2019-2023 dönemi Vakıflar Genel Müdürlüğü Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Ülkemizde, vakıf medeniyetinin vücut bulduğu coğrafyada, toplumsal ve kültürel geçmişte önemli bir yere sahip olan ve gelecekte de yerini koruyacak olan Vakıflar, Atalarımızdan bize kalan değerli bir medeniyettir. Vakıf kavramı, bu haliyle, sosyolojik olarak örnek bir değerler sisteminin yansıması iken aynı anda da toplumsal bünyemizin önemli bir parçasıdır.

  Vakıflar Genel Müdürlüğü; yetki, görev ve sorumluluk alanına giren ve geçmiş medeniyetimizin emaneti olan vakıf mevcudiyetinin gelecek kuşaklara taşınmasını, muhafazasını ve gelişimini sağlayarak, geçmiş ve geleceğimiz arasındaki bağımızı korumada önemli tarihî misyonunu devam ettirirken, çağımız dünyasının karmaşık ortamında yalnızlaşan toplumda; kaynaştırma, dayanışma ve beraberlik duygularını da elden bırakmayarak yapıcı bir görevi de üstlenmektedir.

  Genel Müdürlük Vakıf Medeniyetinin temsilcisi olarak yaptığı görevleri yerine getirirken kamu mali yönetimi önemli belgelerinden olan stratejik planı yol gösterici bir araç olarak kullanmaktadır. Kurum bu minvalde 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı; 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı, Orta Vadeli Program, Vakıflar Genel Müdürlüğü 2023 Vizyonu ile Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı gibi üst politika belgeleri doğrultusunda ve amaç ve hedeflere ulaşmak gayesiyle gerçekleştirilmesi gereken faaliyetleri, performans göstergelerini, kaynak ihtiyacını ve yıl bazında uygulama değerlerini de göz önünde bulundurarak hazırlamıştır.

  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesinin getirdiği ilke ve esaslar çerçevesinde hazırlanan “Vakıflar Genel Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Plan”ı kamu yönetiminin şeffaflık ve açıklık ilkeleri doğrultusunda, tüm kamuoyunun bilgisine sunar, ilgililere fayda sağlamasını temenni eder ve emeği geçenlere teşekkür ederim.

  Mehmet Nuri ERSOY

  Kültür ve Turizm Bakanı

 • A1 KURUMUN MALİ YAPISINI GÜÇLENDİRMEK

  A2 VAKIF BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK ve YAYGINLAŞTIRMAK

  A3 VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARINI İHYA ETMEK ve KORUMAK

  A4 KURUMSAL YAPIYI GELİŞTİRMEK VE GÜÇLENDİRMEK

  A5 HAYIR HİZMETLERİNDE YARARLANICI MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK

 • H1.1 MEVCUT ENSTRÜMANLARDAN ELDE EDİLECEK GELİRLERİ ARTTIRMAK S İ H2.1 BİREYLERE, KAMU KURUM KURULUŞLARI VE STK’LAR İLE KURUM İÇİNE YÖNELİK TANITIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ GELİŞTİRMEK

  H2.2 MEDYA KURULUŞLARINA, ÜNİVERSİTELERE, TURİZM ACENTELERİNE, TUR REHBERLERİNE VE SOSYAL MEDYAYA YÖNELİK TANITIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ GELİŞTİRMEK

  H2.3 DIŞ PAYDAŞLAR NEZDİNDE VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN ALGISINI GÜÇLENDİRİCİ MEKANİZMALAR OLUŞTURMAK VE GELİŞTİRMEK

  H2.4 2023 YILI SONUNA KADAR 5 ULUSLARARASI ORGANİZASYON GERÇEKLEŞTİRMEK

  H2.5 VAKIF MEDENİYETİNİ TANITMAK

  H2.6 TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARINI TOPLUMUN HİZMETİNE SUNMAK

  H3.1 2023 YILI SONUNA KADAR 625 ADET ONARIM VE RESTORASYONU YAPILMASI PLANLANAN TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARININ PROJELERİNİN HAZIR BULUNDURULMASINI SAĞLAMAK

  H3.2 2023 YILI SONUNA KADAR 900 ADET TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIĞININ ONARIM ve RESTORASYONUNU YAPARAK KORUMAK

  H3.3 YURTDIŞINDAKİ TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK 2023 YILI SONUNA KADAR 25 ANLAŞMA/ PROTOKOL İMZALAMAK

  H3.4 MÜZE, ARŞİV VE KÜTÜPHANELERDEKİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMAK

  H3.5 2023 YILI SONUNA KADAR 5 ÜLKEDE ENVANTER ÇALIŞMASINI TAMAMLAMAK

  H4.1 KOLAY ULAŞILABİLİR ve GÜVENİLİR BİR VAKIF ARŞİVİ OLUŞTURMAK

  H4.2 MAZBUT VAKIFLARIN ANALİZLERİNİN YAPILARAK KİMLİK NUMARALARINI VERMEK

  H4.3 2023 YILINA KADAR DIŞ KAYNAKLI FONLARDAN FİNANSE EDİLEN 1 ADET PROJE YÜRÜTMEK

  H4.4 VAKIFLARLA İLGİLİ ULUSLARARASI ALANINDAKİ GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK VE VAKIFLAR ALANINDA TECRÜBE PAYLAŞIMINDA BULUNMAK AMACIYLA ULUSLARARASI TOPLANTILAR GERÇEKLEŞTİRMEK / TOPLANTILARA KATILMAK

  H5.1 SOSYAL YARDIMLARDAN FAYDALANANLARIN MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]