2019-2023 dönemi Türkiye İstatistik Kurumu Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Ülkemizin toplumsal ve ekonomik yapısındaki hızlı değişim ve gelişmeler sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasında; nitelikli ve etkin politikalar üretilmesinde önemli bir rol oynayan stratejik planlar, kurumlarımız açısından yol gösterici niteliktedir. Böylelikle, etkin, verimli ve şeffaf bir yönetim sistemine sahip olunması gerekliliği ile stratejik yönetim, stratejik planlama, performans yönetimi gibi yönetimsel yaklaşımların önemi de artmaktadır. Son yıllarda dünyada yaşanan hızlı değişime uygun olarak ülkemizde yeni yönetim anlayışına geçilmesi ile birlikte, bu anlayışının kamu yönetimine tam olarak yerleşebilmesi için stratejik yönetim ve planlama, en temel ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. 5018 sayılı Kanun ile hayata geçen stratejik yönetim süreci, idareler düzeyinde orta ve uzun vadeli planlamayı, çok yıllık bütçelemeyi, performans göstergelerinin belirlenmesini ve bunların izlenmesini, değerlendirilmesini ve raporlamasını içermektedir. Günümüzde, sosyal ve ekonomik konular ile ilgili doğru kararlar alabilmek ve geleceğe ilişkin plan ve programlar yapabilmek ve uygulayabilmek için, doğru, güvenilir ve zamanlı istatistiksel bilgilerin gerekliliği yadsınamaz bir gerçektir. Doğru ve zamanında karar almada gerekli olan bilgiyi toplamak ve değerlendirmek, bilgi çağının gereği olan gelişmeye açık olmak, güçlü bir istatistik ve bilgi sistemi altyapısını oluşturmak, ülkemizin bugünü ve geleceği için oldukça önemlidir. İstatistiklerin doğru, güncel, tutarlı, karşılaştırılabilir ve erişilebilir olması konusunda asla ödün vermeyen Türkiye İstatistik Kurumu; 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin verdiği görev ve yetkileri kullanarak stratejik yönetim ve planlama anlayışı ile hazırlamış olduğu ve beş yıllık dönemin yol haritası olarak nitelendirilen, 2019-2023 Stratejik Planını tamamlanmış ve uygulamaya hazır hale getirmiştir. Türkiye İstatistik Kurumunun hazırlamış olduğu Stratejik Plan çalışmalarında emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür eder, planın başarı ile uygulanmasını temenni ederim. Dr. Berat ALBAYRAK Hazine ve Maliye Bakanı

 • Amaç 1 Uluslararası standartlarda, kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek çeşitlilikte kaliteli istatistik üretmek ve kullanıma sunmak

  Amaç 2 İstatistik üretim sürecini iyileştirmek

  Amaç 3 Kurumsal kapasiteyi geliştirmek

  Amaç 4 Türkiye İstatistik Sisteminde Kurumun koordinasyon rolünü güçlendirmek, kurumsal algıyı olumlu yönde geliştirmek ve istatistik okuryazarlığını artırmak.

 • Hedef 1.1 Karşılaştırılabilir, tutarlı, güncel, zamanlı ve ihtiyaçlara uygun olarak mevcut istatistikler geliştirilecek ve yeni istatistikler üretilerek sürekliliği sağlanacaktır.

  Hedef 1.2 İnternet sitesi ve diğer dağıtım kanalların kullanıcı odaklılık özelliği geliştirilecektir.

  Hedef 2.1 İdari kayıtların en az 5 konuda istatistik üretiminde kullanımı sağlanacaktır.

  Hedef 2.2 Büyük veri ve büyük hacimli verinin kullanılması yaygınlaştırılacak, alternatif veri toplama ve analiz yöntemleri kullanılacaktır.

  Hedef 2.3 İstatistik üretim süreci standardize edilecektir.

  Hedef 3.1 Stratejik yönetim anlayışı geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır.

  Hedef 3.2 Kurum kaynaklarının çağın değişen koşullarına, Kurumun önceliklerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilmesi sağlanacaktır.

  Hedef 4.1 Türkiye İstatistik Sistemi içerisinde Kurumun koordinasyon rolü güçlendirilecektir.

  Hedef 4.2 Mevcut bilgi birikimi ve tecrübenin uluslararası alanda paylaşımı artırılacaktır.

  Hedef 4.3 Kurumsal algı olumlu yönde geliştirilecek ve istatistik okuryazarlığı artırılacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]