2019-2023 dönemi Kültür ve Turizm Bakanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Mimariden musikiye, edebiyattan güzel sanatlara birçok alanda önemli eserler üreterek insanlığın ortak mirasına katkıda bulunan ve tarih boyunca zenginleşerek ilerleyen büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız.
  Sahip olduğumuz zengin kültürel mirasımız, ülkemize dünyada ayrıcalıklı bir yer kazandırırken büyük sorumlulukları da beraberinde getirmektedir. Bu doğrultuda, tarihimize, geleceğimize, çocuklarımıza ve insanlığa karşı sorumluluklarımızın gereklerini yerine getirmek amacıyla Bakanlığımızca kapsamlı bir faaliyet programı yürütülmektedir.
  Geçmişimize sahip çıkmadan ortak geleceğimizi inşa edemeyeceğimizin bilincinde olarak tarihten aldığımız güçle ve yenilikçi bir ruhla faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.
  Kültürel diplomasi aracılığıyla ülkemizin dünyada bilinirliğini artırırken, tüm yurda yayılan kültürel ve sanatsal faaliyetleriyle “herkes için kültür” ilkesinin yaşama geçirilmesi yönünde de önemli adımlar atan Bakanlığımız, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına önemli katkılar sağlamaya devam etmektedir.
  Kültürel farklılıkları ve çeşitliliği zenginlik olarak gören ve koruyan, demokrasi, eşitlik ve ortak değerler etrafında bütünleşen, herkesin kültür ve sanat faaliyetlerine erişebildiği ve katkıda bulunduğu bir toplum oluşturma amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, meslek örgütleri ve STK’lar ile iş birliği içinde çalışmalar sürdürülmektedir.
  Kütüphanecilik hizmetlerinde dijital teknolojilerin etkin kullanımı ile bilgi toplumuna dönüşüme katkıda bulunulurken; sinema sektörüne gelişimi için verilen desteklerle “dünyanın estetik açıdan yeniden yorumlanması” amaçlanmakta ve kültür endüstrisinin GSMH içindeki payının artırılması yönünde çalışmalar hızla yürütülmektedir.
  Ayrıca yeni bir vizyon ve yeni bir yaklaşım ile paydaşlarımızla birlikte şekillendirdiğimiz turizm politikasıyla hedeflerimize ulaşma yönünde çabalarımız sürmektedir. Son yıllarda yaşanan bazı olumsuzluklara rağmen Türkiye, izlenen doğru politikalarla olumsuzlukları büyük ölçüde geride bırakmış ve geleceğine emin adımlarla yürümektedir.
  Uluslararası standartların üzerindeki konaklama tesisleri, nitelikli işgücü ve zengin potansiyeli ile ülkemiz; Çin başta olmak üzere, Malezya, Endonezya, Güney Kore, Japonya gibi yeni pazarlarda yeni stratejilerle büyük atılımlar yapmaya devam etmektedir.
  Termal turizmden sağlık turizmine, gastronomi turizminden golf turizmine, kış turizminden inanç turizmine geniş bir yelpazede zengin turizm potansiyeline sahip ülkemizin rekabet gücünün, pazar payının ve marka değerinin artırılması temel amacımızdır.
  Geçmişten aldığımız güç ve sahip olduğumuz tecrübeyle; kültür ve sanatta öncü, turizmde lider bir kurum olarak yeni Türkiye’nin inşası ve ihyası yönünde çabalarımızın Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı ile daha da hız kazanacağı inancıyla, emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür eder, yeni planımızın Bakanlığımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim.
  Mehmet Nuri ERSOY
  KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI

 • Amaç 1 : Kültürel Zenginliğimiz ve Çeşitliliğimizin Evrensel Kültüre de Katkı Sağlayacak Şekilde Korunarak Geliştirilmesi ve Gelecek Kuşaklara Aktarılması

