2020-2024 dönemi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Üniversitemiz, 2809 sayılı ve 28.03.1983 tarihli Yükseköğretim Teşkilatı Kanunu’nun 5467 sayılı ve 01.03.2006 tarihli Kanun’un 1 inci maddesi ile değişik Ek 62 nci maddesi uyarınca Namık Kemal Üniversitesi olarak Tekirdağ ilinde 2006 yılında kurulmuştur. 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7141 sayılı Kanun ile Namık Kemal Üniversitesi olan adımız Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Bölgesel ve yerel kalkınma sürecinde önemli rol oynayan üniversitelerden birisi olan genç, dinamik, atılımcı, girişimci Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi; 3 Enstitü, 10 Fakülte, 3 Yüksekokul, 1 Konservatuar, 11 Meslek Yüksekokulu, 12 Uygulama ve Araştırma Merkezi, 29.000 öğrenci ve 2.500’e varan personeli ile mevcut alt yapısını her alanda hızla geliştirerek Türkiye’de öne çıkan, tercih edilen ve dünyada tanınan bir üniversite olma yolunda hızla ilerlemektedir.

  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun tanımlar başlıklı üçüncü bölümünde stratejik planlamaya şöyle yer verilmiştir: “Stratejik plan; kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı ifade eder”. Aynı kanunda; kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar diyerek kamu kurumlarının kaynak tahsislerinin stratejik planlarına uygun şekilde performans esasına göre yapılması istenmektedir. Bizlerde bu doğrultuda Üniversitemizin üçüncü stratejik planı olan 2020-2024 Stratejik Planını hazırlamış bulunmaktayız. Üniversitemizde stratejik planlama süreci ilk olarak 2010-2014 Stratejik Planı ile başlamış olup 2015-2019 Stratejik Planı ile devam etmiştir.

  Stratejik planlama bir süreçtir. Çünkü stratejik plan bir kuruma, bulunduğu noktadan varmak istediği noktaya nasıl gideceğinin tarif edildiği yol göstericidir. Eğer kurumun yoluna ışık tutanı yani stratejik planı yoksa arzu ettiği geleceğe nasıl varacağını bilemez. Bu nedenle stratejik planlama bizim için olmazsa olmazlarımızdandır.

  Stratejik planımızın başarıyla uygulanmasında tüm akademik ve idari birim çalışanlarımıza büyük görevler düşmekte olup; planın hazırlanmasında ve uygulama sürecinde katkı sağlayan/sağlayacak olan herkese teşekkür ederim.
                                                                                  Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü
                                                                                               Prof. Dr. Mümin ŞAHİN

 •  A1- Eğitim ve Öğretim Kalitesini Geliştirmek

   A2- Bilimsel Çalışmaların Nitelik ve Niceliğini Arttırmak

   A3- Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Anlayışıyla Hizmet Üretmek

   A4- Ülkenin ve Bölgenin İhtiyaçları Doğrultusunda Toplumsal Katkı Yaratmaya Yönelik Hizmetleri  Arttırmak

   A5- Üniversitemiz Bünyesindeki Tüm Birimlerde “Kalite Odaklı” Anlayışla Hizmet Üretmek

 • H1.1- Öğretim elemanlarının niteliğini ve niceliğini arttırmak

  H1.2- Öğrencilerin sosyal, bilimsel ve kültürel gelişimlerini arttırmak

  H1.3- Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda ön lisans, lisans ve lisansüstü yeni birim kurmak ve kurulan birimlerin fiziki olanaklarını tamamlamak

  H1.4- Lisans ve lisansüstü program sayısını ve lisansüstü programa kabul edilen öğrenci niteliğini arttırmak

  H1.5- Uygulamalı eğitim modelini yaygınlaştırmak

  H1.6- Akredite eğitim programlarının sayısını arttırmak

  H1.7- Öğrencilerin eğitim alanlarının fiziki ve eğitsel imkanlarını iyileştirmek

  H2.1- Öğretim elemanı başına düşen indeksli dergilerdeki ulusal ve uluslararası yayın sayısını arttırmak

  H2.2- Ulusal ve uluslararası proje sayısını arttırmak

  H2.3- Merkezi laboratuvardan daha çok kullanıcının yararlanmasını sağlamak

  H2.4- Üniversite içi bilimsel etkinliklerin sayısını ve üniversite dışı bilimsel etkinliklere katılım desteğini arttırmak

  H2.5- Üniversitemiz bilimsel dergilerinin sayısını ve kalitesini arttırmak

  H3.1- Üniversite sanayi iş birliğini geliştirerek katma değer yaratmak

  H3.2- Üniversitemizin TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite endeksindeki mevcut yerini üst basamaklara taşımak

  H3.3- Üniversitemizin yer aldığı fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamına giren faaliyetleri arttırmak

  H3.4- Üniversite bünyesinde girişimciliği özendirmek ve uygulanmasına yönelik çalışmalar yürütmek

  H4.1- Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin koşullarını iyileştirmek ve geliştirmek

  H4.2- İlimizin, bölgemizin ve ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunacak faaliyetleri arttırmak

  H5.1- Üniversitemizde kalite odaklı bir sistem oluşturmak

  H5.2- Üniversitemizde dijital dönüşümü tamamlamak

  H5.3- Kurumsal aidiyeti geliştirmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]