2019-2023 dönemi Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Devlet Tiyatroları binlerce yılla ifade edilen tiyatro geçmişine sahip ülkelerin tiyatrolarıyla baş edebilecek ölçüde hizmet veren, dünyanın en gelişmiş tiyatro kuruluşudur.

  Devlet Tiyatroları faaliyetlerini gerçekleştirirken öncelikle, sanatsal, kültürel ve eğitim amaçlı hareket ederek milli ve manevi değerlerimizi özümseyerek, toplumun beğenisini yükseltmek, kültürel ve geleneksel değerlere sahip çıkmak, temel insani değerleri korumak ve yerleştirmek Devlet Tiyatroları’nın kültür politikasını belirlemektedir.

  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı, toplumun tiyatrodan beklentilerini karşılamaya dönük vatandaş memnuniyeti odaklı ve katılımcı bir anlayışla hazırlanmıştır. Planın hazırlanmasında katkısı olan herkese teşekkür ederim.

  Mehmet Nuri ERSOY

  Kültür ve Turizm Bakanı

 • A1. İnsanların bilgi, görüş ve estetik değerlerini yükselten, toplumsal ve milli değerlerimizi yansıtan, kültürel ihtiyacı karşılayacak eserler sahnelemek.

  A2.Türk tiyatrosunun uluslararası alanda etkinliğinin artırılması.

  A3 Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek

 • H1.1. Yerli eser üretimini teşvik etmek. Repertuarımızın %50’den fazlasını yerli oyunlara ayırmak.

  H1.2. Tiyatro sanatının ulusal alanda etkinliğinin arttırılarak, yaygınlaştırılması

  H1.3. Çocuklara ve gençlere yönelik etkinlikleri arttırmak.

  H1.4. Tiyatro temsillerinin etkin tanıtımının gerçekleştirilmesi

  H1.5 Yeni projelerle Tiyatro sanatına duyulan ilginin artırılması

  H2.1.Türk tiyatrosunun uluslararası alanda etkinliğinin artırılması.

  H3.1Kurum personelinin niteliğini artırmaya yönelik mesleki ve bireysel gelişim eğitimlerinin düzenlenmesi

  H3.2 Fiziki, teknik ve teknolojik altyapının iyileştirilmesi.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]