2020-2024 dönemi BASKİ Genel Müdürlüğü (Balıkesir) Stratejik planı

Kıymetli Balıkesirliler ; Hayatın en önemli gereksinimi olan Su aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma için de stratejik bir yaşam kaynağıdır. Bu bağlamda stratejik bir yönetim anlayışı ile şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi kadar çevrenin korunması ile suyun verimli kullanımı da son derece önemlidir. Küresel iklim değişikliği ve nüfus artış hızına bağlı olarak artan su ihtiyacını karşılamak ve gelecek kuşaklara daha yaşanılır bir Balıkesir bırakmak için uzun vadeli plan ve programlar yapmaktayız.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü olarak, şehrimizin su kaynaklarını yönetirken sadece günümüzün ihtiyaçlarını değil, geleceğin de ihtiyaçlarını planlamaktayız. Bu amaçla içmesuyunun Balıkesir halkının ihtiyaçlarına en uygun düzeyde cevap verecek şekilde temiz, sağlıklı, kesintisiz ve ekonomik bir biçimde kullanıma sunabilmek için çalışmaktayız. Bu çalışmaları planlarken, alternatif su kaynaklarının oluşturulması, içmesuyu ve kanalizasyon altyapı ihtiyaçlarının karşılanması, atık suyun arıtılması, su kalitesinin sürekli olarak kontrol edilmesi ve gelişmiş teknolojik sistemlerin kurulması gibi faaliyet ve hedeflerin yer aldığı bu strateji belgemiz ile hedefe doğru yürümekteyiz.

BASKİ 2020 - 2024 Stratejik Planının hazırlanmasında, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda da belirtildiği üzere; katılımcı bir yöntem sergilenmiş olup, Planın hazırlanma sürecine, hizmet sunduğumuz kesimler, işbirliği içinde olduğumuz kurumlar ve tüm paydaşlarımız dahil edilmiştir. Gerçekleştirilen anket ve analiz çalışmalarıyla tüm kesimlerin düşünce ve deneyimleri dikkate alınarak, ihtiyaç ve beklentilere en iyi şekilde çözüm üretilmeye çalışılmıştır. Kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması için; başta Kurum yöneticilerimiz olmak üzere; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz koordinatörlüğünde şehrimizdeki yirmi ilçe Belediye Başkanı ve personelinin katılımlarıyla gerçekleştirilen İlçe koordinasyon toplantılarında kurumumuza yönelik beklenti, memnuniyet ve ihtiyaçlara ilişkin verilere ulaşılmıştır. Katılımcılık ilkesi gereği bu verilere ilişkin bir değerlendirme yapılmış ve hedef kartları oluşturulurken bu verilerden faydalanılmıştır.

Kurum olarak Misyonumuz çerçevesinde Balıkesir halkına hizmetlerimizi sunarken temel değerlerimizin ışığında “Yaşam kaynağı suyun sürdürülebilir hizmet anlayışıyla, etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak çevreye duyarlı, gelecek nesillere aktarılmasında öncü bir kurum olmak” şeklinde tanımladığımız Vizyon değerimize ulaşmayı planlamaktayız. Bu çerçevede “Kaliteli İçme, Kullanma Suyunu Temin Etmek ve Sürekli Olarak Sunmak'', ''Atıksu Yönetimi ve Çevrenin Sürdürebilirliğinin Sağlanması'', ''Enerjinin Etkin Yönetimi'', ''Kurumsal Kapasiteyi Yükseltmek ve Kaliteyi Arttırmak'' ve ''Mali Sürdürebilirlik'' olarak belirlediğimiz stratejik amaçlarımız ve bunlara bağlı hedeflerimizi gerçekleştirmek için, Kurum olarak, ekip ruhuyla ve gayretle çalışacağız.

Bu çalışmalarımızda hedeflerimizi belirlememizde ''Gömleği Doğru İlikleme'' ilkesi ile bize yol haritamızı çizen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yücel Yılmaz'a teşekkürlerimi arz eder, uzun ve titiz çalışma sonucu hazırlanan BASKİ 2020-2024 Stratejik Planı'nın hazırlanmasında emeği geçen, başta Stratejik Planlama Ekibi olmak üzere, tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, Planımızın Kurumumuza, Balıkesirlilere ve Ülkemize hayırlar getirmesini dilerim.

Saygılarımla...

İzzet GÜNAL

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]