2020-2024 dönemi Amasya Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Üniversiteler, toplumların önünü açan, onların ufuk çizgilerini belirleyen, öncelikli olarak bulundukları bölge insanına, ülkeye ve evrensel anlamda tüm insanlığa artı değer katmak için bilimsel veriler ışığında çalışan en seçkin eğitim kurumlarıdır.
  Üniversiteler nitelikli ve kaliteli insan kaynağı yetiştirmenin yanı sıra bulundukları illerin sosyal, kültürel, demografik yapılarına, üretim ve istihdam düzeylerine önemli katkılar sağlamaktadırlar. Bu anlamda üniversiteler bölgesel kalkınmanın itici güçlerinden birini oluşturmaktadır. Bugün bilgi toplumunun temelini oluşturan eğitim, kalkınma için bir güç ve değer kaynağıdır. İçinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağında doğal olarak bir toplumun insanlarının sahip olduğu eğitimin niteliği, o ülkenin gelişmişlik düzeyini belirleyen bir ölçüttür. Amasya Üniversitesi, Amasya'nın tarihte yerine getirdiği misyonu ve sorumluluğu ile eğitim-öğretim faaliyetlerinde nitelik, araştırma-geliştirme çalışmalarında yenilik, sunulan her türlü hizmette ise paydaş memnuniyetini gözeten bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bu yolculukta dönüşüm ve yeniden yapılanma çalışmasının en önemli halkasını stratejik planlama çalışması oluşturmaktadır.
  2020-2024 Dönemi Stratejik Planımız, önümüzdeki beş yılda yapmayı hedeflediğimiz temel faaliyetlerin ve hayata geçirmeyi planladığımız projelerin yol haritası niteliğindedir. 2020-2024 Dönemi Stratejik Plan hazırlık sürecine Amasya Üniversitesi ailesi ve dış paydaşlarımız aktif katkı ve destek vermiştir. Ayrıca Yükseköğretim Kalite Kurulunca görevlendirilen Dış Değerlendirme Takımı tarafından gerçekleştirilen dış değerlendirmeye ait taslak geri bildirim raporunda belirtilen hususlar 2020-2024 Dönemi Stratejik Plan hazırlıklarına ışık tutmuştur.
  Stratejik plan hazırlık sürecinde, başta Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibi üyeleri olmak üzere, emeği geçen herkese en samimi teşekkürlerimi sunuyorum.
  Üniversitemizin başarı çizgisini yükseltmesi ve stratejik planımızın hedeflerine ulaşması iç ve dış paydaşlarımızın desteği ve katılımı ile mümkün olacaktır. Tüm paydaşlarımızı 2020-2024 Stratejik Planı uygulamalarını izlemeye ve aktif olarak desteklemeye davet ediyorum.
  En iyi dilek, sevgi ve saygılarımla.
                                                                                Prof. Dr. Süleyman ELMACI
                                                                                               Rektör

 • AMAÇ 1: Öğrenci Odaklı Eğitim Anlayışı Çerçevesinde Kalite ve Akreditasyon Çalışmaları Yaparak Nitelikli İnsan Kaynağı Yetiştirmek.

  AMAÇ 2: Tüm Değişkenlere Uyum Sağlayarak Ulusal ve Uluslararası Standartlara Uygun Nitelikli Araştırma Faaliyetlerinin Kapasitesini Geliştirmek.

  AMAÇ 3: Üniversitemizde Girişimcilik Kültürünün Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılmasını Sağlamak.

  AMAÇ 4: Kurumsal Kültürü ve Kurumsal Sürdürülebilirliği Üniversitenin Tüm Süreçlerinde Geliştirmek / Güçlendirmek.

  AMAÇ 5: Paydaşlarla İşbirliği İçerisinde Üniversitemizin Toplumsal Katkı Sağlamaya Yönelik Faaliyetlerini Arttırmak.

 • Hedef 1.1 2024 Yılı Sonuna Kadar 5 Program Akredite Olacaktır.

  Hedef 1.2 Ulusal ve Uluslararası Değişim Programlarından Yararlanan Öğrenci ve Öğretim Elemanı Sayısı ve Uluslararası İkili Anlaşma Sayısı 2024 Yılına Kadar %30 Arttırılacaktır.

  Hedef 1.3 Yabancı Dil Eğitimi Yaygınlaştırılacaktır. Hedef 1.4 Uzaktan Eğitimin Kapasitesi Geliştirilerek Program Sayısı 2024 Yılına Kadar %5 Arttırılacaktır.

  Hedef 1.5 Öğrencilere Yönelik Eğitime Yardımcı Hizmetlerin Sayı ve Niteliği 2024 Yılına Kadar %10 Oranında Arttırılacaktır.

  Hedef 2.2 Lisansüstü Tezlerin Nitelik ve Niceliği Arttırılacaktır. Hedef 2.3 Bilimsel Yayınlar ve Atıf Sayıları 2024 Yılına Kadar %20 Arttırılacaktır.

  Hedef 2.4 Araştırma Projeleri 2024 Yılına Kadar %20 Oranında Arttırılacaktır.

  Hedef 3.1 Öğrencilerin Girişimcilik Yönünü Geliştirmek İçin Yapılan Çalışmalar 2024 Yılına Kadar %20 Oranında Arttırılacaktır.

  Hedef 3.2 Girişimcilik kapsamında ticarileşen proje sayısı arttırılarak elde edilen gelirler 2024 yılına kadar %10 oranında arttırılacaktır.

  Hedef 4.1 Kalite Güvence Sisteminin Geliştirilmesine ve Kalite Kültürünün Yaygınlaşmasına İlişkin İyileştirmeler 2024 Yılına Kadar %15 Oranında Arttırılacaktır.

  Hedef 4.2 İç Kontrol Sisteminin Kurumsallaşması Sağlanacaktır. Hedef 4.3 Güçlü Bir Ağ Altyapısı Oluşturularak 2024 Yılına Kadar Kapsamlı Bir Yönetim Bilgi Sistemi Geliştirilecektir.

  Hedef 4.4 Mevcut ve Yeni Açılacak Yerleşkelerin Altyapısı ve Fiziksel Olanakları 2024 Yılına Kadar İyileştirilecektir.

  Hedef 4.5 Mezunlarla İletişim Arttırılarak Mezun Bilgi Sistemine Kayıtlı Öğrenci Sayısı 2024’e Kadar %10 Oranında Arttırılacaktır.

  Hedef 5.1 Engellilere ve Diğer Dezavantajlı Bireylere Yönelik İyileştirmeler %10 Oranında Arttırılacaktır.

  Hedef 5.2 Kentin Tarihi, Kültürel Özelliklerinin Tanıtımı ve Geliştirilmesi İçin Paydaşlarla Birlikte Her Yıl 4 Adet Faaliyet Yapılacaktır.

  Hedef 5.3 Üniversite Kaynaklarının Toplumsal Katkıya Dönüşmesi İçin Yapılan Çalışmalar 2024 Yılına Kadar %10 Oranında Arttırılacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]