyal Girişimcilik” yetkinliklerini kazandırmak.
  Hedef 4.3 - Öğrenci Topluluklarının faaliyetlerinin öncelikli alanlara yönlendirilmesini sağlamak.
  Hedef 4.4 - Akademik birimler tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projelerinin öncelikli alanlara yönlendirilmesini sağlamak.
  Hedef 4.5 - Üniversite tarafından veya üniversitede düzenlenen ulusal ve uluslararası bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinliklerin sayısını arttırmak.

  Hedef 5.1 - Üniversitenin öğrencilere ve çalışanlara sunulan idari-destek hizmetlerinin verimliliğini ve etkililiğini arttırmak.
  Hedef 5.2 - Üniversitemizde çalışanların gelişimini sağlamaya yönelik faaliyet sayısını arttırmak.
  Hedef 5.3 - Üniversitenin kurumsal iletişim ve tanıtım faaliyetlerinin etkililiğini arttırmak.
  Hedef 5.4 - Üniversitenin amaç ve hedefleri doğrultusunda kurumsal başarılarını arttırmak.
  Hedef 5.5 - Üniversitenin iç ve dış paydaşlarının memnuniyetlerini arttırmak.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]