  Amaç 2 : Bilgi Toplumuna Dönüşümün Desteklenmesi

  Amaç 3 : Kültüre ve Sanata Erişim ve Katılım Olanaklarının Artırılması

  Amaç 4 : Kültür Endüstrisinin Millî Gelire Katkısının Artırılması

  Amaç 5 : Turizm Sektöründe Ülkemizin Rekabet Gücünün, Pazar Payının ve Marka Değerinin Artırılması

  Amaç 6 : Kültür Diplomasisi Yoluyla Kültürler Arası Etkileşimin Artırılması

  Amaç 7 : Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

 • H1.1. Kültür mirasımızın araştırılması, tespit edilmesi, korunması, günümüz toplumuna ve gelecek kuşaklara aktarılması
  H1.2. Kültür varlıklarımızı korumaya yönelik faaliyetlerin etkinleştirilmesi
  H1.3. Kültür varlıklarının müzelere kazandırılarak çağdaş müzecilik anlayışı ile sergilenmesi ve müzelerin yaygınlaştırılması
  H1.4. Halk kültürü değerleri ile somut olmayan kültürel miras unsurlarının araştırılarak gelecek kuşaklara aktarılması ve verilerin muhafaza edilmesi
  H1.5. Ülkemizin kültürel ve entelektüel birikiminin derlenmesi ve koruma altına alınması

  H2.1. Kütüphanelerdeki materyal çeşitliliğinin (kitap, dergi, e-kitap, oyuncak vb.) ve sayısının artırılması
  H2.2. Kütüphanelerin sayı ve tür olarak çeşitliliğinin artırılması
  H2.3. Bilgiye erişimi kolaylaştırarak bilgi okuryazarlığı ve okuma kültürünün yaygınlaştırılması
  H2.4. Kültürel miras ögelerinin dijital ortama aktarılması

  H3.1. Kültüre ve sanata erişimin kolaylaştırılması
  H3.2. Kültür ve sanat etkinliklerinin yaygınlaştırılması
  H3.3. Kültüre ve sanata erişim ve katılımı amaçlayan proje desteklerinin artırılması
  H3.4. Kadınların, gençlerin ve dezavantajlı grupların sosyal ve kültürel yaşamdaki rolünün güçlendirilmesine yönelik projelerin gerçekleştirilmesi

  H4.1. Fikri mülkiyet hakları düzenlemelerinin etkin yürütülmesini sağlayacak eğitim, bilinçlendirme, koruma ve kontrol mekanizmalarının geliştirilmesi
  H4.2. Kültür endüstrilerinin gelişiminin desteklenmesi
  H4.3. Kültür yatırım ve girişimlerinin desteklenmesi

  H5.1. Ülkemiz turizminin sürdürülebilir bir anlayışla çeşitlendirilmesi, iyileştirilmesi ve sezonun tüm yıla yayılması amacıyla planlama ve arazi tahsis çalışmalarının yapılması, altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi
  H5.2. Nitelikli turizm tesisi ve işgücü sayısının artırılarak yüksek standartlarda hizmet sunumunun sağlanması
  H5.3. Turizm alanında ülkemizin tanınırlığının artırılması
  H5.4. Harcama eğilimi yüksek ziyaretçi sayısının ve turizm gelirinin artırılması

  H6.1. Uluslararası platformlarda ve programlarda yer alarak yayımcılık alanında iş birliğinin artırılması
  H6.2. Ülkemizin uluslararası platformda tanınırlığının ve görünürlüğünün artırılmasıH7.1.Nitelikli ve yetkin insan kaynağı oluşturmak amacıyla "İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi" oluşturulması
  H7.2.Bakanlığın bilişim altyapısı ve bilgi güvenliği sistemlerinin güçlendirilerek dijital dönüşüme geçişin tamamlanması
  H7.3.Bakanlığın hizmet kalitesinin artırılması
  H7.4.Kurumsal fiziki altyapı kapasitesinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]