2021-2025 dönemi İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, 1453 yılına dayanan kökleri ile barındırdığı deneyim ve kurumsal hafızayı, dinamizmi ile birleştirmeyi hedefleyen bir kurumdur. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından gerçekleştirilen yeniden yapılanma ve misyon farklılaşmasının devam eden ilerleme ve atılımı içinde, bu yapının en önde gelen ve en önemli bileşenlerinden biri olmak, Üniversitemizin ana hedeflerinden biridir.  Üniversitemizin tüm faaliyetlerinde ve bu faaliyetlerin göstergesi olan Stratejik Planımızda, uluslararası etkinliği arttırmanın yolunun ulusal etkinlikte ve öncülükte önde yer almak gerektiğine dair bakış açımızın izleri görülebilir.  İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa, bir Araştırma Üniversitesi olarak misyonunu bu doğrultuda oluştururken, çağdaş standartlarda eğitim ve topluma hizmet faaliyetlerini beraberinde sürdürmektedir.  Üniversitemizin yeni yapılanmasındaki ilk Stratejik Plan hazırlıklarından sorumlu olan ekibimiz, akademik birimlerimizden öğretim üyelerinin katılımı ile oluşturulmuştur. Yapılan çalışmalar sonucunda Nisan 2020’de tamamlanan Stratejik Planımız; beş ana hedefe odaklanmış bir yol haritası niteliğindedir.  Buna göre, girişimcilikle desteklenen araştırma etkinliğini arttırmak temel hedef olarak belirlenmiştir. Bu hedefe destek olmak amacıyla, bünyemizde bulunan lisansüstü eğitim programlarının hem günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde nitelikleri, hem de sayıları artırılacaktır. Bununla ilişkili olarak, lisans ve lisansüstü programların tamamında akreditasyon çalışmaları gerçekleştirilecek ve kademeli olarak tüm programlar akredite edilerek, evrensel standartlardaki eğitimin kalitesinde sürdürülebilirlik sağlanacaktır.  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, COVID-19 salgınında görüldüğü gibi, tüm sağlık birimleri ile ülkenin en önde gelen sağlık kurumu olarak üzerine düşen görevi başarıyla gerçekleştirmiştir. Yeni stratejik planlama döneminde, sahip olduğumuz bu standartlar daha da geliştirilecektir. Üniversitemiz bünyesinde verilmekte olan sağlık hizmetleri; sadece yurt içinde değil, yurt dışından gelen taleplerin de karşılanacağı bir yapıya kavuşturulacak ve üniversitemiz sağlık alanında uluslararası bir merkez halini alacaktır.  Önümüzdeki dönemde, Üniversitemiz bünyesinde topluma katkı sağlamak amacıyla sosyal projelerin de etkinliği arttırılacaktır. COVID-19 salgını sebebiyle yaşanan sosyal kısıtlılık süreci ve bu sürecin devamına ilişkin belirsizlik nedeniyle, bu hedefe ulaşmaya dair ayrı bir yaklaşım sergilemek gerekecektir. Bu amaçla, Üniversitemiz öncelikle faaliyetlerini nicel bazda korurken, nitel bazda da etkinliğini ve çıktıların gücünü arttırmayı planlamaktadır.  Araştırma ve toplumsal katkı faaliyetlerimizin tümünde, halen mevcut olan kalite güvence sistemlerinin daha da yaygınlaşması ve sonuçta tüm üniversiteye yayılan bir toplam kalite yönetim sisteminin oluşturulması hedeflenmektedir.  Etik ve insani değerlere saygı Üniversitemizin temel ilkesidir. Tüm hizmet ve faaliyetlerimizde akademik özgürlüğün korunması, şeffaflık ve tüm paydaşlarla iş birliği içinde bir yönetim anlayışı daima ön planda tutulacaktır. Bunu sürdürülebilir kılmak ve bir yükseköğretim kurumu olmanın yetkinliğini topluma bilgi, üretim ve kültürel katkı olarak sunmak kurumsal politikamızın en temel önceliği olacaktır. Bireylerden bağımsız şekilde, sistematik olarak işleyen planlar kurumsal başarının da anahtarıdır. Bunu sağladığımıza dair olan inancım oldukça kuvvetlidir.  Sürekli değişimi ve gelişimi içerisinde barındıran, bilim ve bilgi ortamına etkin bir şekilde uyum sağlayan, kurumsal yapımızı yansıtan ve tercih edilen üniversite konumumuzu daha da güçlendiren bu Stratejik Planın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.  Önümüzdeki dönemin, tüm paydaşlarıyla birlikte İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa adına başarılı bir uygulama dönemi olmasını dilerim.  
   
  Prof. Dr. Nuri Aydın 

  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü

 • Amaç-1. Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek

  Amaç-2. Disiplinler Arası ve Çıktı Odaklı Araştırmaların Yapılması

  Amaç-3. Girişimcilik Faaliyetlerini Güçlendirmek ve Desteklemek

  Amaç-4. Eğitim, Araştırma, Sağlık Hizmetlerinde Sürdürülebilirlik ve Toplumun Tüm Kesimleri İçin Ulaşılabilir Olmak

   Amaç-5. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]