2018-2022 dönemi Gümüşhane Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Üniversitemiz, 31.05.2008 tarih ve 26892 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu’nun Ek 98’inci maddesine göre kurulmuş ve kuruluşundan bu güne kadar gelişimini devam ettirmenin yanı sıra sloganında yer aldığı gibi Gümüşhane’nin de gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. Aynı dönemde kurulan diğer üniversitelere göre hızlı bir gelişim gösteren, genç-dinamik idari ve akademik kadrosu ile gelişimi hedefleyen Gümüşhane Üniversitesi, kuruluş tarihi itibari ile yeni bir üniversite olmasına rağmen gerek fiziki yapılaşma gerekse altyapı olanakları bakımından gelişimini devam ettirmektedir. Ortaya konulan gelişime karşın kuşkusuz ki yapılacak işler bitmemiştir, bitmeyecektir de. Bu işleri devam ettirmek ve tamamlamak niyeti ile Ocak 2017’de devraldığım Gümüşhane Üniversitesi Rektörlük makamının verdiği görev ve sorumluluk bilinci ile kurumumuzu hem idari hem de akademik personeli ile üreten, başta Gümüşhane ve bölgemiz olmak üzere, ülkemize hem bilimsel anlamda katkı sağlayan hem de yöresel problemlerine çözüm üreten bir kurum olma yolunda üniversitemizin çıtasını yükseltmeyi görev edinmiş bulunmaktayız. Üniversitemizin kullanımına tahsis edilen kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması sağlanırken eksik kalınan alanlarında geliştirilmesi gerekmedir. Üniversitelerin bilginin üretildiği ve topluma yayıldığı kurumlar olduğu göz önüne alınarak, Gümüşhane Üniversitesi; şehrin ve bölgenin kalkınmasında önemli ve daha aktif rol üstlenerek, şehir ile bütünleşerek, kendi öz kaynak çeşitliliğini arttırarak, toplum ve sanayi birlikteliklerini sağlayacak ve sosyal projeleri üretecektir. Gümüşhane Üniversitesi kendi gelişiminin yanı sıra bölgenin de refah ve huzuruna katkıda bulunan bir kurum olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir. Üniversitemizin 2018 – 2022 dönemi stratejik planının hazırlanmasında görev ve sorumluluk alanlara şükranlarımı sunar, uygulama, izleme ve değerlendirme süreçlerinde verecekleri katkı ve destekler için şimdiden herkese teşekkür eder, başarılar dilerim.

  Prof. Dr. Halil İbrahim ZEYBEK

  Rektör

 • 1. Eğitim öğretimde kaliteyi arttırmayı amaçlayan, ülkenin ve bölgenin ihtiyaç duyduğu alanlarda rekabet edebilir bir üniversite olmak

  2. Bilimsel araştırma kaynaklarını ve kalitesini arttırarak özellikle toplumsal ve ekonomik faydası yüksek projeler/faaliyet gerçekleştirmek

  3. Paydaşlarımızla işbirliği içerisinde toplumun ihtiyacı olan alanlarda yerel ve bölgesel kalkınmaya yönelik nitelikli hizmetler üretmek.

 • 1.1. 2022 yılı sonuna kadar özellikle organik tarım, turizm ve madencilik potansiyelinin değerlendirilebilmesi için ön lisans / lisans bölüm / program ve öğrenci sayısını %20 artırmak

  2.1. 2022 yılının sonuna kadar ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan yayınları %30 oranında arttırmak

  3.1. 2022 yılı sonuna kadar, Üniversite ve dış paydaşlar ile işbirliği ve eşgüdümü sağlayarak şehrin, bölgenin ve ülkenin ihtiyaçlarına yönelik etkinlik/faaliyetleri % 30 oranında arttırmak.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]