2019-2023 dönemi Hazine ve Maliye Bakanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sağladığı hızlı karar alma mekanizmasıyla ekonomik dönüşüm ve değişim süreci daha etkin bir şekilde yönetilmektedir.
  Yeni ekonomi anlayışı çerçevesinde mali disiplinden taviz vermeden, üretim ve verimlilik odaklı, sürdürülebilir büyüme, adaletli paylaşım, nitelikli ve güçlü bir toplum oluşturulması hedeflerine yönelik gereken adımlar atılmaya başlanmıştır.
  Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin yeni yönetim sistemiyle, daha güçlü politika ve stratejileriyle hedeflerine ilerlediği bir süreci yaşayacağız. Yapısal dönüşüm adımlarıyla başta bankacılık sektörü, finansal sektör, enflasyonla mücadele, mali disiplin, vergi dönüşümü, büyüme ve istihdam alanları olmak üzere, Türkiye ekonomisinin karşılaştığı en temel sorunlara çözüm sağlayacak düzenleme ve tedbirleri teker teker hayata geçiriyoruz.
  Bu kapsamda, Bakanlığımızın 2019-2023 Stratejik Planı hazırlanırken Yeni Ekonomi Programında yer alan temel ilkeler ön planda tutulmuştur. Planda yer alan hedefler mali disiplinin korunması, vergide adaletin sağlanması, kamu kaynaklarının saydamlık ilkesi gözetilerek etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile güçlü kurumsal kapasite oluşturulmasına yönelik olarak belirlenmiştir.
  Başta görüş ve önerilerini bizimle paylaşan bütün paydaşlarımız olmak üzere bu planın hazırlanması sürecinde katkı veren tüm Bakanlık personeline teşekkür eder, hazırlanan planımızın saydamlık ve hesap verebilirliğin önemli bir örneği olmasını dilerim.

  Dr. Berat ALBAYRAK
  Hazine ve Maliye Bakanı

 • 1 Ekonomide Dengelenmenin ve Bütçe Disiplininin Sağlanması, Sürdürülebilir Büyüme ve Adaletli Paylaşıma Yönelik Ekonomik Değişim İçin Maliye Politikalarının Belirlenmesine Katkı Vermek ve Uygulamak

  2 Kamu Mali Varlık ve Yükümlülüklerinin Yönetiminde Etkinliği Artırmak

  3 Finansal İstikrarı Gözeterek; Finansal Ürün ve Hizmetlerin Çeşitliliğini ve Sistemin Derinliğini Artırmak Suretiyle Finansal Sistemi Reel Ekonomiyi Destekleyecek Şekilde Geliştirmek

  4 Muhasebe Hizmetlerinin Daha Etkin Yürütülmesini, Mali Rapor ve Mali İstatistiklerin Uluslararası Standartlara Uygun Olarak Hazırlanması ve Sunulmasını Sağlamak

  5 Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Etmek ve Mali Suçları Azaltmak

  6 Etkin, Etkili ve Çözüme Odaklanmış Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmeti Sunmak

  7 Kurumsal Kapasiteyi Artırmak

 • Hedef (H1.1) Kamu mali dengelerini, mali disiplinden taviz verilmeksizin, kamu gider kalitesi gözetilerek sürdürülebilir şekilde sağlamak

  Hedef (H1.2) Mali disiplin anlayışı içerisinde; kamu harcamalarını rasyonelleştirerek sürdürülebilir büyümeyi, ekonomik ve sosyal refahı gözeten gider politikaları oluşturmak, desteklemek ve kamu kaynaklarının topluma sunulan hizmetlerin kalitesini artıracak şekilde kullanılmasını sağlamak

  Hedef (H1.3) Merkezi uyumlaştırma fonksiyonu kapsamında kamu idarelerinde mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini güçlendirmek ve izlemek

  Hedef (H2.1) Borçlanmanın ve kamu borç stokunun yapısının iyileştirilmesine devam etmek

  Hedef (H2.2) Nakit programlama kalitesini artırmak

  Hedef (H2.3) Tek Hazine Hesabı kapsamını genişletmek

  Hedef (H2.4) Kamunun dış finansman ihtiyacının karşılanması çerçevesinde uluslararası sermaye piyasalarına etkin bir şekilde erişim sağlanması

  Hedef (H2.5) Kamunun proje ve program finansmanında dış kaynaklara erişiminin sürekliliğini sağlamak

  Hedef (H2.6) Ülkemizin uluslararası ekonomik etkinliğini arrmak

  Hedef (H2.7) Kamu sermayeli işletmelere ilişkin uluslararası kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumlu kurumsal görüş oluşturulması

  Hedef (H2.8) Kamu işletmelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik var olan bilgi işlem altyapısını etkinleştirmek

  Hedef (H2.9) Kamu Mali Varlık ve Yükümlülükleri Nedeniyle İhtiyaç Duyulan İnceleme ve Denetim Faaliyetlerinde Etkinliğin Artırılması

  Hedef (H3.1) Faizsiz finans alanında politika geliştirme süreçlerini destekleyecek araç ve mekanizmaları oluşturmak

  Hedef (H3.2) Finansal ürün ve hizmetlerin etkinliğini artırmak, yeni ürün ve hizmetler geliştirmek

  Hedef (H4.1) Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemine ilişkin fonksiyonları geliştirmek ve yaygınlaştırmak

  Hedef (H4.2) Genel yönetim kapsamındaki idarelerin muhasebe düzenlemelerine uyum düzeyini artırmak ve mali istatistik ile mali raporları uluslararası standartlara tam uyumlu hale getirmek

  Hedef (H5.1) Vergi denetimi aracılığıyla kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek

  Hedef (H5.2) Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadelede etkinliği artırmak

  Hedef (H6.1) Dava ve icra takip süreçlerini etkinleştirmek, mütalaa kapasitesini geliştirmek

  Hedef (H7.1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında tespit edilen riskleri gidermek

  Hedef (H7.2) ISO 9001:2015 kalite belgesini Bakanlık geneline yaygınlaştırmak

  Hedef (H7.3) İnsan kaynakları yönetimine uygun olarak Bakanlık personelinin nitelik ve verimliliğini artırmak

  Hedef (H7.4) Stratejik yönetim anlayışını güçlendirmek

  Hedef (H7.5) Bakanlık birimleri tarafından sunulan hizmetlerin elektronik ortama taşınmasını sağlamak üzere e-Devlet entegrasyonu da gözetilerek ortak bilişim altyapıları oluşturmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]