2019-2023 dönemi Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Ülkemizi opera ve bale sanatlarında milli ve milletlerarası alanda temsil eden tek kurum olan Devlet Opera ve Balesi, yetmiş yıla yakın bir süredir evrensel nitelikteki yerli ve yabancı sanat eserlerini sergilemek amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

  Osmanlı İmparatorluğu döneminde kendi de bir bestekâr olan Padişah III. Selim’in 1797 yılında Topkapı Sarayı’nda yabancı bir topluluğa opera temsili verdirmesinden bugüne değin ülkemizde opera, bale ve çok sesli müziğin yüzyıllar boyunca sevilip, benimsenmiş olduğu görülmektedir. Bu itibarla; Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü olarak ürettiğimiz sanatların görsel ve işitsel güzelliği ile seyirciyle buluşmaya devam etmenin sevincini yaşıyoruz.

  Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu siyasi ve sosyal ortam göz önüne alındığında, opera, bale ve çok sesli müzik gibi barışçıl ve tüm insanlığı kucaklayıcı özelliğe sahip sanatsal faaliyetler yürüten bir kurumun işlevinin daha da artacağı kaçınılmaz bir gerçektir.

  Bu işlevselliğin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi ancak ülkemiz gerçekleriyle örtüşen, dünyanın gelişim çizgisi ve hızını izleyen ayrıntılı planlamalarla mümkündür. Bu ihtiyacı karşılamak için geliştirilen stratejik yönetim anlayışında kamuda stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme, orta vadeli planlama, mali saydamlık, hesap verebilirlik gibi kavramlar ön plandadır.

  Ülkemizde yeni yönetim sisteminin hayata geçmesini takiben Cumhurbaşkanlığınca açıklanan 100 Günlük İcraat Programı uyarınca Genel Müdürlüğümüz stratejik planının yenilenmesi gerekmiştir.

  2019-2023 dönemini kapsayan Stratejik Plan ile; önümüzdeki beş yıllık süreçte icra etmekte olduğumuz opera, bale ve çok sesli müziğin milli kültür birikimimizi de koruyarak evrensel düzeyde ülkemizin tanınırlığını artırmak maksadına hizmet etmesi hedeflenmektedir.

  Genel Müdürlüğümüz önümüzdeki dönemde planın uygulanmasıyla birlikte hedeflerine ulaşmak için çalışacak ve 15/07/2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinde ve Bütçe, Performans Programı, Faaliyet Raporu, Bütçe Sunuşu gibi belgelerin hazırlanmasında 2019-2023 dönemi Stratejik Planı’nı temel alacaktır.

  Genel Müdürlüğümüz Stratejik Planlama çalışmalarında büyük gayret ve özveri ile çalışan Stratejik Plan Hazırlık Ekibine, çalışmalara katılan kurumumuz çalışanlarına ve düşüncelerini bizimle paylaşan dış paydaşlarımıza teşekkür eder, Stratejik Planımızın hayırlı olmasını dilerim.

  Murat KARAHAN

  Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü

 • A1: Türkiye'de opera ve bale sanatlarına duyulan ilgiyi artırmak

  A2: Kurumsal yapıyı güçlendirmek

  A3: Opera ve bale alanında uluslararası düzeyde etkin bir kurum olmak

 • H1.1: Ulusal alanda opera ve bale eserlerine duyulan ilginin artırılması

  H1.2: Çocukların opera ve bale sanatlarına yatkınlıklarının artırılması

  H1.3: Opera ve bale temsillerinin etkin tanıtımının gerçekleştirilmesi

  H2.1: Fiziki, teknik ve teknolojik altyapının iyileştirilmesi

  H2.2: Kurum içi iletişimin ve verimliliğin artırılması

  H2.3: Festivallerde ve turnelerde sunulan hizmet kalitesinin iyileştirilmesi

  H3.1: Ülkemiz opera ve bale faaliyetlerinin (uluslararası alanda) tanınırlığının artırılması

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]