2020-2024 dönemi Ordu Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 •      Stratejik planlama yasal bir zorunluluğun ötesinde, çağdaş yönetim anlayışının bir gereği olarak öncelikleri belirlemenin ve bunları uygulamaya geçirmenin en önemli araçlarından birisidir. Üniversitemiz ve bölgemizde tercih edilme seviyemizi artırmayı hedefleyen 2020-2024 stratejik planı, Ordu Üniversitesinin vizyonu doğrultusundaki hedeflerine ulaşması için ortak akılla oluşturulmuş bir yol haritasıdır.
      Ordu Üniversitesi olarak hedefimiz; nitelikli eğitim ve bilimsel araştırmaları ile öne çıkan, paydaşlarıyla bütünleşen, rekabetçi, yenilikçi, çevreye duyarlı, kalite odaklı kurum kültürünü oluşturmuş ve insan merkezli yaklaşımları ile kurumsal alt yapısını güçlendirmiş, tercih edilen bir üniversite olmaktır. Stratejik Planımızda hedeflerimize ilişkin çalışmalarımızı gerçekleştirirken akılcı planlama, etkin bütçe yönetimi, dış kaynaklara ulaşım ve doğru işbirlikleri kurmak, yönetim anlayışımızın ilkelerini oluşturmaktadır.
     Ordu Üniversitesinin başarısını yükseltmemiz ve 2020-2024 hedeflerine ulaşmamız akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimiz ve dış paydaşlarımızın aktif katılımlarıyla mümkün olacaktır.
        Üniversitemiz 2020-2024 dönemi Stratejik Planının hazırlanması sürecinde katkılarını sunan, Stratejik Planlama Ekibi üyelerine, tüm akademik ve idari personelimizin yanı sıra ayrıca önerileriyle bize katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim. Bununla birlikte, gelecek dönemlerde planın uygulanması sürecinde, tüm akademik ve idari personelimizin desteklerini bekler, Stratejik Planın üniversitemize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim.


                                                                                                          Prof. Dr. Ali AKDOĞAN
                                                                                                                     Rektör

 • A1-  Eğitim-Öğretim Hizmetinin Kalitesini Geliştirmek
  A2-  Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerini Artırmak
  A3-  Üniversitenin Kurumsal Altyapısını Güçlendirmek
  A4-  Paydaş Memnuniyetini Artırmak ve Katkı Sağlamak
  A5-  Kalite Odaklı Kurum Kültürünü Oluşturmak


 • H1.1- Bölüm ve Programların Niceliğini Artırmak
  H1.2- Öğretim Programlarının Niteliğini Artırmak
  H1.3- Öğrenci Niteliğini Artırmak
  H1.4- Uluslararası Etkileşim Sürecini Hızlandırmak
  H1.5- İdari ve Akademik Personelin Niteliğini Artırmak
  H2.1- Araştırma Kaynaklarının Niceliğini Artırmak.
  H2.2- Bilimsel Çalışmaların Niteliğini ve Niceliğini Artırmak
  H2.3- Proje ve Araştırmaların Niceliğini Artırmak
  H2.4- Paydaşlarla İşbirliği ve Etkileşimi Artırmak
  H3.1- Eğitim-Öğretim Altyapısının Geliştirilmek
  H3.2- Girişimcilik ve Yenilikçilik Faaliyetlerini Artırmak
  H3.3- Kurumun Dijital Altyapısını Güçlendirmek
  H3.4- İç Kontrol Sistemini Geliştirmek
  H4.1- Paydaşların Memnuniyet Düzeyini Artırmak
  H4.2- Toplumsal Katkı Faaliyetlerini Artırmak
  H5.1- Kalite Kültürünü Oluşturmak ve Sürdürülebilir Yapıda Yerleştirmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]