2020-2024 dönemi Tarsus Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Kalkınmanın önemli dinamiklerinden biri olan bilgiyi üreten üniversiteler, hem bulundukları bölge hem de ülkenin kalkınma sürecinde önemli rol oynarlar. Bu nedenle, üniversitelerin, ülkenin kalkınma planları doğrultusunda, mevcut durumlarını analiz ederek nereye ve nasıl ulaşabilecekleri konusunda kendilerine yol çizmeleri, kısa, orta ve uzun dönem planlarını ülkenin mali politikalarını da gözeterek geliştirmeleri önem taşımaktadır. Bu bağlamda, üniversitelerin hedeflerini belirlemede ve onlara ulaşmada yol gösterici olacak ve bu süreçte kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak bir stratejik planlamaya ihtiyaçları bulunmaktadır.   
  Üniversitemizin öncelikli hedefleri arasında; gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge çalışmaları ve projeler ile ülkenin bilim, teknoloji ve yenilik üretimine katkı sağlamak, geliştirdiğimiz eğitimöğretim stratejileri ile milli hedeflere ulaşmada gerekli insan gücünü yetiştirmek, paydaşlarımızla işbirliği içerisinde toplum yararına hizmet üretmek ve ortaya koyduğumuz kalite odaklı gelişim ile uluslarasılaşmada kurumsal kapasitemizi ve tanınırlığımızı artırmak yer almaktadır. Hedeflerimize ulaşmada bize ışık tutacağına inandığımız, bu yolculukta sunduğumuz hizmetlerin kalitesini sürekli iyileştirmemizde ve yeni bir üniversite olarak gelişim sürecimizde mevcut kaynaklarımızı doğru kullanmamızda yardımcı olacağını düşündüğümüz, bu minvalde dikkat ve titizlikle hazırladığımız, Tarsus Üniversitesi 2020-2024 Stratejik Planını tamamlamış bulunmaktayız.
  Üniversitemiz 2020-2024 Stratejik Planının hazırlanması ve geliştirilmesi sürecinde emeği geçen akademik ve idari personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bu süreçte katkılarını esirgemeyen tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunarım.  
                                                                                          Prof. Dr. Orhan AYDIN 

                                                                                                    Rektör

 • A1. Eğitim-öğretimin kalitesini artırmak ve sürekli iyileştirmek

  A2. Özgün değer katan bilimsel araştırmaların niteliğini ve niceliğini artırmak

  A3. Girişimcilik ve yenilikçilik kültürünü geliştirerek üretilen bilgi ve teknolojinin üretime dönüşmesini sağlamak

  A4. Kurumsal kapasiteyi ve işleyişi geliştirmek

  A5. Üniversitenin sosyal, kültürel ve sportif etkinliğini geliştirmek ve toplumsal katkısını artırmak

 • H1.1. Program müfredatlarını, yenilik ve gelişmeler doğrultusunda çağın gerekliliklerini, insanın ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde güncellemek

  H1.2. Ders süreçlerini, karşılıklı etkileşimi ve aktif öğrenci katılımını artıracak şekilde düzenlemek

  H1.3. Plan dönemi sonuna kadar uluslararası değişim programı kapsamında gelen/giden öğrenci ve öğretim elemanı sayısını %20 artırmak

  H1.4. Ülkenin kalkınma planında yer verilen öncelikli alanlar başta olmak üzere lisansüstü program sayısını artırmak

  H1.5. Nitelikli öğrenciler tarafından tercih edilen lisans program sayısını artırmak

  H2.1. Plan dönemi sonuna kadar öğretim üyesi başına düşen nitelikli yayın sayısını %3 artırmak

  H2.2. Bilimsel araştırmalarda dış kaynak desteklerinin sayısını ve çeşitliliğini artırmak

  H2.3. Plan dönemi sonuna kadar lisansüstü tezlerden üretilen nitelikli yayın sayısını %20 artırmak

  H2.4. Öğretim elemanlarının araştırma kapasitesinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlere katılımlarını artırmak

  H2.5. Üniversite kaynaklı patent başvuru/tescil sayısını artırmak

  H3.1. Üniversite-özel sektör işbirliğiyle, girişimcilik ve yenilikçilik kapsamında gerçekleştirilen faaliyet sayısını artırmak

  H3.2. Girişimcilik ve yenilikçilik alanında farkındalık yaratmaya yönelik faaliyetlerin sayısını ve çeşitliliğini artırmak

  H4.1. Kampüsteki eğitim-öğretim, araştırma ve idari kullanım alanlarını artırmak

  H4.2. Üniversite personelinin niteliğini ve niceliğini artırmak

  H4.3. Eğitim-öğretim ve araştırma ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kütüphane kaynaklarını artırmak

  H4.4. Teknoloji ve bilişim altyapısını güçlendirmek ve olanaklarını artırmak

  H1.1. Öğrenci topluluklarının ve faaliyetlerinin sayısını artırmak

  H1.2. Kültür, sanat, spor ve topluma yönelik hizmet faaliyetlerini artırmak

  H1.3. Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere yönelik olanakları artırmak

  H1.4. Mezunlarla iletişim ve işbirliğini artırmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]